Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

Dokument-ID : 2006-09-15
Ikrafttreden : 01.01.2007
Dokumentdato : 15.09.2006

Avtale mellom Norge og Hong Kong SAR om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold

I henhold til kgl.res. av 30. juni 2006 ble avtalen undertegnet 15. september 2006 og trådte i kraft 1. januar 2007 etter noteveksling. 

Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Folkerepublikken Kinas Spesielle Administrasjonsområde Hong Kongs regjering om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold 

AVTALEPARTENE, 

KONGERIKET NORGES REGJERING, 

heretter kalt «Norge», 

og 

FOLKEREPUBLIKKEN KINAS SPESIELLE ADMINISTRASJONSOMRÅDE HONG KONGS REGJERING, 

heretter kalt «Hong Kong SAR», 

SOM ER BESTEMT PÅ å styrke samarbeidet seg imellom for mer effektivt å bekjempe ulovlig innvandring, 

SOM HENVISER til Rådsforordning (EF) nr 539/2001, spesielt artikkel 1 (2) sammenholdt med forordningens vedlegg II, gjennomført i norsk rett ved underretning, som fritar innehavere av pass utstedt av Hong Kong SAR fra kravet om å være i besittelse av visum ved kryssing av norsk riksgrense i forbindelse med opphold på i alt inntil tre måneder, 

SOM ved hjelp av denne avtale og på gjensidig grunnlag ØNSKER å etablere raske og effektive prosedyrer for identifikasjon og retur av personer som ikke eller ikke lenger oppfyller gjeldende vilkår for innreise, tilstedeværelse eller opphold på Hong Kong SARs eller Norges territorium, og i samarbeidets ånd å forenkle transittbestemmelsene for slike personer, 

er blitt enige om følgende: 

ARTIKKEL 1
Definisjoner 

I forbindelse med denne avtale gjelder at:

 1. «norsk borger» betyr innehaver av norsk statsborgerskap,  
 2. «person med fast opphold i Hong Kong SAR» betyr enhver som har rett til opphold, dvs. rett til å oppholde seg permanent i Hong Kong SAR,  
 3. «person under annen stats jurisdiksjon» betyr enhver som ikke har fast opphold i Hong Kong SAR og ikke er norsk borger. Dette omfatter tredjelandsborgere og statsløse personer,  
 4. «statsløs person» betyr enhver som ikke innehar et statsborgskap,  
 5. «oppholdstillatelse» betyr enhver type tillatelse som gir en person rett til å oppholde seg på Hong Kong SARs eller Norges territorium. Dette omfatter ikke søknad om oppholdstillatelse eller midlertidige tillatelser til å oppholde seg på territoriet som besøkende eller i forbindelse med behandling av asylsøknad,  
 6. «visum» betyr en tillatelse som er utstedt eller en beslutning som er fattet av Hong Kong SAR eller Norge og som gir en person rett til å reise inn på eller i transitt via deres respektive territorier, og som er utstedt eller fattet før vedkommende ankommer deres respektive statsgrenser. Dette omfatter ikke visum for transitt via lufthavn.   

DEL I 
TILBAKETAKING TIL HONG KONG SAR 

ARTIKKEL 2 
Tilbaketaking av personer med fast opphold og personer som tidligere har hatt fast opphold 

 1. Hong Kong SAR skal på anmodning fra Norge og uten andre formaliteter enn de som er angitt i denne avtale, ta tilbake enhver person som ikke eller ikke lenger oppfyller gjeldende vilkår for innreise, tilstedeværelse eller opphold på Norges territorium dersom det er bevist, eller det på ut fra framlagte prima facie-bevis er sannsynliggjort, at vedkommende har fast opphold i Hong Kong SAR. Det samme gjelder for personer som etter innreise på norsk territorium har mistet sin rett til fast opphold i Hong Kong SAR, med mindre vedkommende som et minstekrav er lovet naturalisasjon av Norge.  
 2. På anmodning fra Norge skal Hong Kong SAR uten opphold utstyre vedkommende som skal tas tilbake med de reisedokumenter som er nødvendige for at vedkommende skal kunne retur-nere. Dokumentene skal ha en gyldighet på minst 6 måneder. Dersom vedkommende av juridiske eller faktiske årsaker ikke kan tilbakeføres innenfor gyldighetsperioden reisedokumentene i utgangspunktet er utstedt for, skal Hong Kong SAR utstede nye reisedokumenter med samme gyldighet innen 14 dager. Dersom Hong Kong SAR ikke har utstedt de reisedokumentene det er anmodet om innen 15 dager etter datoen for anmodningen, anses Hong Kong SAR for å ha godtatt at standard norsk reisedokument benyttes i forbindelse med tilbaketakingen.   

ARTIKKEL 3 
Tilbaketaking av personer under annen stats jurisdiksjon 

 1. Hong Kong SAR skal på anmodning fra Norge og uten andre formaliteter enn de som er nevnt i denne avtale, ta tilbake enhver person under annen stats jurisdiksjon som ikke eller ikke lenger oppfyller gjeldende vilkår for innreise, tilstedeværelse eller opphold på Norges territorium dersom det er bevist, eller det ut fra framlagte prima facie-bevis er sannsynliggjort, at vedkommende:  
  1. på innreisetidspunktet hadde visum eller oppholdstillatelse utstedt av Hong Kong SAR; eller  
  2. etter innreise på Hong Kong SARs territorium ulovlig har reist direkte inn på norsk territorium.  
 2. Tilbaketakingsplikten i nr. 1 gjelder ikke dersom:  
  1. vedkommende person under annen stats jurisdiksjon har hatt visum for direkte transitt via Hong Kong internasjonale lufthavn, eller  
  2. Norge har utstedt visum eller oppholdstillatelse til vedkommende før eller etter innreise på dets territorium, og tillatelsen har lengre gyldighetstid enn visum eller oppholdstillatelse som eventuelt er utstedt av Hong Kong SAR, eller  
  3. vedkommende person under annen stats jurisdiksjon har kunnet reise visumfritt til Norge.  
 3. På anmodning fra Norge skal Hong Kong SAR uten opphold utstyre vedkommende som skal tas tilbake med de reisedokumenter som er nødvendige for at han eller hun skal kunne returnere. Dokumentene skal ha en gyldighet på minst 6 måneder. Dersom vedkommende av juridiske eller faktiske årsaker ikke kan tilbakeføres innenfor den gyldighetsperioden reisedokumentene i utgangspunktet er utstedt for, skal Hong Kong SAR utstede nye reisedokumenter med samme gyldighetstid innen 14 dager. Dersom Hong Kong SAR ikke har utstedt reisedokumentene det er anmodet om innen 15 dager etter datoen for anmodningen, skal Hong Kong SAR anses for å ha godtatt at standard norsk reisedokument benyttes i forbindelse med tilbaketakingen.  

DEL II 
TILBAKETAKING TIL NORGE 

ARTIKKEL 4 
Tilbaketaking av egne og tidligere statsborgere  

 1. Norge skal på anmodning fra Hong Kong SAR og uten andre formaliteter enn de som er nevnt i denne avtale, ta tilbake enhver som ikke eller ikke lenger oppfyller gjeldende vilkår for innreise, tilstedeværelse eller opphold på Hong Kong SARs territorium dersom det er bevist, eller det ut fra framlagte prima facie-bevis er sannsynliggjort, at vedkommende er norsk statsborger. 
  Det samme gjelder den som har mistet eller sagt fra seg sitt norske statsborgerskap etter innreise på Hong Kong SARs territorium, med mindre vedkommende som et minstekrav er blitt lovet permanent opphold hos sistnevnte.  
 2. På anmodning fra Hong Kong SAR skal Norge uten opphold utstyre vedkommende som skal tas tilbake med de reisedokumenter som er nødvendige for at han eller hun skal kunne returnere. Dokumentene skal ha en gyldighet på minst 6 måneder. Dersom vedkommende av juridiske eller faktiske årsaker ikke kan tilbakeføres innenfor den gyldighetstiden reisedokumentene i utgangspunktet er utstedt for, skal Norge utstede nye reisedokumenter med samme gyldighet innen 14 dager.   

ARTIKKEL 5 
Tilbaketaking av personer under annen stats jurisdiksjon  

 1. Norge skal på anmodning fra Hong Kong SAR og uten andre formaliteter enn de som er nevnt i denne avtale, ta tilbake enhver person under annen stats jurisdiksjon som ikke eller ikke lenger oppfyller gjeldende vilkår for innreise, tilstedeværelse eller opphold på Hong Kong SARs terri-torium dersom det er bevist, eller det ut fra framlagte prima facie-bevis er sannsynliggjort, at vedkommende:  
  1. på innreisetidspunktet hadde visum eller oppholdstillatelse utstedt av Norge, eller  
  2. etter innreise på Norges territorium ulovlig har reist direkte inn på Hong Kong SARs territorium. 
 2. Tilbaketakingsplikten i nr. 1 gjelder ikke dersom:  
  1. vedkommende person under annen stats jurisdiksjon har hatt visum for direkte transitt via Oslo Lufthavn Gardermoen, eller  
  2. Hong Kong SAR har utstedt visum eller oppholdstillatelse til vedkommende før eller etter innreise på dets territorium, og tillatelsen har lengre gyldighetstid enn visum eller oppholdstillatelse som eventuelt er utstedt av Norge, eller  
  3. vedkommende person under annen stats jurisdiksjon har kunnet reise visumfritt til Hong Kong SAR.  
 3. På anmodning fra Hong Kong SAR skal Norge uten opphold utstyre vedkommende som skal tas tilbake med de reisedokumenter som er nødvendige for at han eller hun skal kunne returnere. Dokumentene skal ha en gyldighet på minst 6 måneder. Dersom vedkommende av juridiske eller faktiske årsaker ikke kan tilbakeføres innenfor den gyldighetstiden reisedokumentene i utgangspunktet er utstedt for, skal Norge utstede nye reisedokumenter med samme gyldighetstid innen 14 dager. 

DEL III 
TILBAKETAKINGSPROSEDYRE 

ARTIKKEL 6 
Prinsipper  

 1. Med forbehold om nr. 2 forutsetter overføring av en person i henhold til en av forpliktelsene i artikkel 2 til 5 at søknad om tilbaketaking fremmes for den anmodede avtaleparts kompetente myndigheter.  
 2. Søknad om tilbaketaking kan erstattes av en skriftlig meddelelse til den anmodede avtalepart i rimelig tid før personen returneres, forutsatt at  
  1. vedkommende som skal tas tilbake innehar gyldig reisedokument, og om nødvendig gyldig visum eller oppholdstillatelse fra den anmodede avtalepart, og  
  2. vedkommende som skal tas tilbake, er villig til å returnere til den anmodede avtalepart.   

ARTIKKEL 7 
Anmodning om tilbaketaking  

 1. Enhver anmodning om tilbaketaking skal inneholde følgende informasjon:  
  1. nærmere opplysninger om personen som skal tas tilbake (for eksempel fornavn, etternavn, fødselsdato og – hvis mulig – fødested samt siste bosted);  
  2. kopi av dokumenter som utgjør bevis eller prima facie-bevis på statsborgerskap eller fast opphold.  
 2. I den grad det er mulig, skal tilbaketakingsanmodningen også inneholde følgende informasjon:  
  1. eventuell erklæring om at personen som skal tas tilbake trenger hjelp eller pleie, under forutsetning av at vedkommende eksplisitt har gitt sitt samtykke til dette;  
  2. andre tryggings- eller sikkerhetstiltak som måtte være nødvendige i den enkelte tilbaketakingssak. 
 3. Et felles skjema til bruk ved tilbaketakingsanmodninger er vedlagt denne avtale som bilag 5.  

ARTIKKEL 8 
Bevis på statsborgerskap og fast opphold  

 1. Dokumentene som er oppført i vedlegg 1 til denne avtale, skal anses som bevis på statsborgerskap eller fast opphold i henhold til artikkel 2 nr. 1 og artikkel 4 nr. 1 selv om dokumentenes gyldighetstid er utløpt. Dersom et slikt dokument forevises, skal Norge anerkjenne statsborgerskap og Hong Kong SAR anerkjenne fast opphold uten ytterligere formaliteter. Statsborgerskap eller permanent opphold kan ikke bevises ved bruk av falske dokumenter.  
 2. Prima facie-bevisene som er oppført i bilag 2 til denne avtale, skal anses som bevis på statsborgerskap eller fast opphold i henhold til artikkel 2 nr. 1 og artikkel 4 nr. 1 selv om dokumentenes gyldighetstid er utløpt. Dersom et slikt dokument forevises, skal Norge anse statsborgerskap som fastslått og Hong Kong SAR anse fast opphold som fastslått med mindre de kan motbevise dette.  
 3. Dersom ingen av dokumentene som er oppført i vedlegg 1 eller 2 kan forevises, skal Norges og Hong Kong SARs kompetente myndigheter på anmodning gjøre det som er nødvendig for å fastslå vedkommendes statsborgerskap eller faste opphold.  

ARTIKKEL 9 
Bevis vedrørende personer under annen stats jurisdiksjon  

 1. Dokumentene som er oppført i vedlegg 3 til denne avtale, skal anses som bevisgrunnlag for tilbaketaking av person under annen stats jurisdiksjon i henhold til artikkel 3 nr. 1 og artikkel 5 nr. 1. Falske dokumenter kan ikke danne bevisgrunnlag. Ethvert slikt bevis skal uten ytterligere formaliteter gjensidig anerkjennes av avtalepartene.  
 2. De prima facie-bevis som er oppført i vedlegg 4 til denne avtale, skal anses som bevisgrunnlag for tilbaketaking av person under annen stats jurisdiksjon i henhold til artikkel 3 nr. 1 og artik-kel 5 nr. 1. Dersom slikt prima facie-bevis framlegges, skal avtalepartene uten ytterligere formaliteter anse grunnlaget for tilbaketaking som fastslått.  
 3. Ulovlig innreise, tilstedeværelse eller opphold kan fastslås ved hjelp av reisedokumenter tilhørende den aktuelle person hvor nødvendig visum eller annen oppholdstillatelse for Norges eller Hong Kong SARs territorium mangler. En erklæring fra en avtaleparts kompetente myn-digheter om at vedkommende er funnet ikke å inneha reisedokumenter, visum eller oppholdstillatelse som påkrevd, skal likeledes anses som prima facie-bevis på ulovlig innreise, tilstedeværelse eller opphold.  

ARTIKKEL 10
 Tidsfrister  

 1. Anmodning om tilbaketaking må fremmes for den anmodede avtaleparts kompetente myndigheter senest ett år etter at den anmodende avtalepart har fastslått at en person under annen stats jurisdiksjon ikke eller ikke lenger oppfyller gjeldende krav til innreise, tilstedeværelse eller opphold. På anmodning kan fristen forlenges, men bare med den tiden det tar å fjerne eventuelle rettslige eller praktiske hindringer og forutsatt at anmodningen er fremmet innen fristen.  
 2. Anmodning om tilbaketaking skal besvares uten unødig opphold og senest innen én måned. Avslag på en slik anmodning skal begrunnes. Tidsfristen løper fra den dagen anmodningen mottas. Dersom svar ikke er gitt innen tidsfristen, skal anmodning om tilbaketaking anses som akseptert.  
 3. Etter at tilbaketaking er akseptert, eller i de tilfeller hvor tidsfristen på en måned er utløpt, skal vedkommende sendes tilbake uten unødig opphold, og senest innen tre måneder. På anmodning kan denne fristen forlenges med den tiden det tar å fjerne eventuelle rettslige eller praktiske hindringer. 

ARTIKKEL 11 
Gjennomføring av uttransport  

 1. Før en person sendes tilbake, skal kompetente myndigheter i Hong Kong SAR og i Norge skriftlig bli enige om dato for tilbaketaking, grensepasseringspunkt og eventuell eskorte.  
 2. Verken luft-, land- eller sjøtransport skal utelukkes, men som hovedregel skal retur skje med fly. Retur med fly skal ikke være begrenset til den anmodende avtaleparts nasjonale flyselskaper eller sikkerhetspersonell, og også rutefly og charterfly kan benyttes. 

DEL IV 
TRANSITT 

ARTIKKEL 12 
Prinsipper  

 1. Dersom den videre reise gjennom andre transittstater og innreise i bestemmelsesstedets stat er sikret, skal Hong Kong SAR tillate personer under annen stats jurisdiksjon å reise i transitt via sitt territorium på anmodning fra Norge, og Norge skal tillate personer under annen stats jurisdiksjon å reise i transitt via sitt territorium på anmodning fra Hong Kong SAR.  
 2. Norge og Hong Kong SAR skal søke å begrense transitt av personer under annen stats jurisdiksjon til de tilfeller hvor personene ikke kan returneres direkte til bestemmelsesstedets stat.  
 3. Hong Kong SAR og Norge kan avslå transitt  
  1. dersom personen under annen stats jurisdiksjon risikerer å bli forfulgt eller kan bli gjen-stand for straffeforfølgelse eller sanksjoner i en annen transittstat eller i bestemmelsesstedets stat, eller kan bli truet med straffeforfølgelse enten på Norges eller Hong Kong SARs territorium;  
  2. på bakgrunn av folkehelsen, nasjonal sikkerhet, offentlig orden eller andre nasjonale interesser.  
 4. Hong Kong SAR eller Norge kan trekke tilbake enhver tillatelse dersom forholdene som er nevnt i nr. 3 eller forhold som kan forhindre transitt skulle oppstå, eller dersom den videre reisen i transitt gjennom andre stater eller innreise i bestemmelsesstedets stat ikke lenger er sikret.   

ARTIKKEL 13 
Transittprosedyrer  

 1. Anmodning om transitt må fremmes skriftlig for kompetente myndigheter, og skal inneholde følgende informasjon:  
  1. form for transitt (via luft, land eller sjø), eventuelle andre transittstater og bestemmelsessted;  
  2. nærmere opplysninger om den aktuelle person (for eksempel fornavn, etternavn, fødselsdato, og om mulig fødested, statsborgerskap, type og nummer på reisedokument);  
  3. antatt grensepasseringspunkt, tid for overføring og eventuell bruk av eskorte;  
  4. en erklæring om at den anmodende avtalepart anser kravene i artikkel 12 nr. 2 som opp-fylt og at man ikke er kjent med forhold som ville gitt avslag i henhold til artikkel 12 nr. 3. 

   Et felles skjema til bruk ved anmodninger om transitt er vedlagt denne avtale som vedlegg 6.  

 2. Den anmodede avtaleparts kompetente myndigheter skal uten unødig opphold skriftlig informere den anmodende avtaleparts kompetente myndigheter om at tillatelse er gitt, bekrefte grensepasseringspunkt og antatt tid for innreise, eller informere om at innreise er avslått og grunnen til et slikt avslag.  
 3. Dersom transitt skjer med fly, skal personen som tas tilbake og eventuelle personer i vedkommendes eskorte være unntatt fra kravet om transittvisum for opphold på lufthavnen.  
 4. Den anmodede avtaleparts kompetente myndigheter skal etter konsultasjoner mellom avtalepartene være behjelpelig under transitten, spesielt med tanke på overvåking av den aktuelle person, og legge forholdene til rette med tanke på dette. 

DEL V 
UTGIFTER 

ARTIKKEL 14 
Transport- og transittkostnader 

Den anmodende avtalepart skal dekke alle utgifter til transport av personer som skal tas tilbake eller reise i transitt i henhold til denne avtale, fram til bestemmelsesstedets statsgrense. Dette er ikke til hinder for at kompetente myndigheter kan kreve kostnader forbundet med returen dekket av den som sendes tilbake eller av en tredjepart.  

DEL VI 
VERN AV OPPLYSNINGER OG FORHOLDET TIL ANDRE FORPLIKTELSER 

ARTIKKEL 15 
Vern av opplysninger 

Utveksling av personopplysninger skal bare skje dersom slik utveksling er nødvendig for kompetente myndigheter i Hong Kong SAR og Norge av hensyn til gjennomføringen av denne avtale. 

Bruk og behandling av personopplysninger skal i hvert enkelt tilfelle være i henhold til nasjonal lovgivning i Hong Kong SAR og i Norge. I tillegg skal følgende prinsipper gjelde: 

 1. personopplysninger skal brukes på en rettskaffen og lovlig måte; 
 2. personopplysninger skal bare innhentes for spesifikk, eksplisitt og legitim bruk i forbindelse med gjennomføringen av denne avtale, og skal ikke senere brukes til formål utover dette verken av de myndighetene som har oversendt opplysningene eller av myndighetene som mottar dem;  
 3. personopplysningene må være tilstrekkelige, relevante og ikke mer omfattende enn nødvendig ut fra det formål de innhentes og/eller brukes til. Personopplysninger som utveksles skal derfor bare omfatte følgende:
  • nærmere opplysninger om personene som skal tas tilbake (for eksempel etternavn, fornavn, eventuelt tidligere navn, kallenavn eller pseudonym, fødselsdato og fødested, kjønn, nåværende og eventuelt tidligere statsborgerskap),  
  • identitetskort eller pass (nummer, gyldighetsperiode, utstedelsesdato, utstedende myndighet, sted for utstedelse),  
  • opphold og reiseruter,  
  • andre opplysninger som måtte være nødvendige for å identifisere personen som skal tas tilbake eller for å undersøke om kravene til tilbaketaking i henhold til denne avtale er oppfylt;  
 4. personopplysningene skal være presise og om nødvendig holdes oppdatert;  
 5. personopplysningene må være av en slik art at de ikke bidrar til å identifisere vedkommende lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet opplysningene ble innhentet og brukt til;  
 6. både de myndigheter som oversender opplysningene og de myndigheter som mottar dem, skal treffe de nødvendige tiltak for å forsikre seg om at personopplysninger som ikke er i tråd med denne artikkel korrigeres, slettes eller sperres, spesielt dersom opplysningene ikke er adekvate, relevante eller presise eller dersom de er mer omfattende enn formålet de er innhentet for krever. Dette omfatter også varsling av den annen avtalepart om enhver korrigering, sletting eller sperring;  
 7. på anmodning skal de myndigheter som mottar opplysningene, informere de myndigheter som har oversendt dem om bruken av opplysningene og om resultatene som følge av dette;  
 8. personopplysninger skal bare oversendes kompetente myndigheter. Videresending av opplysningene til tredjepart må forhåndsgodkjennes av de myndigheter som har oversendt opplysningene;  
 9. de myndigheter som oversender opplysningene og de myndigheter som mottar dem, er forpliktet til å utarbeide en skriftlig oversikt over mottatte og oversendte personopplysninger.   

ARTIKKEL 16
Forholdet til andre forpliktelser  

 1. Denne avtale skal ikke berøre rettigheter, plikter og ansvar som gjelder for Norge og Hong Kong SAR i henhold til folkeretten.  
 2. Ingenting i denne avtalen skal være til hinder for retur av personer gjennom andre formelle eller uformelle ordninger. 

DEL VII 
GJENNOMFØRING OG ANVENDELSE 

ARTIKKEL 17 
Gjennomføringsbestemmelser  

 1. Avtalepartene skal bistå hverandre i gjennomføringen av denne avtale.  
 2. Innen tretti dager etter at denne avtale er trådt i kraft, skal avtalepartene gjennom diplomatiske kanaler opplyse hverandre om hvilke myndigheter som skal gjennomføre den, og om deres adresser eller andre opplysninger som kreves for å lette kommunikasjonen. Avtalepartene skal også opplyse hverandre om endringer som måtte forekomme med hensyn til disse myndighetene.  
 3. Representanter for de kompetente myndigheter skal, når det er nødvendig, møtes for å analysere de nærmere regler for anvendelsen av denne avtale, og skal avtale de praktiske ordningene for gjennomføringen av den, herunder:  
  1. angivelse av grensepasseringspunkt og utveksling av kontaktpunkter; 
  2. transittvilkår for personer under annen stats jurisdiksjon som er under eskorte;  
  3. bevis og dokumenter ut over det som er nevnt i vedlegg 1 til 4 i denne avtale;  
  4. anbefalinger om endringer i denne avtale. 

DEL VIII 
SLUTTBESTEMMELSER 

ARTIKKEL 18 
Ikrafttredelse, varighet og oppsigelse  

 1. Denne avtale skal ratifiseres eller godkjennes av avtalepartene i henhold til deres respektive prosedyrer.  
 2. Denne avtale trer i kraft første dag i annen måned etter datoen da avtalepartene har varslet hverandre om at prosedyrene som er nevnt i nr. 1 er gjennomført.  
 3. Denne avtale er inngått på ubestemt tid.  
 4. Hver avtalepart kan si opp denne avtale ved offisiell underretning til den annen avtalepart. Denne avtale opphører seks måneder etter datoen da slikt varsel er gitt. 

 

ARTIKKEL 19
Vedlegg 

Vedlegg 1 til 6 utgjør en integrert del av denne avtale.

Utferdiget i Hong Kong den 15. september 2006 i to originaleksemplarer, hvert på norsk og engelsk, med samme gyldighet for begge tekster. 

Siste endringer
 • Ny: 2006-09-15 Avtale mellom Norge og Hong Kong SAR om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold (21.05.2014)

  Tilbaketakelsesavtalen mellom Norge og Hong Kong som trådte i kraft i 2007 er nå tilgjengelig på portalen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo