Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

Dokument-ID : 2005-12-06
Ikrafttreden : 01.05.2006
Dokumentdato : 06.12.2005

Avtale om opprettelse av et rådgivende norsk-pakistansk utvalg for spørsmål knyttet til ekteskap, familie og barn som følger av migrasjon mellom de to stater

 

Kongeriket Norges regjering
på den ene side og
Den islamske republikk Pakistans regjering
på den annen side,

 

som ønsker, i samsvar med de formål og prinsipper som er nedfelt i De forente nasjoners pakt, å fremme og oppmuntre til respekt for menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle uten hensyn til etnisk opprinnelse, kjønn, språk eller religion,

som er drevet av et ønske om samarbeid i det langvarige vennskaps og den gjensidige forståelses ånd med sikte på å fremme, på grunnlag av respekt for og overholdelse av internasjonale standarder for menneskerettigheter og grunnleggende friheter som de to stater har sluttet seg til, rette og rimelige løsninger i spørsmål knyttet til ekteskap, familie og barn som følger av migrasjon dem imellom,

som viser særlig til Konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner, vedtatt i New York 18. desember 1979, og Konvensjon om barnets rettigheter, vedtatt i New York 20. november 1989, som er ratifisert av begge stater,

som erkjenner at menns og kvinners rett til å inngå ekteskap bare når de gir sitt frie og fulle samtykke, er en grunnleggende menneskerett som anerkjennes i alle de store religioner og i alle verdens rettssystemer,

som er fast bestemt på å styrke samarbeidet for å bekjempe tvangsekteskap, en praksis som er forbudt ved lov i begge stater, og som krenker grunnleggende prinsipper i islam,

som bekrefter at denne avtale ikke har som formål å gripe inn i lovgivning som regulerer ekteskapsvilkårene i de to stater,

som handler i samsvar med artikkel 11 i Konvensjon om barnets rettigheter, vedtatt i New York 20. november 1989, som fastslår at partene skal treffe tiltak for å bekjempe den ulovlige utføring til og ikke-retur av barn fra utlandet, og for dette formål skal fremme inngåelse av bilaterale eller multilaterale avtaler eller tiltredelse til eksisterende avtaler,

som ønsker å styrke forbindelsene mellom de to stater på det rettslige området og å fremme samarbeid og informasjonsutveksling seg imellom i spørsmål knyttet til ekteskap, familie og barn som følger av migrasjon statene imellom,

er blitt enige om følgende:  

Artikkel 1  

Det opprettes et rådgivende utvalg bestående, fra Norges regjering, av representanter for Utenriksdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet og, fra Pakistans regjering, av representanter for Innenriksministeriet, Utenriksministeriet og Ministeriet for kvinners utvikling.

Hver av de to regjeringer kan oppnevne andre personer dersom de har særlig kompetanse i spørsmål utvalget skal behandle.

Artikkel 2  

Utvalget skal ha følgende oppgaver:  

 1. å legge fram for de to regjeringer forslag som kan bidra til å løse saker som vil kunne skape vansker i forbindelsene mellom de to stater når det gjelder spørsmål knyttet til ekteskap, familie og barn som følger av migrasjon statene imellom,  
 2. å bidra til å sikre menns og kvinners rett til å inngå ekteskap bare når de gir sitt frie og fulle samtykke, 
 3. å bidra til å sikre den rett som tilkommer et barn som er atskilt fra en eller begge foreldre, til å opprettholde regelmessig personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene, med mindre dette er i strid med barnets beste,
 4. for dette formål å lette samværsretten for den av foreldrene som ikke har den daglige omsorgen for barnet.  

Artikkel 3 

Utvalget kan i tillegg forelegges enkeltsaker med sikte på å komme fram til en utenrettslig løsning.  

For dette formål er det enighet om å iverksette et administrativt samarbeid utenom møtene i utvalget, særlig ved utveksling av dokumenter på saksområder eller i saker utvalget har til behandling.  

Dette samarbeidet skal ivaretas  

 • for Norges vedkommende av Utenriksdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet,  
 • for Pakistans vedkommende av Innenriksministeriet, Utenriksministeriet og Ministeriet for kvinners utvikling.  

Artikkel 4 

Dokumenter skal utveksles på språket i det landet som ber om utveksling, og skal ledsages av en oversettelse til engelsk. Korrespondansen skal føres på engelsk.  

Artikkel 5 

Utvalget skal tre sammen vekselvis i Oslo og i Islamabad på anmodning fra en av regjeringene og på den dato partene fastsetter. 

Artikkel 6 

Utvalgets konklusjoner skal nedfelles i referat. 

Artikkel 7 

Partene skal underrette hverandre via diplomatiske kanaler når deres respektive forfatningsrettslige krav til avtalens ikrafttredelse er oppfylt. Denne avtale trer i kraft den første dag i den annen måned etter at den siste underretningen er mottatt. 

Artikkel 8  

Denne avtale gjelder på ubestemt tid. Hver av partene kan si opp avtalen ved skriftlig underretning til den annen part. Oppsigelsen får virkning seks måneder etter at den annen part har mottatt skriftlig underretning.  

Utferdiget i Islamabad 6. desember 2005 i to eksemplarer på engelsk.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo