Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

Dokument-ID : 1917-08-30
Dokumentdato : 30.08.1917

Fritagelse for pastvang for norske og svenske undersaatter i grænsedistrikterne.

Overenskomster

med fremmede stater,

utgit i henhold til kongelige resolutioner av

5 april 1879 og 1 mai 1914.

Nr. 2

Utgit 17 september

1917

––––––––––––

Ministerielle noter,

Utvekslet mellem Norges minister i Stockholm og Sveriges Utenriksminister angaaende fritagelse for pastvang for norske og svenske undersaatter i grænsedistrikterne.

I.     

Avskrift.

Kungl. Utrikes-

departementet.                                                                                  Stockholm den 30 augusti 1917.

Herr Doktor.

I paragrafen av Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 13 augusti 1917 angående passtvång för resande, som ankomma till riket, stadgar, att, under förutsättning av ömsesidighet, må, uten hinder av kungörelsens bestämmelser i övrigt, bl. a. person, som tillhör befolkningen i norsk ort vid gränsen mot Sverige och är norsk undersåte, uppehålla sig i svensk gränsort under högst tre dygn mot företeende allenast av vederbörande norska myndighets intyg om nationalitet och hemvist.

Med anledning av denna bestämmelse har jag äran anhålla om meddelande, huruvida Kungl. Norska regjeringen i endamaal att sagda bestämmelse omedalbart må bliva tillämplig, er villig avgiva en försäkran, att svensk undersåte, som tilhör befölkningen i svensk ort vid gränsen mot Norge, äger rätt att under högst tre dygn vistas i norsk gränsort mot företeende allenast av vederbörande svenska myndighets intyg om natonalitet och hemvist.

Mottag, Herr Doktor, etc                                             

 (n.) Lindman

Herr Doktor Hagerup

Hans Maj:t Konungens av Norge Envoyé Extraordinaire

                                          Ministre Plenipotentiaire

                     etc.     etc.     etc.

Avskriftens rigtighet bevidnes

Utenriksdepartementet, Kristiania, 5 september 1917

J. H. Wollebæk

ekspeditionschef

––––––––––––

II. 

        Avskrift

Den norske legation.

                                                                                    Stockholm den 30. August 1917.

Herr Utenriksminister.

           I en skrivelse av idag har Deres Excellence forespurt, hvorvidt den norske regjering, for at opnaa at bestemmelserne i § 11 i den Kgl. Kundgjørelse av 13. August d. a. angaaende pastvang for reisende som ankommer til Sverige, kan bli anvendelige paa norsk undersaat tilhørende befolkningen i de norske til Sverige grænsende distrikter, er villig til at avgi en forsikring om, at svensk undersaat tilhørende befolkningen i svensk grænsedistrikt til Norge skal nyde tilsvarende indrømmelser i Norge.

           Til svar herpaa har jeg efter bemyndigelse av min regjering den ære at erklære, at svensk undersaat tilhørende befolkningen i til Norge grænsende distrikt skal ha adgang til at opholde sig i norsk grænsedistrikt i høist 3 døgn mot forevisende alene av vedkommende svenske myndighets attest om nationalitet og hjemsted.

           Mottag, Herr Minister, etc.

(u) F. Hagerup.

Hans Excellence

           Herr Lindman

Minister for de Utenrikske Anliggender

           etc.     etc.     etc.

           Avskriftens rigtighet bevidnes.

           Utenriksdepartementet, Kristiania, 5 september 1917.

J. H. Wollebæk,

ekspeditionschef.

––––––––––––

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo