Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Endringer i utlendingsloven

Endringer i utlendingsloven § 40a, § 64, § 67, §73, § 81, § 108, § 121 og § 122.

I utlendingsloven § 81 er det gjort en viktig endring i styrking av barns rett til å uttale seg i utlendingssaker. Dersom det er nødvendig med samtale for å ivareta barnets rett til å bli hørt etter barnekonvensjonen kan utlendingsmyndighetene gjennomføre en samtale med barn i utlendingssaker. Forutsetningen er at barnet selv ønsker å snakke med myndighetene. Samtalen kan gjennomføres selv om foreldrene ikke samtykker og uten at foreldrene er tilstede.

Videre presiseres det i utlendingsloven § 108 at det bare er i helt spesielle tilfeller det skal kunne regnes som straffbart å yte humanitær bistand til personer som oppholder seg ulovlig i Norge.

Mindre språklige endringer i bestemmelsene § 40a, § 64, § 67 annet ledd og § 73 fjerde ledd. Endringene innebærer ikke noen realitetsendringer.

EØS-regelverket

Etter § 121 kan en utlending fra utenfor EØS-området som har oppholdsrett som arbeidstaker i et foretak etablert i et EØS-land, bortvises etter nærmere vilkår. Tidligere manglet det hjemmel for å bortvise.

Rettelse av ordlyden i § 122 fordi den nåværende ordlyden kan skape et villedende inntrykk av at det bare er utlendinger med oppholdsrett som kan utvises av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet, og ikke utlendinger uten oppholdsrett.

Dersom en slik utlending ikke har oppholdsrett, vil vedkommende kunne utvises etter utvisningsbestemmelsene i lovens alminnelige del, jf. §§ 66 til 68.

Endringene i utlendingsloven trer i kraft 1. februar 2012.

Prop. 141 L (2010–2011) Endringer i utlendingsloven m.m.(høring av barn mv.)

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo