Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i utlendingsforskriften om tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS-borgere

Flere endringer i utlendingsforskriften trer i kraft 1. mai 2016, jf. FOR-2016-03-14-256: Forskrift om endring i utlendingsforskriften (tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS-borgere).

Endringer for ordningen med tidlig arbeidsstart i §§ 6-8, 10-3 og 10-4

Endringene innebærer å begrense ordningen med tidlig arbeidsstart til søkere med formell kompetanse på høyt nivå, det vil si minst treårig utdannelse på universitet eller høyskole. Videre er kravene til dokumentasjon fra arbeidsgiveren forenklet. De behøver ikke lenger fremlegge skatteattest for merverdiavgift og skatt eller en egenerklæring om å overholde lovbestemte krav innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Arbeidsgiverens adgang til å fremme søknad uten fullmakt er fjernet. Endringene gjelder for alle søknader som mottas etter 1. mai 2016.

Endringer for familiegjenforening med EØS-borgere i §§ 6-29, 19-6 og 19-7

Endring i § 6-29 innebærer å utvide bestemmelsen til også å omfatte forskere som har tillatelse som faglært etter utf. § 6-1, og å unnta personer som har tillatelse på annet kulturelt grunnlag jf. utf § 6-22 tredje ledd. I tillegg er varigheten av tillatelsen utvidet fra seks måneder til ett år.

Endring i reglene om EØS-regelverket tydeliggjør at de er i samsvar med direktiv 2004/38/EF om unionsborgere (EØS-borgere) og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemstatenes territorium. Endringen gjelder kravet om varig tilknytning for samboere og hvilke familiemedlemmer som omfattes av EØS-regelverket. I utf. § 19-6 er det presisert at det kan gjøres unntak fra kravet om to års samboerforhold dersom det foreligger andre særlige grunner som tilsier en varig tilknytning mellom samboerne. Utf.§ 19-7 har fått en ny bokstav e om forsørgede familiemedlemmer for å sørge for at bestemmelsen er i tråd med direktivets ordlyd. Endringene gjelder for alle søknader som behandles etter 1. mai 2016.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo