Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

UDI rundskriv

RS 2011-028
Dokument-ID : RS 2011-028
Saksnummer : 09/4182-19
Dokumentdato : 31.05.2011
Mottakere :
Politimestrene
Utenriksstasjonene
Sysselmannen på Svalbard

Søknad om tillatelse til lystseilas i norsk territorialfarvann - utlendingsforskriften § 4-3 bokstav a og § 3-20, jf. § 4-9

1. Innledning og avgrensning  

Dette rundskrivet omhandler søknad om seilingstillatelse for utlendinger som vil foreta lystseilas til og i norsk territorialfarvann. Rundskrivet gjelder i utgangspunktet ikke personer som omfattes av fellesskapsretten. Likevel skal alle personer gjennomgå en minimumskontroll for å fastslå identitet på grunnlag av fremvisning av reisedokumenter, jf. Europaparlaments- og Rådsforordning nr 562/2006 av 15. mars 2006 om innføring av fellesskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grenser (Grenseforordningen) artikkel 7 pkt. 2 annet ledd, jf. første ledd. Grenseforordningen er gjort til en del av norsk regelverk ved § 4-1 i utlendingsforskriften.

Utlendingsforskriften (utf.) § 4-3 bokstav a regulerer visumfrie og visumpliktige utlendingers mulighet til å anløpe norsk havn som ikke er godkjent grenseovergangssted, mens utf. § 3-20 regulerer visumpliktige utlendingers adgang til å foreta lystseilas i norsk territorialfarvann.

2. Visumfrie utlendinger

Visumfrie utlendingers adgang til å foreta lystseilas i Norge reguleres i utlendingsforskriften § 4-3, jf. grenseforordningen artikkel 4 nr. 2.

I henhold til utlendingsforskriften § 4-3 bokstav a, jf. grenseforordningen artikkel 4 nr. 2 bokstav a, må visumfrie utlendinger som kommer til eller reiser fra riket på lystseilas, senest ved ankomst skaffe seg tillatelse til å passere over annet sted enn godkjent grenseovergangssted. Politimesteren i det aktuelle politidistriktet gir slik tillatelse.

Denne tillatelsen skal inneholde fartøyets navn og anløpssted for pass- og tollkontroll. Søkeren skal få tillatelse med mindre det foreligger bortvisningsgrunn, jf utlendingsloven(ul) § 17. Samtlige deltakere må ha godkjente reisedokumenter, jf ul § 8.

Sammen med søknaden skal havnemyndighetene ha en liste over personene om bord. Denne listen skal senest ved fartøyets ankomst være tilgjengelig for grensekontrollørene.

Videre skal det i forbindelse med kontrollen leveres et dokument med alle skipets tekniske data og navnene på de personene som befinner seg om bord. En kopi av dette dokumentet skal sendes til myndighetene i ankomst- og avgangshavnene. Så lenge skipet oppholder seg i en av Schengen medlemsstatenes territorialfarvann, skal en kopi av dette dokumentet oppbevares sammen med skipsdokumentene.

3. Visumpliktige utlendinger

Visumpliktige utlendingers adgang til å foreta lystseilas i Norge reguleres i utlendingsforskriften § 4-9 jf. § 3-20.

Etter utlendingsforskriften § 3-20 må visumpliktige utlendinger som ønsker å foreta lystseilas i norsk territorialfarvann, på forhånd skaffe seg visum og seilingstillatelse. Det er videre et krav at utlendingene har reise- og sykeforsikring, da også innehavere av denne type visum har fått et vanlig besøksvisum.

Hver enkelt deltaker må senest to måneder før planlagt avreise fra hjemlandet ha innlevert søknad om visum til norsk utenriksstasjon. De skal innlevere søknaden om seilingstillatelse sammen med visumsøknaden. Søknaden om seilingstillatelse skal inneholde fortegnelse over samtlige deltakere og opplysninger om fartøyet og seilasen.

I henhold til utlendingsforskriften § 4-9 er det meldeplikt for fører av fartøy med visumpliktig utlending på lystseilas. Når fartøy med visumpliktig utlending på lystseilas kommer til norsk territorialfarvann, skal føreren uten opphold gå til den havn som er angitt i seilingstillatelsen, jf. § 3-20, og straks melde seg for politiet. Føreren skal også melde seg for politiet på hvert av de tillatte anløpsstedene og plikter å underrette om avgangstidspunkt, seilingsplan og neste anløpssted.

Utlendingsdirektoratet gir visum og seilingstillatelse.

Vanligvis får deltakerne seilingstillatelse bare innenfor tidsrommet 1. mai til 15. september, og bare en gang i løpet av perioden.

Seilingstillatelsen angir tidsrommet for tillatt seiling, fartøyets navn, anløpssted for pass- og tollkontroll og seilingsled med angivelse av de havner deltakerne har fått tillatelse til å anløpe. De har ikke tillatelse til å gå i land i andre havner enn angitt i seilingstillatelsen med mindre det foreligger en nødssituasjon.

4. Søknadsskjema

Ved søknad om tillatelse til lystseilas skal søkerne benytte vedlagte skjema.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Visumenheten

Siste endringer
  • Opphevet: RS 2011-028 Søknad om tillatelse til lystseilas i norsk territorialfarvann - utlendingsforskriften § 4-3 bokstav a og § 3-20, jf. § 4-9 (04.02.2013)

    Rundskrivet med vedlegg oppheves som følge av at utlendingsforskriften §§3-20 og 4-9 (utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann) ble opphevet 01.02.2013.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo