Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

UDI rundskriv

RS 2011-033
Dokument-ID : RS 2011-033
Saksnummer : 09/5065-30
Sist endret : 08.07.2014
Dokumentdato : 18.07.2011
Mottakere :

Politimestrene
Utlendingsdirektoratet
Utenriksstasjonene

Ordningen med tidlig arbeidsstart og andre ordninger for å starte arbeid før tillatelse foreligger

1. Innledning

2. Krav om tillatelse

3. Tidlig arbeidsstart for faglærte

3.1. Begreper

3.2. Saksgang

3.2.1. Arbeidsgiveren fremmer søknad om tillatelse på vegne av arbeidstakeren (søkeren)

3.2.2. Arbeidstakeren fremmer selv søknaden

3.2.3. Persongrupper som ikke er omfattet av ordningen med tidlig arbeidsstart

3.3. Misbruk av ordningen

4. Ordningen for sjøfolk og ansatte i internasjonale selskap

4.1. Begreper

4.2. Saksgang

4.2.1. Arbeids- eller oppdragsgiveren fremmer søknad om tillatelse på vegne av arbeidstakeren (søkeren)

4.2.2. Arbeidstakeren fremmer selv søknaden

4.2.3. Persongrupper som ikke er omfattet av ordningen for sjøfolk og ansatte i internasjonale selskap

4.3. Misbruk av ordningen

5. Andre bestemmelser

5.1. Oppholdstillatelse under søknadsbehandlingen

1. Innledning

Dette rundskrivet erstatter rundskriv RS 2010-059. Hensikten med det nye rundskrivet er å tydeliggjøre forskjellen mellom to ordninger som har som formål å gi utenlandske arbeidstakere adgang til å starte i sitt arbeid før oppholdstillatelse foreligger. Begge ordninger fremstilles etter samme oppsett: avklaring av relevante begrep, praktiseringen av ordningen og tiltak ved misbruk.

Faglærte som søker tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd omtales i punkt 3 og punkt 4. Sjøfolk som søker tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-6, utsendte arbeidstakere som er ansatte i et internasjonalt selskap og som søker tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-13 og praktikanter som er ansatte i et internasjonalt selskap, og som søker tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-21, er omtalt i punkt 4.

I punkt 5 omtales kort bestemmelsen for oppholdstillatelse under søknadsbehandlingen, jf. utlendingsloven § 57, da også denne gir adgang til å arbeide før tillatelsen det er søkt om, er gitt.

2. Krav om tillatelse

En utlending som akter å ta arbeid mot eller uten vederlag, eller som vil drive ervervsvirksomhet i riket, må ha oppholdstillatelse som gir rett til å ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet, med mindre noe annet fremgår i eller i medhold av loven, jf. utlendingsloven § 55 første ledd. Ett av unntakene fra kravet om slik oppholdstillatelse gjelder for personer som har adgang til å arbeide frem til søknaden er behandlet, jf. utlendingsforskriften § 1-3. Unntaket fra kravet om tillatelse faller med andre ord bort, så snart vedtaket i saken er fattet. Dette innebærer at adgangen til å arbeide opphører umiddelbart, dersom søknaden avslås.

3. Tidlig arbeidsstart for faglærte

Ordningen med tidlig arbeidsstart innebærer at en arbeidsgiver, herunder et internasjonalt selskap, som oppfyller vilkårene i utlendingsforskriften § 6-8, kan rekruttere arbeidskraft direkte og la arbeidstakeren begynne å arbeide før søknaden er behandlet. Ordningen gjelder kun for faglærte som søker tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd. Arbeidsgiveren som er omfattet av ordningen, gis en foreløpig bekreftelse av politiet, mens arbeidstakeren får en bekreftelse på at han eller hun kan begynne å arbeide før tillatelse foreligger.

3.1. Begreper

Faglært
En person som minst er fagutdannet tilsvarende videregående skoles nivå, har fagbrev eller fullført utdanning fra høyskole eller universitet eller har spesielle kvalifikasjoner, betegnes som faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd. For ytterligere informasjon om begrepet ”faglært” vises til punkt 2.2.1. i rundskriv RS 2014-018.

Arbeidsgiver
Med arbeidsgiver menes enhver som har ansatt en arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Det er en forutsetning at arbeidsgiveren har forretningssted i Norge, er registrert i Enhetsregisteret og faktisk har reell drift av en virksomhet i Norge. For ytterligere informasjon om begrepet ”arbeidsgiver” vises til punkt 2 i rundskriv RS 2010-048.

Foreløpig bekreftelse
En foreløpig bekreftelse er i denne sammenheng et dokument som politiet utsteder til en arbeidsgiver som fyller vilkårene i utlendingsforskriften § 6-8. Denne bekreftelsen innebærer at arbeidsgiveren har adgang til å la en arbeidstaker begynne å arbeide før søknaden er behandlet. Arbeidstakeren kan imidlertid ikke begynne å arbeide, uten selv å ha fått en bekreftelse på dette, se nedenfor.

Bekreftelse
En bekreftelse er i denne sammenheng et dokument som politiet utsteder til en arbeidstaker (søker) og som gir vedkommende adgang til å begynne å arbeide før tillatelse foreligger. En slik bekreftelse er ingen oppholdstillatelse og berettiger således ikke til gjentatte innreiser i riket, jf. utlendingsloven § 60 tredje ledd bokstav c, eller til opphold i andre Schengen-land.

Politiets beslutning om å ikke utstede en foreløpig bekreftelse eller en bekreftelse kan ikke påklages. Forvaltningslovens kapittel IV til VI gjelder ikke, jf. utlendingsforskriften § 10-4 sjette ledd.

3.2. Saksgang

Ordningen med tidlig arbeidsstart legger opp til at arbeidstakeren eller arbeidsgiveren fremmer søknad om oppholdstillatelse.

3.2.1. Arbeidsgiveren fremmer søknad om tillatelse på vegne av arbeidstakeren (søkeren)

Arbeidsgiveren kan på vegne av arbeidstakeren (søkeren) fremme søknaden om tillatelse som faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, og kan gjøre dette uten fullmakt, jf. utlendingsforskriften § 10-3 annet ledd. Dersom arbeidsgiveren skal representere søkeren etter innleveringen av søknaden, må det imidlertid fremlegges skriftlig fullmakt, jf. utlendingsforskriften § 17-1 annet ledd.

Arbeidsgiveren har ansvaret for at arbeidstakeren fyller vilkårene for den type tillatelse det søkes om, herunder at det foreligger godkjenning eller autorisasjon fra relevant fagmyndighet for yrker hvor det er kvalifikasjonskrav i lov og forskrift.

Arbeidsgiveren må i forbindelse med innleveringen av søknaden legge frem for politiet:

 • skatteattest for merverdiavgift og skatt
 • egenerklæring om å overholde lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), jf. forskrift om offentlige anskaffelser §§ 3-3 og 3-4

Når arbeidsgiveren er en offentlig virksomhet (stat, fylkeskommune, kommune) må det i forbindelse med innleveringen av søknaden legges frem for politiet:

 • skatteattest for merverdiavgift
 • egenerklæring om å overholde lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), jf. forskrift om offentlige anskaffelser §§ 3-3 og 3-4

Når politiet har kontrollert at arbeidsgiveren fyller vilkårene for å falle inn under ordningen med tidlig arbeidsstart, jf. utlendingsforskriften § 6-8, kan det utstedes en foreløpig bekreftelse på dette til arbeidsgiveren. En foreløpig bekreftelse registreres som korrespondanse i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF), jf. utlendingsforskriften § 10-4 femte ledd. Ved behov for innreisevisum, se nedenfor, skal den respektive utenriksstasjonen legges inn som kopiadressat.

Etter å ha mottatt en foreløpig bekreftelse er det arbeidsgiverens ansvar å informere arbeidstakeren om adgangen til å reise inn i Norge og om å kontakte utenriksstasjonen for innreisevisum når det er nødvendig, se siste avsnitt i dette punktet.

Søkeren skal senest en uke etter innreise melde seg for politiet. Da skal søker bekrefte søknaden om tillatelse og dokumentere sin identitet. Deretter utsteder politiet en bekreftelse til søkeren som innebærer at vedkommende kan arbeide for den bestemte arbeidsgiveren inntil søknaden er behandlet. Denne bekreftelsen registreres i DUF, jf. utlendingsforskriften § 10-4 femte ledd. Det understrekes at søkeren ikke kan begynne å arbeide før han eller hun har meldt seg for politiet og mottatt bekreftelsen. Etter at bekreftelsen er utstedt, oversendes søknaden Utlendingsdirektoratet (UDI) for behandling. Da søkeren har kommet til Norge før tillatelse er gitt, må søker være faglært, jf. utlendingsforskriftens § 10-1 første ledd bokstav a. Dette innebærer at personer som ikke faller inn under denne persongruppen, men likevel har fått adgang til å benytte seg av ordningen med tidlig arbeidsstart, som hovedregel vil få et formelt avslag på søknaden om tillatelse, jf. utlendingsforskriften § 10-1 femte ledd.

Innreisevisum
Ved behov for innreisevisum må arbeidstakeren ta kontakt med utenriksstasjonen i hjemlandet/oppholdslandet. Det presiseres i den forbindelse at det er kun norske utenriksstasjoner som kan utstede innreisevisum i forbindelse med ordningen med tidlig arbeidsstart. Dersom søkeren er bosatt i et land hvor Norge representeres i utlendingssaker av et annet land, må vedkommende derfor henvende seg den nærmeste norske utenriksstasjonen. Visumet gis i medhold av utlendingsforskriften § 3-13 annet ledd og utstedes på bakgrunn av politiets registering av en foreløpig bekreftelse i DUF. Før utstedelse av innreisevisumet skal utenriksstasjonen kontrollere at det ikke foreligger omstendigheter som vil gi grunn til å nekte arbeidstakeren adgang til eller opphold i riket i medhold av andre bestemmelser i loven, jf. utlendingsloven § 59. Dersom slike omstendigheter foreligger, skal det ikke utstedes et innreisevisum.

Dersom arbeidstakeren, etter å ha startet i arbeidet, reiser ut av Norge og ønsker å returnere før søknaden om tillatelse er ferdigbehandlet, skal innreisevisum utstedes på nytt i henhold til forannevnte rutiner. Dersom tillatelsen allerede er innvilget, gis innreisevisum i medhold av utlendingsforskriften § 3-13 første ledd.

3.2.2. Arbeidstakeren fremmer selv søknaden

En førstegangs oppholdstillatelse skal være gitt før innreise, jf. utlendingsloven § 56 første ledd. Det fremgår imidlertid av utlendingsforskriften § 10-1 første ledd at dette kravet ikke gjelder for utlending som har kompetanse som faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd. For å kunne fremme søknad etter innreise må den faglærte ha lovlig opphold og ikke oppholde seg i riket i forbindelse med søknad om asyl eller i påvente av utreise etter avslag på asylsøknad, jf. utlendingsforskriften § 10-1 tredje ledd.

Dersom det søkes om tillatelse på nytt grunnlag må vilkårene i utlendingsloven § 61 sjuende ledd være oppfylt.

En arbeidstaker som fyller vilkårene for å fremme søknad fra Norge, må levere en fullstendig utfylt søknad om tillatelse som faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, for å være omfattet av ordningen med tidlig arbeidsstart, jf. utlendingsforskriften § 10-4 første ledd. Dette innebærer at riktig søknadsskjema må være brukt, at nødvendige vedlegg følger med, herunder arbeidstilbudsskjemaet, og at pass eller annet godkjent legitimasjonsdokument fremvises for kontroll av identiteten, jf. utlendingsforskriften § 10-4 annet ledd. Det må videre fremlegges arbeidsgiverens skatteattest for merverdiavgift og skatt, samt en egenerklæring om å overholde lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), jf. utlendingsforskriften § 6-8 første ledd. Hva som ut over det er nødvendige vedlegg fremgår av UDIs nettsider.

Når politet har mottatt fullstendig utfylt søknad, skal det utstedes en bekreftelse til søkeren om at han eller hun kan arbeide for en bestemt arbeidsgiver inntil søknaden er behandlet. Bekreftelsen registreres i DUF, jf. utlendingsforskriften § 10-4 femte ledd.

3.2.3. Persongrupper som ikke er omfattet av ordningen med tidlig arbeidsstart

Når det fremmes søknad om oppholdstillatelse for borgere av Iran eller Nord-Korea, og han eller hun kan komme inn under ordningen med tidlig arbeidsstart, skal politiet likevel ikke utstede foreløpig bekreftelse til arbeidsgiveren, jf. utlendingsforskriften § 10-4 tredje ledd, eller bekreftelse til arbeidstakeren (søkeren), jf. § 10-4 første ledd. Grunnen til dette er at UDI har et særskilt behov for å vurdere opplysningene i disse sakene etter utlendingsforskriften § 6-35 før arbeidstakeren begynner å arbeide.

Politiet skal heller ikke utstede foreløpig bekreftelse til arbeidsgiveren, jf utlendingsforskriften § 10-4 tredje ledd, eller bekreftelse til arbeidstakeren (søkeren), jf. § 10-4 første ledd, når det fremmes søknad om oppholdstillatelse for borgere av andre stater, og det er grunn til å tro at oppholdstillatelse kan bli nektet av hensyn til eksportkontroll eller på grunn av andre tiltak for å hindre overføring av kunnskap og teknologi, jf. utlendingsforskriften § 6-35.

3.3. Misbruk av ordningen

Sanksjoner overfor arbeidsgivere som misbruker ordningen med tidlig arbeidstart, er regulert i utlendingsforskriften § 6-34, jf. utlendingsloven 27a. En arbeidsgiver kan etter denne hjemmelen bli utelukket fra ordningen for en periode på inntil ett år. Utmålingen av lengden for utelukkelsen vil ta grunnlag i hvor alvorlig misbruket har vært.

Det anses å foreligge misbruk, dersom en arbeidsgiver som ikke er omfattet av ordningen med tidlig arbeidsstart, lar arbeidstakere starte arbeidet før tillatelse foreligger. Misbruk foreligger også dersom en arbeidsgiver har gitt uriktige opplysninger og på bakgrunn av disse fått adgang til å la arbeidstakere starte i arbeidet før tillatelse foreligger.

Det er UDI som fatter vedtak om at en arbeidsgiver blir utelukket fra ordningen med tidlig arbeidsstart.

For øvrig vil straffebestemmelsen i utl § 108 kunne komme til anvendelse.

4. Ordningen for sjøfolk og ansatte i internasjonale selskap

For sjøfolk, jf. utlendingsforskriften § 6-6, og ansatte i internasjonale selskap som søker tillatelse som praktikant, jf. utlendingsforskriften § 6-21, eller som utsendt arbeidstaker, jf. utlendingsforskriften § 6-13, gjelder en egen ordning som innebærer at arbeidstakeren har rett til å starte arbeidet før søknaden er behandlet. Denne ordningen er også relevant for ansatte i internasjonale selskap som søker tillatelse som faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, og som ikke faller inn under ordningen med tidlig arbeidsstart, da arbeidsgiveren ikke fyller vilkårene i utlendingsforskriften § 6-8.

4.1. Begreper

Sjøfolk
Det er et krav om oppholdstillatelse for sjøfolk på utenlandskregistrert skip som har regulær eller vesentlig virksomhet mellom norske havner, jf. utlendingsforskriften § 6-6. Med sjøfolk/sjømann menes her en person som har sitt arbeid om bord på skipet, og ikke bare mens skipet ligger i havn, og som er inkludert i mannskapslisten. For ytterligere informasjon om sjøfolk som er omfattet av utlendingsforskriften § 6-6, vises til rundskriv RS 2010-179.

Oppdragsgiver (et internasjonalt selskap)
Med oppdragsgiver menes i denne sammenheng den norske delen av det internasjonale selskapet som arbeidstakeren (søkeren) er ansatt i. Det er et krav at oppdragsgiveren har forretningssted i Norge, er registrert i Enhetsregisteret og faktisk har reell drift av en virksomhet i Norge, jf. punkt 3 i rundskriv RS 2010-048.

Internasjonalt selskap
Med et internasjonalt selskap menes en virksomhet som driver produksjon av varer eller tilbyr tjenester i minst to land.

Praktikant
En person som ikke har fullført fagutdanning på videregående skoles nivå eller som ikke har fagbrev og som tilbys opplæring i et yrke, anses som praktikant, jf. utlendingsforskriften § 6-21. Det er et krav at arbeidet er av vesentlig betydning for vedkommendes kompetanse og inngår som en naturlig del av hans eller hennes yrkesutdanning. Et praktikantopphold kan kun tas før eller under en utdanning. For ytterligere informasjon om praktikanter vises til punkt 2 i rundskriv RS 2010-100.

Utsendt arbeidstaker (innenfor et internasjonalt selskap)
Som utsendt arbeidstaker, jf. utlendingsforskriften § 6-13, anses i denne sammenheng en person som er ansatt i den utenlandske delen av et internasjonalt selskap og som skal yte tjenester av begrenset varighet for den norske delen av selskapet. Det er et krav at denne personen er faglært. For ytterligere informasjon om utsendte arbeidstakere vises til UDIs nettsider.

For nærmere informasjon om faglærte vises til punkt 3.1.

4.2. Saksgang

Ordningen som her omtales, legger opp til at enten arbeids- eller oppdragsgiveren eller arbeidstakeren fremmer søknad om tillatelse.

4.2.1. Arbeids- eller oppdragsgiveren fremmer søknad om tillatelse på vegne av arbeidstakeren (søkeren)

Et internasjonalt selskap kan opptre som arbeidsgiver eller oppdragsgiver. Som arbeidsgiver kan det på vegne av arbeidstakeren (søkeren) fremme søknaden om tillatelse som praktikant, jf. utlendingsforskriften § 6-21 eller som faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd. Som oppdragsgiver kan det internasjonale selskapet på vegne av søkeren fremme søknaden om tillatelse som utsendt arbeidstaker, jf. utlendingsforskriften § 6-13. I alle tilfeller må det foreligge skriftlig fullmakt, jf. utlendingsforskriften § 10-3 første ledd. Det samme gjelder for sjøfolk, jf. utlendingsforskriften § 6-6, når kapteinen eller annen representant for rederiet fremmer søknaden, jf. utlendingsforskriften § 10-3 annet ledd siste punktum.

Etter at søknaden har blitt fremmet, kan politiet utstede en foreløpig bekreftelse til arbeids- eller oppdragsgiveren som innebærer at det er adgang til å la praktikanten, den faglærte, den utsendte arbeidstakeren eller sjømannen begynne å arbeide før søknaden er behandlet, jf. utlendingsforskriften § 10-4 tredje ledd tredje punktum. En slik bekreftelse registreres som korrespondanse i DUF, jf. utlendingsforskriften § 10-4 femte ledd. Ved behov for innreisevisum, se nedenfor, skal den respektive utenriksstasjonen legges inn som kopiadressat.

Etter å ha mottatt en foreløpig bekreftelse er det arbeids- eller oppdragsgiverens ansvar å informere søkeren om adgangen til å reise inn i Norge og om å kontakte utenriksstasjonen for innreisevisum når det er nødvendig, se siste avsnitt i dette punktet.

Søkeren skal senest en uke etter innreise melde seg for politiet. Da skal han eller hun bekrefte søknaden om tillatelse og dokumentere sin identitet. Deretter utsteder politiet en bekreftelse til søkeren som innebærer at vedkommende kan arbeide for den bestemte arbeids- eller oppdragsgiveren inntil søknaden er behandlet. Denne bekreftelsen registreres i DUF, jf. utlendingsforskriften § 10-4 femte ledd. Det understrekes at søkeren ikke kan begynne å arbeide før han eller hun har meldt seg for politiet og mottatt bekreftelsen. Etter at bekreftelsen er utstedt, oversendes søknaden Utlendingsdirektoratet (UDI) for behandling. Da søkeren har kommet til Norge før tillatelse er gitt, må han eller hun være faglært, ansatt i et internasjonalt selskap, jf. utlendingsforskriften § 1-3 bokstav c, eller sjøfolk, jf. § 6-6, jf. § 10-1 første ledd bokstavene a, d og k. Dette innebærer at personer som ikke faller inn under én av disse persongruppene, men likevel har fått adgang til å starte arbeidet før søknaden er behandlet, som hovedregel vil få et formelt avslag på søknaden om tillatelse, jf. utlendingsforskriften § 10-1 femte ledd.

Innreisevisum
Ved behov for innreisevisum må arbeidstakeren ta kontakt med utenriksstasjonen i hjemlandet/oppholdslandet. Det presiseres i den forbindelse at det er kun norske utenriksstasjoner som kan utstede denne typen innreisevisum. Dersom søkeren er bosatt i et land hvor Norge representeres i utlendingssaker av et annet land, må vedkommende derfor henvende seg den nærmeste norske utenriksstasjonen. Visumet gis i medhold av utlendingsforskriften § 3-13 annet ledd og utstedes på bakgrunn av politiets registrering av en foreløpig bekreftelse i DUF. Før utstedelse av innreisevisumet skal utenriksstasjonen kontrollere at det ikke foreligger omstendigheter som vil gi grunn til å nekte arbeidstakeren adgang til eller opphold i riket i medhold av andre bestemmelser i loven, jf. utlendingsloven § 59. Dersom slike omstendigheter foreligger, skal det ikke utstedes et innreisevisum.

Dersom arbeidstakeren, etter å ha startet i arbeidet, reiser ut av Norge og ønsker å returnere før søknaden om tillatelse er ferdigbehandlet, skal innreisevisum utstedes på nytt i henhold til forannevnte rutiner. Dersom tillatelsen allerede er innvilget, gis innreisevisum i medhold av utlendingsforskriften § 3-13 første ledd.

4.2.2. Arbeidstakeren fremmer selv søknaden

En første gangs oppholdstillatelse skal være gitt før innreise, jf. utlendingsloven § 56 første ledd. Det fremgår imidlertid av utlendingsforskriften § 10-1 første ledd bokstav a at dette kravet ikke gjelder for utlending som har kompetanse som faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd. Da det er et krav at utsendte arbeidstakere har kompetanse som faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-13 annet ledd, vil også disse kunne fremme søknad om tillatelse fra Norge. Utsendte arbeidstakere og praktikanter som er ansatt i internasjonalt selskap, jf. utlendingsforskriften § 1-3 bokstav c, kan for øvrig fremme søknad fra Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-1 første ledd bokstav d. Likeså kan sjøfolk om bord på utenlandsk registrert skip som søker tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-6, fremme søknad fra Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-1 første ledd bokstav k. For å kunne fremme søknad etter innreise må søkeren ha lovlig opphold og ikke oppholde seg i riket i forbindelse med søknad om asyl eller i påvente av utreise etter avslag på asylsøknad, jf. utlendingsforskriften § 10-1 tredje ledd.

Dersom det søkes om tillatelse på nytt grunnlag må vilkårene i utlendingsloven § 61 sjuende ledd være oppfylt.

Faglærte, praktikanter og utsendte arbeidstakere som er ansatt i et internasjonalt selskap og sjøfolk, jf. utlendingsforskriften § 6-6, må levere en fullstendig utfylt søknad om tillatelse, jf. utlendingsforskriften § 10-4 første ledd. Dette innebærer at riktig søknadsskjema må være brukt, at nødvendige vedlegg følger med, herunder arbeids- eller oppdragstilbudsskjemaet, og at pass eller annet godkjent legitimasjonsdokument fremvises for kontroll av identiteten, jf. utlendingsforskriften § 10-4 annet ledd. Hva som er nødvendige vedlegg varierer med oppholdsgrunnlaget og fremgår av UDIs respektive nettsider.

Når politet har mottatt fullstendig utfylt søknad, skal det utstedes en bekreftelse til søkeren om at han eller hun kan arbeide for en bestemt arbeidsgiver inntil søknaden er behandlet. Bekreftelsen registreres i DUF, jf. utlendingsforskriften § 10-4 femte ledd.

4.2.3. Persongrupper som ikke er omfattet av ordningen for sjøfolk og ansatte i internasjonale selskap

Når det fremmes søknad om oppholdstillatelse for borgere av Iran eller Nord-Korea, og han eller hun kan komme inn under ordningen for sjøfolk og ansatte i internasjonale selskap, skal politiet ikke utstede foreløpig bekreftelse til arbeids- eller oppdragsgiveren, jf. utlendingsforskriften § 10-4 tredje ledd, eller bekreftelse til arbeidstakeren (søkeren), jf. § 10-4 første ledd. Grunnen til dette er at UDI har et særskilt behov for å vurdere opplysningene i disse sakene etter utlendingsforskriften § 6-35 før arbeidstakeren begynner å arbeide.

Politiet skal heller ikke utstede foreløpig bekreftelse til arbeids- eller oppdragsgiveren, jf utlendingsforskriften § 10-4 tredje ledd, eller bekreftelse til arbeidstakeren (søkeren), jf. § 10-4 første ledd, når det fremmes søknad om oppholdstillatelse for borgere av andre stater, og det er grunn til å tro at oppholdstillatelse kan bli nektet av hensyn til eksportkontroll eller på grunn av andre tiltak for å hindre overføring av kunnskap og teknologi, jf. utlendingsforskriften § 6-35.

4.3. Misbruk av ordningen

Ved misbruk av ovennevnte ordning vil straffebestemmelsen i utlendingsloven § 108 kunne komme til anvendelse.

5. Andre bestemmelser

5.1. Oppholdstillatelse under søknadsbehandlingen

Når det er sannsynlig at søknaden vil bli innvilget, kan søkeren etter anmodning gis en oppholdstillatelse som løper inntil vedtaket foreligger, jf. utlendingsloven § 57 første ledd. Politiet bes i den forbindelse veilede søkeren eller arbeids-/oppdragsgiveren om vilkårene for og innhold i denne typen tillatelse, sett i forhold til ordningene som omtales i punktene 3 og 4.

Personer som ikke er omfattet av ordningen med tidlig arbeidsstart, jf. punkt 3.2.3., og personer som ikke er omfattet av ordningen for sjøfolk og ansatte i internasjonale selskap, jf. punkt 4.2.3., skal heller ikke gis oppholdstillatelse under søknadsbehandlingen. For nærmere informasjon om oppholdstillatelse under søknadsbehandlingen vises for øvrig til rundskriv RS 2010-147.

Politiets avgjørelse om ikke å utstede en slik oppholdstillatelse kan ikke påklages. Forvaltningslovens kapittel IV til VI gjelder ikke, jf. utlendingsloven § 57 fjerde ledd.


Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Arbeidsenheten

 

Siste endringer
 • Endret: RS 2011-033 Ordningen med tidlig arbeidsstart og andre ordninger for å starte arbeid før tillatelse foreligger (08.07.2014)

  Rundskrivet om tidlig arbeidstart er endret for å sikre at bekreftelser og foreløpige bekreftelser ikke blir gitt til borgere av Iran og Nord-Korea, og også i andre saker når det ut fra opplysninger i saken er grunn til å tro at oppholdstillatelse kan bli nektet på grunn av eksportkontroll eller andre tiltak for å hindre overføring av kunnskap og teknologi, jf. utlendingsforskriften § 6-35.

 • Endret: RS 2011-033 Ordningen med tidlig arbeidsstart og andre ordninger for å starte arbeid før tillatelse foreligger (15.01.2013)

  Rundskrivet er endret som følge av at spesialistbestemmelsen i utlendingsforskriften § 6-2 ble opphevet den 15. januar 2013.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo