Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i regelverket - Innføring av Schengen-standardisert oppholdskort

Endringer i utlendingsloven og -forskriften i forbindelse med innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri.

Utlendingsloven

 • Ny § 64a Schengen-standardisert oppholdskort. Denne bestemmelsen fastsetter at alle utlendinger som innvilges midlertidig eller permanent oppholdstillatelse etter loven, også mindreårige, skal få utstedt oppholdskort. Oppholdskortet erstatter tidligere oppholdsetiketter og er dokumentasjon på gyldig oppholdstillatelse i Norge. Oppholdskortet er ikke et reisedokument, jf. forarbeidene til loven. Oppholdskort utstedes ikke i saker om visum. Personer som har fått foreløpig oppholdstillatelse i påvente av behandling av en søknad om asyl eller oppholdstillatelse får heller ikke oppholdskort. Oppholdskort er ikke ment som et legitimasjonsdokument.
 • Endring i § 89 om gebyr.
 • Ny § 100 a gir hjemmel for opptak og lagring av biometrisk personinformasjon (fotografi og fingeravtrykk) i oppholdskortet. Bestemmelsen gir også adgang til innsyn, retting og sletting av informasjon i oppholdskortet.
 • Ny § 100 b gir hjemmel for å innhente biometrisk personinformasjon til kontroll av fremlagt oppholdskort, og regler om sletting av slik informasjon i denne forbindelse.
 • Endring i § 108 annet ledd bokstav a og tredje ledd. Bestemmelser om straff for å hindre at oppholdskortet blir misbrukt.
 • Endring i § 109 fjerde ledd. Bestemmelsen inneholder hjemmel for å gi forskrift om at ordningen med oppholdskort kan anvendes også overfor utlendinger som er omfattet av EØS/EFTA-avtalen.

Utlendingsforskriften

 • Ny § 12-15 fastsetter at oppholdskort ikke skal utstedes til personer som allerede har oppholdstillatelsen bekreftet med gyldig oppholdsetikett, og som også har pass eller annet gyldig reisedokument.
 • Ny § 18-4 a gir UDI behandleransvaret for oppholdskort.

Les mer om endringene i Prop. 59 L (2011–2012).

I forbindelse med innføring av Schengen-standardisert oppholdskort har UDI revidert følgende retningslinjer:

RS 2010-046 Innreisevisum til faglært utlending som har fått konkret tilbud om arbeid fra en arbeidsgiver i Norge - utlendingsforskriften § 3-13 tredje ledd, jf utlendingsloven § 12
RS 2010-046e Entry visa for a foreign national who is a skilled worker and has received a concrete offer of employment from an employer in Norway
RS 2010-055 Utstedelse av reisebevis og utlendingspass - utlendingsforskriften §§ 12-5 og 12-7 
RS 2010-111 Oppholdstillatelse til utlendinger ansatt i bedrift som driver utleie av arbeidskraft – bemanningsbedrifter
RS 2010-114 Adgang for utenriksstasjoner til å innvilge søknad om oppholdstillatelse som faglært og for arbeidsferie – utlendingsforskriften § 13‑4
RS 2010-131 Oppholdstillatelse til sesongarbeidstakere - utlendingsloven § 23, jf utlendingsforskriften § 6-3
RS 2010-131e Residence permits for seasonal workers – the Immigration Act section 23, cf. the Immigration Regulations section 6-3
IM 2010-015 Informasjon om gitte tillatelser

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo