Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

Dokument-ID : 1983-01-04
Ikrafttreden : 01.03.1983
Dokumentdato : 04.01.1983

Avtale om visse Norsk/Finske grensespørsmål

Hans Eksellense
Herr Pär Stenbäck,
Finlands Utenriksminister,

HELSINGFORS

Herr Utenriksminister,

Jeg har den ære å henvise til de to forhandlinger som er ført mellom delegasjonene for våre to Regjeringer vedrørende norsk-finske grensespørsmål og har den ære å meddele Dem at den norske Regjering er beredt til å inngå en avtale med den finske Regjering. Jeg tillater meg å foreslå at avtalen får følgende formulering:

”1.     Følgende fire nye offisielle grenseovergangssteder mellom Norge og Finland opprettes:

         Treriksrøysa        (Treriksrøset)     -     RM  294,

         Coap’pejov’ri       (Saarijärvi)         -     RM  296 B, 

         Coap’pejov’ri       (Saarijärvi)         -     RM  297 A og

         Vest-Ellenvann    (Piilola)             -     RM  353 K.

         Grensepassering på ovennevnte steder kan skje til fots eller på ski. Toll- og avgiftspliktige varer kan ikke medføres.

2.              Det etableres en grenseboerordning hvor den enkelte grenseboer etter skriftlig søknad kan gis samtykke til å krysse grensen utenfor de officielle overgangssteder. Toll- og avgiftspliktige varer kan ikke medføres.

                  Tillatelse kan gis til person som er fast bosatt i nærheten av grensen (maksimum 10 km fra grensen) eller lengre fra grensen dersom det kan anføres rimelig grunn for behovet for grensepasseringen. Som slik grunn kan betraktes nødvendigheten av grensepasseringen i forbindelse med utøvelse av næringsvirksomhet, slektsforhold i nabolandet, samt samebefolkningens gamle sæder og tradisjoner.

                  Tillatelsen gis av politimyndighetene i det annet land, men kan søkes gjennom politimyndigheten på det stedet man er bosatt. Det forutsettes at det benyttes et søknadsskjema som vil bli utarbeidet av norske og finske myndigheter i fellesskap.

                  Tillatelsen gjelder inntil videre, dog ikke utover fem år. Tillatelsen kan når som helst trekkes tilbake av angjeldende politimyndighet.

                  Det skal fremgå av tillatelsen hvilken del av grensen i det annet lands politidistrikt som tillatelsen gjelder for. Området kan begrenses f. eks. gjennom angivelse av riksrøyser eller andre punkter eller steder.”

                  Dersom den finske Regjering er enig i dette, foreslår jeg at dette brev og Deres svarbrev skal utgjøre en avtale mellom våre to Regjeringer, som skal tre i kraft den 1. mars 1983.

                  Motta, Herr Utenriksminister, forsikringen om min mest utmerkede høyaktelse.         

O. Bucher-Johannessen

PM:

I tilslutning til avtalen i dag mellom Norges og Finlands regjeringer om visse norsk-finske grensespørsmål kommer de norske myndigheter for sin del fortsatt til å utøve en liberal og velvillig kontroll med grenseoverskridelser i Saarijärviområdet på strekningen mellom riksrøys 296 B og riksrøys 297 A, slik at man unnlater å gripe inn overfor finske fot- og skiturister som uforvarende er kommet til å overskride riksgrensen og som beveger seg i området mellom grensen og reingjerdet på norsk side på den nevnte strekning.

Norske myndigheter går ut fra at de finske myndigheter på tilsvarende måte vil utøve en like liberal og velvillig kontroll i området mellom riksgrensen og reingjerdet på den finske side av grensen i Kilpisjärviområdet på strekningen mellom treriksrøysa og riksrøys 295 A.

Helsingfors, 4. januar 1983

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo