Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i utlendingslov- og forskrift 1. januar 2015

Den 1. januar 2015 trer det i kraft flere endringer i utlendingsloven- og forskriften. Endringene gjelder gebyrendringer, endring av returterminologi og utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse.


Gebyrendringer

Nye gebyrsatser gjelder fra 1. januar 2015, se tabellen nedenfor. Utlendingsforskriften § 17-10 er endret fra samme dato slik at det er gebyrsatsen på tidspunktet for registrering av søknad som er avgjørende. I de tilfellene hvor gebyret settes opp etter at søknad er registrert og gebyr er betalt på nett, skal det ikke kreves tilleggsgebyr av søkeren.

Søknadstype

Ny sats

Alle søknader om arbeidstillatelser + praktikant (alle søknader etter forskriftens kap. 6 bortsett fra studiesaker som har egen gebyrsats)

3700

 

Alle søknader knyttet til utdanning, inkl. nødvendig tilleggsutdanning, forsker med egne midler og au pair

3200

Førstegangssøknad om oppholdstillatelse for familiemedlem

5900

Fornyet oppholdstillatelse for familiemedlem fremsatt i rett tid

3200

Fornyet oppholdstillatelse for familiemedlem fremsatt etter utløpet av forrige tillatelse

5900

Gruppetillatelse for arbeid – ett gebyr pr. arbeidstaker

3700

Søknad om permanent opphold

2100

Søknad om reisebevis og utlendingspass (førstegang og ved tap/skade)

1300

Søknad om reisebevis og utlendingspass for barn (førstegang og ved tap/skade)  

750

Søknad om STB

4200*

Søknad om fornyet reisebevis for barn og voksne

satsene endres ikke

Bestilling av nytt oppholdskort

satsene endres ikke

*OBS: Tidspunkt for endringen i gebyr i STB-saker er per den 19. desember enda ikke fastsatt. Endringen trer ikke i kraft før endringsforskriften er endelig vedtatt.


Endret returterminologi

Endringene i utlendingsloven innebærer at begrepet "frivillig retur" er fjernet fra følgende bestemmelser:

 • § 66 - om utvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse
 • § 90 - om iverksetting av vedtak
 • § 106 a - om fare for unndragelse
 • § 129 - om klageadgang mv.

Formålet med endringene er å tydeliggjøre ansvaret til den som har fått endelig avslag om å etterleve vedtaket, som innebærer en plikt til å reise ut av landet. I flere av bestemmelsene er også begrepet "frist for retur" endret til "utreisefrist" for å få en mer helhetlig begrepsbruk i utlendingslovgivningen. Les mer om endringene i Prop. 110 L (2013-2014) Endringer i utlendingsloven (ny returterminologi).


Utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.

Endringene gjelder fristen for fremstilling for tingretten når pågripelse skjer på utlendingsrettslig grunnlag etter bestemmelsene i utlendingsloven § 106. Fremstillingsfristen er utvidet til "snarest mulig, og senest den tredje dagen etter pågripelsen". Det er den samme fristen som gjelder for fremstilling etter straffeprosessloven § 183. For mindreårige er fristen "snarest mulig og senest dagen etter pågripelsen". Les mer om endringene i Prop. 112 L (2013-2014) Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.).

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo