Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Attention Opphevede og utdaterte dokumenter

UDI rundskriv

RS 2013-008
Dokument-ID : RS 2013-008
Saksnummer : 12/3550-1
Dokumentdato : 04.02.2013
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Retningslinjer for Utlendingsdirektoratets behandling av søknad om utlendingspass etter utlendingsloven § 64 jf. utlendingsforskriften § 12-5 fjerde ledd – ”særlige grunner”


1. Innledning

2. Utlendingspass

2.1 Søkere som ikke kan få utstedt reisedokument som er godtatt av norske myndigheter

2.2 Barn med foreldre som ikke kan kontakte hjemlandets myndigheter

2.3 Barn som bor i fosterhjem

2.4 Enslige mindreårige asylsøkere

3. Utlendingspass for enkeltreise

3.1 Søkere som ikke har gyldig pass eller reisedokument

3.2 Søkere som har norsk reisedokument, men ønsker å reise til hjemlandet

3.3 Søkere som skal skaffe hjemlandets pass

3.4 Barn som skal på skoletur, idrettsarrangement eller lignende

3.5 Barn som har foreldre og/eller søsken med gyldig reisedokument

3.6 Søkere som ikke har sannsynliggjort identitet

3.7 Søkere som har begrenset tillatelse og krav om å framlegge pass

1. Innledning

Dette rundskrivet gir retningslinjer for vurdering av søknader om utlendingspass etter unntaksbestemmelsen i utlendingsforskriften (utf.) § 12-5 fjerde ledd.

Utlendingspass kan innvilges i tilfeller som ikke omfattes av utf. § 12-5 første til tredje ledd, ”når særlige grunner tilsier det”. Det kan utstedes både ordinære utlendingspass og utlendingspass for enkeltreiser etter denne hjemmelen.

Eksemplene som gis på ”særlige grunner” i dette notatet er ikke uttømmende. Det kan også være andre ”særlige grunner” enn dem som er omtalt her, som tilsier at det skal utstedes utlendingspass, jf. utf. § 12-5 fjerde ledd.

2. Utlendingspass

2.1 Søkere som ikke kan få utstedt reisedokument som er godtatt av norske myndigheter

Dersom søkeren ikke kan få utstedt reisedokument som godtas som reisedokument av norske myndigheter, jf. utf. § 2-4, kan det utstedes utlendingspass etter utf. § 12-5 fjerde ledd.

Dette er i dag tilfellet for somaliske reisedokumenter. Somalia har ikke en fungerende sentralmyndighet, og reisedokumenter som utstedes av somaliske myndighetsorganer er derfor ikke godkjente etter utf. § 2-4. Utlendingspass til somaliske borgere gjøres som hovedregel gyldig for alle land unntatt hjemlandet, jf. utf. § 12-6 femte ledd.

2.2 Barn med foreldre som ikke kan kontakte hjemlandets myndigheter

Barn som har en forelder med opphold etter utlendingsloven (utl.) § 28 vil i mange tilfeller fylle vilkårene for avledet flyktningstatus etter utl. § 28 sjette ledd. I tilfeller hvor foreldrene ikke ønsker at barnet skal ha avledet flyktningstatus, eller dersom barnet ikke fyller vilkårene for avledet flyktningstatus, må det vurderes om det skal utstedes utlendingspass til barnet. I denne vurderingen må det tas i betraktning hvorvidt foreldrene kan henvises til å ta kontakt med hjemlandets ambassade for å få utstedt reisedokument til barnet. I tilfeller hvor foreldrene har ulikt statsborgerskap og barnet har statsborgerskap etter en forelder uten beskyttelsesbehov, legger vi til grunn at barnet kan få utstedt reisedokument fra dette landet.

Utlendingspass innvilges til barnet blir myndig, og selv kan ta kontakt med hjemlandets myndigheter for å få utstedt hjemlandets reisedokument.

Dersom barnets foreldre har opphold etter utl. § 38 på grunn av forhold som berører forholdet til hjemlandets myndigheter, kan barnet innvilges utlendingspass inntil det blir myndig.

2.3 Barn som bor i fosterhjem

Dersom det finnes utenriksstasjon i Norge, skal barnets verge som hovedregel kontakte utenriksstasjonen for å søke om pass til barnet. Hvis barnets hjemland ikke har representasjon i Norge, kan utlendingspass innvilges på generelt grunnlag fram til barnet er myndig eller omsorgen eventuelt går tilbake til foreldrene.

Dersom hjemlandets myndigheter ikke utsteder reisedokument til barnet fordi foreldrene ikke samtykker til utstedelse av pass, er dette en særlig grunn som tilsier at det kan innvilges utlendingspass.

Hvis et barn bor i fosterhjem og skal reise sammen med fosterfamilien, kan UDI utstede utlendingspass for en enkeltreise.

Det er barnevernet som skal samtykke til søknaden om utlendingspass hvis de har overtatt omsorgen for barnet etter barnevernloven §§ 4-8 eller 4-12, jf. utf. § 12-12 første ledd. Fosterforeldres samtykke er i disse tilfellene verken nødvendig eller tilstrekkelig.

2.4 Enslige mindreårige asylsøkere

Ved innvilgelse av tillatelse etter utl. § 38 til enslige mindreårige, innvilges normalt ikke utlendingspass med mindre hjemlandets myndigheter ikke utsteder pass (f. eks. Somalia) eller det foreligger andre særlige grunner, se punkt 5 i PN 2012-011 om behandling av asylsaker fra enslige mindreårige søkere. Søkeren henvises til å søke om reisedokument fra hjemlandets myndigheter. Dersom hjemlandet ikke har ambassade i Norge, vil det være behov for å reise til utlandet for å få utstedt hjemlandets pass. I disse sakene vurderer UDI normalt at det foreligger særlige grunner, og at det kan det innvilges utlendingspass med hjemmel i utf. § 12-5 inntil søkeren blir myndig. Dersom søkeren fyller 18 år innen få måneder, vil UDI kunne vurdere at det ikke foreligger særlige grunner for å innvilge utlendingspass. Utlendingspass gitt på dette grunnlaget skal ikke fornyes etter at søkeren har fylt 18 år. Denne begrensning skal gå tydelig fram av førstegangsvedtaket. Dersom søkeren har behov for å reise til et annet land for å skaffe seg hjemlandets pass etter at reisedokumentet er utløpt, må vedkommende søke om utlendingspass for enkeltreise.

Utlendingspass gitt på dette grunnlaget får som utgangspunkt varighet frem til fylte 18 år, men minst for fire måneder. Dersom søkeren fremdeles er mindreårige når tillatelsen utløper, får utlendingspasset varighet lik tillatelsen.

Utlendingspasset skal som hovedregel unntas for reise til hjemlandet, jf. utf. § 12-6 femte ledd.

3. Utlendingspass for enkeltreise

Utgangspunktet er at det er søkerens hjemlands myndigheter som er ansvarlig for å utstede reisedokumenter, også dersom behovet er presserende. I en del tilfeller foreligger det imidlertid særlige grunner som gjør at det kan utstedes utlendingspass for enkeltreise. Det skal skrives i vedtaket hvor utlendingen skal reise og at reisedokumentet kun gjøres gyldig for én enkeltreise til det eller de aktuelle landene utlendingen skal besøke, se utf. §§ 12-2 og 12-6. Utlendingspasset gis som hovedregel gyldighetstid på ni måneder, og det kan ikke fornyes. Ny søknad må framsettes dersom søkeren har behov for å foreta en ny reise. Han eller hun kan ikke regne med at en eventuell ny søknad om utlendingspass for reise med tilsvarende formål vil bli innvilget. For framtidig reisevirksomhet henvises søkeren til å bruke hjemlandets reisedokument.

3.1 Søkere som ikke har gyldig pass eller reisedokument

Dersom en utlending som ikke har pass eller reisedokument får et akutt behov for å reise er det mulig å søke om utlendingspass for en enkeltreise. Det er en forutsetning at søkeren ikke kan få utstedt pass/nødpass fra hjemlandets myndigheter i tide.

For at UDI skal innvilge søknaden, må det foreligge en særlig grunn. En særlig grunn kan for eksempel være akutt og livstruende sykdom eller død i nærmeste familie. Som nærmeste familie regnes foreldre, ektefelle, barn og søsken. Sykdommen må i størst mulig grad dokumenteres. Legeattest må være av nyere dato, ha underskrift og stempel fra utstederen. En annen særlig grunn kan være at utlendingen ønsker å delta i begravelse til nærmeste familie.

Dokumentasjon som framlegges i forbindelse med søknad om utlendingspass for en enkeltreise skal som hovedregel være skrevet på offisielt brevpapir, være underskrevet, ha stempel og eventuell logo.

3.2 Søkere som har norsk reisedokument, men ønsker å reise til hjemlandet

Reisebevis og utlendingspass er som hovedregel gyldig for reiser til alle land i verden unntatt søkerens hjemland. Noen ganger kan det likevel oppstå behov for å reise til hjemlandet. Reisebevis kan også utstedes for enkeltreiser, jf. utf. § 12-2 femte ledd, men i tilfeller hvor søkeren ønsker å reise til hjemlandet utstedes utlendingspass som er gyldig for en enkeltreise til hjemlandet. UDI kan innvilge en søknad om utlendingspass for enkeltreise til hjemlandet dersom en særlig grunn (se punkt 3.1) gjør at utlendingen trenger å reise dit.

Innvilgelse av utlendingspass som er gyldig for en enkeltreise til hjemlandet vil kunne føre til at UDI tilbakekaller eventuell flyktningstatus, jf. utl. § 37, og inndrar reisebevis eller utlendingspass, jf. utf. §§ 12-4 tredje ledd bokstav f og 12-8. I slike tilfeller skal søkeren gis mulighet til å velge om han eller hun ønsker å trekke søknaden.

3.3 Søkere som skal skaffe hjemlandets pass

Utlendingspass for en enkeltreise kan utstedes til personer som må reise ut av Norge for å skaffe hjemlandets pass. Som hovedregel vil de måtte legge ved dokumentasjon på timeavtale ved en ambassade.

Hvis en søker ikke kan få pass ved en ambassade, må han eller hun legge fram dokumentasjon på at han eller hun må reise til hjemlandet for å få pass for å kunne få utstedt et utlendingspass. I tillegg må søkeren legge fram dokumentasjon på at hjemlandets myndigheter ikke kan gi han eller hun et midlertidig reisedokument for å reise dit.

3.4 Barn som skal på skoletur, idrettsarrangement eller lignende

UDI kan innvilge utlendingspass for enkeltreise til barn som dokumenterer at de skal reise på skoletur, idrettsarrangement eller lignende. Dette gjelder også tilfeller hvor barnet er innført i foreldrenes pass, og hjemlandets ambassade ikke utsteder reisedokument til barn på søkerens alder.

3.5 Barn som har foreldre og/eller søsken med gyldig reisedokument

Barn som ikke har et reisedokument, men som har foreldre som har pass, kan innvilges utlendingspass for en enkeltreise. Vi krever da dokumentasjon på at det foreligger en særlig grunn som gjør at foreldrene, eller den av foreldrene som barnet er avhengig av, må reise. I søknaden må foreldrene også dokumentere at barnet ikke kan få reisedokument fra hjemlandets myndigheter i tide til turen. UDI avgjør om utlendingspass skal innvilges på bakgrunn av en konkret og helhetlig vurdering, hvor blant annet barnets alder er et moment.

UDI kan også utstede utlendingspass i andre tilfeller der søkerens familie ønsker å reise. Søkeren må i god tid før turen skal skje, dokumentere at det ikke er mulig å skaffe hjemlandets pass innen reisetidspunktet.

3.6 Søkere som ikke har sannsynliggjort identitet

Dersom utlendingens identitet ikke er sannsynliggjort, kan reisebevis eller utlendingspass innvilges i helt spesielle tilfeller, for eksempel hvis det foreligger særlige sterke velferdsgrunner for at utlendingen skal kunne foreta én enkeltstående reise.

3.7 Søkere som har begrenset tillatelse og krav om å framlegge pass

I tilfeller hvor en utlending innvilges begrenset tillatelse etter utl. § 38, jf. utf. § 8-12 første ledd, med krav om framleggelse av nasjonalitetspass for å dokumentere sin identitet, kan det samtidig innvilges utlendingspass for en enkeltreise dersom hjemlandets ambassade ligger i utlandet. Se også pkt. 8, sjette avsnitt, i RS 2012-009 om registrering, vurdering og endring av identitetsopplysninger i saker etter utlendingsloven.

Utlendingspasset gjøres som hovedregel gyldig for ni måneder og for én reise, jf. utf. § 12-6 femte ledd, slik at søkeren kan reise til hjemlandets ambassade og få utstedt pass.

I visse tilfeller kan utlendingspassets gyldighetsområde begrenses til ett eller flere konkrete land. Dersom utlendingen må møte personlig for hjemlandets myndigheter både ved innlevering av søknaden og utstedelse av passet, kan utlendingspasset gjøres gyldig for to reiser.

Søkere som innvilges en begrenset tillatelse frem til fylte 18 år etter utf. § 8-8 innvilges som hovedregel ikke utlendingspass. Det vises til at utlendingspass kan nektes utstedt dersom tillatelsen ikke kan fornyes og ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. utf. § 12-5 femte ledd.

 

 

Kontakt: Asylavdelingen fagstab

Siste endringer
 • Opphevet: RS 2013-008 Retningslinjer for Utlendingsdirektoratets behandling av søknad om utlendingspass etter utlendingsloven § 64 jf. utlendingsforskriften § 12-5 fjerde ledd – ”særlige grunner” (10.01.2019)
 • Ny: RS 2013-008 Retningslinjer for Utlendingsdirektoratets behandling av søknad om utlendingspass etter utlendingsloven § 64 jf. utlendingsforskriften § 12-5 fjerde ledd – ”særlige grunner” (01.03.2013)

  Nytt rundskriv som gir retningslinjer for UDIs behandling av søknader om reisedokument når det foreligger ”særlige grunner”.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo