Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Nyheter

Ny Eurodac-forordning


Ny Eurodac-forordning

Eurodac-forordningen (rådsforordning (EF) nr. 2725/2000) oppheves med virkning fra 20. juli 2015, samtidig som ny Eurodac-forordning (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 603/2013 av 26. juni 2013) får anvendelse.

Hva er Eurodac?
Eurodac er en del av Dublin-samarbeidet og er et europeisk register med fingeravtrykk og opplysninger om asylsøkere, samt utlendinger som påtreffes i forbindelse med ulovlig passering av ytre Schengen-grense. Eurodac-regelverket omhandler reglene knyttet til opptak og lagring av disse fingeravtrykkene/opplysningene.

Hva er nytt?
Eurodac-forordningen 2013 regulerer i hovedsak samme type spørsmål som den forrige Eurodac-forordningen, men den søker å effektivisere samarbeidet og styrke søkernes rettssikkerhet og personvern. Samtidig er forordningen utvidet med et nytt formål som gir rettshåndhevende myndigheter og Europol adgang til å anmode om å sammenligne fingeravtrykksopplysninger med de opplysninger som er lagret i Eurodac. Denne delen av forordningen faller utenfor Norges nåværende tilknytningsavtale med EU og er uttrykkelig unntatt i gjennomføringsbestemmelsen i utl. § 101.

Gjennomføring av forordningen i norsk rett - utl. § 101
Forordningen gjennomføres ved at § 101 i utlendingsloven sier at forordningen gjelder som norsk lov, med unntak av den delen av forordningen som omhandler rettshåndhevende myndigheters adgang til å anmode om sammenligning av opplysninger i databasen. Det gjøres uttrykkelig unntak for artikler som refererer seg til regelverk Norge ikke er tilsluttet, for å synliggjøre at vi ikke anser oss bundet overfor EU av eventuelle senere endringer som gjøres i slikt regelverk.

Endringer i utlendingsforskriften kapittel 18
Utlendingsforskriften § 18-5 er endret som følge av den nye forordningen. Her fremgår det at Utlendingsdirektoratet er behandlingsansvarlig for Eurodac nasjonalt, Kripos er databehandler og at Datatilsynet er nasjonal tilsynsmyndighet. Ved innføringen av den nye forordningen oppheves samtidig utlendingsforskriften §§ 18-6, 18-7, 18-8, 18-9 og 18-10.

Endringer i UDIs retningslinjer
Som følge av den nye forordningen, er RS 2010-019 Gjennomførende rutiner i tilknytning til Eurodac-forordningen, oppdatert, og RS 2014-006 Rutiner for sletting og sperring av personinformasjon i Eurodac er opphevet.

Når trer forordningen i kraft?
Den nye Eurodac-forordningen får virkning fra 20. juli 2015.

Her finner du Justis- og beredskapsdepartementets norske oversettelse (uoffisiell) av den nye Eurodac-forordningen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo