Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i utlendingsloven, utlendingsforskriften og statsborgerforskriften


Utlendingsloven
Utlendingsloven § 13 er endret slik at utenrikstjeneste tilhørende et annet Schengenland har fått myndighet til også å avslå søknader om Schengenvisum, ikke bare innvilge. Endringene i lovens §§ 102e annet ledd og 105 første ledd bokstav e er av mindre karakter.

Utlendingsforskriften                                 
Endringene i forskriftens §§ 6-25 og 10-25a gjelder au pair-ordningen. § 6-25 er endret slik at det synliggjøres at UDI fastsetter vilkår i au pairens kontrakt om blant annet oppgavenes art og omfang, lommepenger, kost og losji samt fridager. Endringen innebærer ingen realitetsendring av dagens praksis.  Det er også kommet en ny bestemmelse i § 10-25a som sikrer raskere overgang mellom tillatelser for au pairer som bytter vertsfamilie. Se ikrafttredelsesrundskrivet fra Justisdepartementet for mer informasjon.

Endringene i utlendingsforskriften § 3-14 annet og tredje ledd samt i vedlegg 15, henger sammen med endringen i utlendingsloven § 13 som innebærer at utenrikstjeneste tilhørende annet Schengenland kan avgjøre søknader om Schengenvisum.

Statsborgerforskriften
Statsborgerforskriften har fått en ny bestemmelse i § 1-3 som gir unntak for særlige grupper av søkere. Bestemmelsens første ledd innebærer at søkere som er født i Norge og som har fått sin identitet registrert i folkeregisteret, skal bli ansett for å ha klarlagt identitet. Etter andre ledd kan det for søkere som var under 18 år da de kom til Norge, gis unntak for dokumentasjonskravet dersom minst en av foreldrene fyller vilkårene for klarlagt identitet. Tredje og fjerde ledd gjelder søkere som var under 14 år ved innvilgelsen av sin første oppholdstillatelse, og søkere som var mellom 14 og 17 år ved innvilgelsen av sin første oppholdstillatelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo