Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

2007-06-08
Dokument-ID : 2007-06-08
Ikrafttreden : 01.12.2008
Dokumentdato : 08.06.2007

Avtale mellom Norge og Russland om lettelser i utstedelsen av visa til norske og russiske statsborgere

AVTALE

MELLOM KONGERIKET NORGES REGJERING

OG DEN RUSSISKE FØDERASJONS REGJERING

OM LETTELSER I UTSTEDELSEN AV VISA
TIL NORSKE OG RUSSISKE STATSBORGERE


KONGERIKET NORGES REGJERING

og

DEN RUSSISKE FØDERASJONS REGJERING,

heretter kalt «partene»,

SOM ØNSKER å lette kontakten mellom folkene som en viktig forutsetning for en jevn utvikling av økonomiske, humanitære, kulturelle, vitenskapelige og andre bånd, ved på gjensidig grunnlag å lette utstedelsen av visa til norske og russiske statsborgere,

SOM STADFESTER intensjonen om å innføre en ordning med visumfri reise mellom Norge og Den russiske føderasjon,

SOM VISER TIL felleserklæringen om Republikken Island og Kongeriket Norge til avtalen av 25. mai 2006 mellom Det europeiske fellesskap og Den russiske føderasjon om lettelser i utstedelsen av visa til borgere i Den europeiske union og Den russiske føderasjon,

SOM ERKJENNER at disse lettelsene ikke må føre til ulovlig innvandring, og som legger særskilt vekt på sikkerhet og tilbaketaking,

ER BLITT ENIGE OM FØLGENDE:


ARTIKKEL 1

Formål og virkeområde

Formålet med denne avtale er på gjensidig grunnlag å lette utstedelsen av visa med sikte på opphold av inntil 90 dagers varighet per tidsrom på 180 dager til norske og russiske statsborgere.

ARTIKKEL 2

Alminnelige bestemmelser

1. Visumlettelsene fastsatt i denne avtale får anvendelse på norske og russiske statsborgere bare dersom de ikke er unntatt fra kravet om visum i henhold til lover og forskrifter i Den russiske føderasjon eller i Norge, denne avtale eller andre internasjonale avtaler.

2. Nasjonal lovgivning i Norge eller i Den russiske føderasjon får anvendelse på forhold som ikke omfattes av bestemmelsene i denne avtale, som avslag på søknad om visum, godkjenning av reisedokumenter, dokumentasjon på tilstrekkelige midler til livsopphold, nektet innreise og utvisningstiltak.


ARTIKKEL 3

Definisjoner

I denne avtale menes med

a) «norsk statsborger»: en person som innehar eller har ervervet statsborgerskap i Norge i samsvar med norsk nasjonal lovgivning,

b) «russisk statsborger»: en person som innehar eller har ervervet statsborgerskap i Den russiske føderasjon i samsvar med russisk nasjonal lovgivning,

c) «Schengen-medlemsstat»: alle stater som anvender Schengen-regelverket i sin helhet i henhold til avtalen av 18. mai 1999 inngått mellom Rådet for Den europeiske union og Kongeriket Norge og Republikken Island om deres tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket,

d) «visum»: en tillatelse utstedt av eller en beslutning truffet av Norge eller av Den russiske føderasjon, og som kreves ved:

– innreise med sikte på opphold av til sammen inntil 90 dagers varighet i Norge eller i Den russiske føderasjon,

– innreise med sikte på transitt via Norges eller Den russiske føderasjons territorium,

e) «person med lovlig opphold»:

– for Norge, en russisk statsborger som på grunnlag av nasjonal lovgivning har tillatelse eller rett til å oppholde seg på Norges territorium i mer enn 90 dager,

– for Den russiske føderasjon, en norsk statsborger som har fått tillatelse til midlertidig opphold, oppholdstillatelse eller studie- eller arbeidsvisum for et tidsrom på mer enn 90 dager i Den russiske føderasjon.

ARTIKKEL 4

Skriftlig dokumentasjon på formålet med reisen

1. For følgende grupper av norske og russiske statsborgere er disse dokumentene tilstrekkelige for å begrunne formålet med reisen til den annen part:

a) for deltakere i offisielle delegasjoner som etter en offisiell innbydelse rettet til Norge eller Den russiske føderasjon skal delta på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på russisk eller norsk territorium:

– et brev utstedt av kompetent myndighet i Norge eller i Den russiske føderasjon som bekrefter at søkeren deltar i statens delegasjon som skal reise til den annen statsparts territorium for å delta i de nevnte arrangementene, vedlagt en kopi av den offisielle innbydelsen,

b) for næringslivsfolk og representanter for organisasjoner i næringslivet:

– en skriftlig anmodning fra den juridiske person eller selskap som er vertskap, en organisasjon eller et kontor eller deres underavdelinger, statlige eller lokale myndigheter i Norge og Den russiske føderasjon som organiserer handelskomiteer og industriutstillinger, konferanser og symposier avholdt på Norges eller Den russiske føderasjons territorium,

c) for yrkessjåfører som utfører internasjonal transport av gods og personer mellom norsk og russisk territorium i kjøretøyer registrert i Norge eller i Den russiske føderasjon:

– en skriftlig anmodning fra en av de nasjonale organisasjonene for transportører i Norge eller den nasjonale organisasjonen (foreningen) for transportører i Den russiske føderasjon som driver internasjonal transport på vei, der formålet med turene samt turenes varighet og hyppighet er oppgitt,

d) for tog-, kjølevogn- og lokomotivpersonale på tog i internasjonal trafikk som reiser mellom Norges og Den russiske føderasjons territorium:

– en skriftlig anmodning fra vedkommende jernbaneselskap i Norge eller Den russiske føderasjon der formålet med turene samt turenes varighet og hyppighet er oppgitt,

e) for journalister:

– en attest eller annet dokument utstedt av en yrkesorganisasjon som godtgjør at vedkommende er profesjonell journalist, og et dokument utstedt av vedkommendes arbeidsgiver som viser at formålet med reisen er å utføre journalistisk arbeid,

f) for personer som deltar i vitenskapelig, kulturell eller kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer ved universiteter eller andre utvekslingsprogrammer:

– en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen om å delta i slik virksomhet,

g) for skoleelever, studenter, høyeregradsstudenter og medfølgende lærere når formålet med reisen er studier eller annen opplæring, herunder innenfor rammen av utvekslingsprogrammer samt andre aktiviteter knyttet til utdanning:

– en skriftlig anmodning eller et opptaksbevis fra universitetet, akademiet, instituttet, høyskolen eller skolen som er vertskap, eller studentbevis eller bevis for de kursene de skal følge,

h) for deltakere på internasjonale idrettsarrangementer og personer som har i oppgave å ledsage dem:

– en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen: kompetente myndigheter, nasjonale idrettsforbund i Norge eller Den russiske føderasjon og Norges olympiske komité eller Den russiske føderasjons olympiske komité,

i) for deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer organisert av vennskapsbyer:

– en skriftlig anmodning fra øverste administrative leder/ordføreren i disse byene,

j) for nære slektninger – ektefeller, barn (herunder adopterte), foreldre (herunder verger), besteforeldre og barnebarn – som skal besøke norske eller russiske statsborgere med lovlig opphold på Den russiske føderasjons eller Norges territorium:

– en skriftlig anmodning fra vertspersonen,

k) for å besøke militære eller sivile gravsteder:

– et offisielt dokument som bekrefter at graven eksisterer og er bevart, og også slektskap eller annen forbindelse mellom søkeren og avdøde.

2. Den skriftlige anmodningen nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal inneholde følgende opplysninger:

a) for vedkommende som er invitert: fornavn og etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, nummeret på legitimasjonspapiret, tidspunkt for og formål med reisen, antall innreiser og navn på mindreårige barn som er i følge med vedkommende,

b) for vedkommende som inviterer: fornavn, etternavn og adresse, eller

c) for den juridiske personen, selskapet eller organisasjonen som inviterer: fullstendig navn og adresse og

– dersom anmodningen er utstedt av en organisasjon: navnet på og stillingen til vedkommende som har undertegnet anmodningen,

– dersom vedkommende som inviterer, er en juridisk person eller selskap eller et kontor eller en underavdeling som er opprettet på Norges territorium: organisasjonsnummer som påkrevd i henhold til norsk nasjonal lovgivning,

– dersom vedkommende som inviterer, er en juridisk person eller selskap eller et kontor eller en underavdeling som er opprettet på Den russiske føderasjons territorium: skattebetalers identifiseringsnummer.

3. For grupper av statsborgere som er nevnt i nr. 1 i denne artikkel, utstedes alle visumkategorier i henhold til den forenklede framgangsmåten fastsatt i statspartenes lovgivning, uten at det kreves ytterligere begrunnelse, innbydelse eller bekreftelse vedrørende reisens formål.

ARTIKKEL 5

Utstedelse av flerreisevisum

1. Norges og Den russiske føderasjons diplomatiske og konsulære stasjoner skal utstede flerreisevisum med inntil fem års gyldighet til følgende grupper av statsborgere:

a) med mindre de er unntatt fra kravet om visum etter denne avtale, medlemmer av nasjonale og regionale regjeringer og lovgivende forsamlinger, forfatningsdomstoler og høyesterett under utøvelsen av sine verv, med ikke lengre gyldighet enn deres funksjonstid dersom denne er på under fem år,

b) ektefeller og barn (herunder adopterte) som er under 21 år eller som blir forsørget, som skal besøke norske eller russiske statsborgere med lovlig opphold på Den russiske føderasjons eller Norges territorium, med ikke lengre gyldighet enn deres tillatelse til lovlig opphold.

2. Norges og Den russiske føderasjons diplomatiske og konsulære stasjoner skal utstede flerreisevisum med inntil ett års gyldighet til følgende grupper av statsborgere, forutsatt at de i løpet av foregående år har fått minst ett visum og har benyttet seg av det i samsvar med lovgivningen om innreise og opphold på territoriet til staten de har besøkt, og at det er grunnlag for å anmode om flerreisevisum:

a) deltakere i offisielle delegasjoner som etter en offisiell innbydelse rettet til Norge eller Den russiske føderasjon skal delta på offisielle møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på russisk eller norsk territorium,

b) næringslivsfolk og representanter for organisasjoner i næringslivet som reiser til Norge eller til Den russiske føderasjon med jevne mellomrom,

c) yrkessjåfører som utfører internasjonal transport av gods og personer mellom norsk og russisk territorium i kjøretøyer registrert i Norge eller i Den russiske føderasjon,

d) tog-, kjølevogn- og lokomotivpersonale på tog i internasjonal trafikk som reiser mellom Norges og Den russiske føderasjons territorium,

e) personer som deltar i vitenskapelig, kulturell eller kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer ved universiteter eller andre utvekslingsprogrammer, og som reiser til Norge eller til Den russiske føderasjon med jevne mellomrom,

f) deltakere på internasjonale idrettsarrangementer og personer som har i oppgave å ledsage dem,

g) journalister,

h) deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer organisert av vennskapsbyer.

3. Norges og Den russiske føderasjons diplomatiske og konsulære stasjoner skal utstede flerreisevisum med minst to og høyst fem års gyldighet til de grupper av statsborgere som er nevnt i nr. 2 i denne artikkel, forutsatt at de i løpet av de to foregående år har benyttet seg av ettårig flerreisevisum i samsvar med lovgivningen om innreise og opphold på territoriet til staten de har besøkt, og at de fortsatt har gyldig grunn til å anmode om flerreisevisum.

4. Den samlede oppholdstiden for personer nevnt i nr. 1–3 i denne artikkel skal ikke overskride 90 dager per tidsrom på 180 dager på Norges eller andre Schengen-medlemsstaters territorium eller i Den russiske føderasjon.

ARTIKKEL 6

Gebyr for behandling av visumsøknader

1. Gebyret for å behandle visumsøknader skal beløpe seg til EUR 35.

Beløpet kan tas opp til ny vurdering i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 nr. 4.

2. Partene skal innkreve et behandlingsgebyr på EUR 70 i de tilfeller der visumsøker har innlevert visumsøknaden og underlagsdokumentene tre dager eller mindre før den planlagte avreisedatoen. Dette gjelder ikke søknader i henhold til artikkel 6 nr. 3 bokstav b), e) og f) og artikkel 7 nr. 3.

3. Gebyr for behandling av visumsøknaden oppheves for personer som hører inn under én av følgende kategorier:

a) nære slektninger – ektefeller, barn (herunder adopterte), foreldre (herunder verger), besteforeldre og barnebarn – av norske og russiske statsborgere med lovlig opphold på Den russiske føderasjons eller Norges territorium,

b) deltakere i offisielle delegasjoner som etter en offisiell innbydelse rettet til Norge eller Den russiske føderasjon skal delta på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på russisk eller norsk territorium,

c) medlemmer av nasjonale og regionale regjeringer og lovgivende forsamlinger, forfatningsdomstoler og høyesterett, med mindre de er unntatt fra kravet om visum etter denne avtale,

d) skoleelever, studenter, høyeregradsstudenter og medfølgende lærere når formålet med reisen er studier eller annen opplæring,

e) funksjonshemmede, om nødvendig med ledsager,

f) personer som har framlagt dokumenter som viser at reisen er nødvendig av humanitære årsaker, herunder for å få viktig medisinsk behandling, og vedkommende som ledsager en slik person, eller for å være til stede ved begravelsen til en nær slektning eller for å besøke en nær slektning som er alvorlig syk,

g) deltakere på internasjonale idrettsarrangementer for ungdom, med ledsagere,

h) personer som deltar i vitenskapelig, kulturell eller kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer ved universiteter eller andre utvekslingsprogrammer,

i) deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer organisert av vennskapsbyer.

ARTIKKEL 7

Behandlingstid for visumsøknader

1. Norges og Den russiske føderasjons diplomatiske og konsulære stasjoner skal treffe beslutning om anmodningen om å utstede visum innen ti kalenderdager regnet fra den dag de mottar søknaden og dokumentene som kreves for å utstede visumet.

2. Den tiden det tar å treffe beslutning om en visumsøknad, kan i enkelte tilfeller forlenges til inntil 30 kalenderdager, særlig når det er nødvendig å undersøke søknaden mer inngående.

3. Den tiden det tar å treffe beslutning om en visumsøknad, kan i hastetilfeller reduseres til tre virkedager eller mindre.

ARTIKKEL 8

Avreise ved tap eller tyveri av dokumenter

Norske og russiske statsborgere som har mistet sine legitimasjonspapirer, eller som er blitt frastjålet slike dokumenter under opphold på Den russiske føderasjons eller Norges territorium, vil på grunnlag av gyldige legitimasjonspapirer som gir dem rett til å krysse grensen, og som er utstedt av norske eller russiske diplomatiske eller konsulære stasjoner, kunne forlate det aktuelle territoriet uten visum eller annen tillatelse.

ARTIKKEL 9

Forlengelse av visum i særlige tilfeller

Norske og russiske statsborgere som på grunn av force majeure ikke har mulighet til å forlate Den russiske føderasjons eller Norges territorium innen den fristen som er angitt i visumet, skal kostnadsfritt og i samsvar med den lovgivning som kommer til anvendelse i mottakerstaten, få forlenget visumet for det tidsrom som er nødvendig for at de skal kunne vende tilbake til staten der de bor.

ARTIKKEL 10

Registreringsprosedyrer

Partene er enige om at det snarest mulig skal treffes tiltak for å forenkle registreringsprosedyrene i den hensikt å gi norske og russiske statsborgere rett til lik behandling ved registrering når de oppholder seg på henholdsvis russisk eller norsk territorium.

ARTIKKEL 11

Diplomatpass

1. Norske eller russiske statsborgere med gyldige diplomatpass kan reise inn i, ut av eller i transitt via Den russiske føderasjons eller Norges territorium uten visum.

2. Den samlede oppholdstiden for statsborgere nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal ikke overskride 90 dager per tidsrom på 180 dager i Den russiske føderasjon eller på Norges eller andre Schengen-medlemsstaters territorium.

ARTIKKEL 12

Reise på likt grunnlag

Med forbehold for nasjonale regler og bestemmelser om Norges og Den russiske føderasjons nasjonale sikkerhet skal russiske og norske statsborgere ha rett til å reise innenfor Norges og Den russiske føderasjons territorium på lik linje med disse statenes egne borgere.

ARTIKKEL 13

Forvaltning av avtalen

Representanter for partene skal på anmodning fra en av partene komme sammen når det er nødvendig for å drøfte gjennomføringen av denne avtale.

ARTIKKEL 14

Forholdet mellom denne avtale og avtaler mellom Norge og Den russiske føderasjon

Denne avtale skal fra og med den dag den trer i kraft, gå foran bestemmelsene i eventuelle bilaterale avtaler eller ordninger som er inngått mellom Norge og Den russiske føderasjon, i den grad bestemmelsene i de sistnevnte avtalene eller ordningene omfatter forhold som behandles i denne avtale.

ARTIKKEL 15

Sluttbestemmelser

1. Denne avtale skal ratifiseres eller godkjennes av Norge og Den russiske føderasjon i henhold til deres respektive prosedyrer, og skal tre i kraft den første dag i den annen måned etter at partene har underrettet hverandre om at de har fullført prosedyrene nevnt ovenfor.

2. Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal denne avtale først tre i kraft den dag tilbaketakingsavtalen mellom Norge og Den russiske føderasjon trer i kraft, dersom denne dato faller etter datoen fastsatt i nr. 1.

3. Denne avtale gjelder på ubestemt tid med mindre den sies opp i samsvar med nr. 6 i denne artikkel.

4. Denne avtale kan endres ved skriftlig avtale mellom partene. Endringer skal tre i kraft etter at partene har underrettet hverandre om at de har fullført de interne prosedyrene som kreves for dette formål.

5. Hver av partene kan midlertidig oppheve hele eller deler av denne avtale av hensyn til den offentlige orden, den nasjonale sikkerhet eller folkehelsen. Beslutningen om midlertidig oppheving skal meddeles den annen part senest 48 timer før den trer i kraft. Den part som midlertidig har opphevet anvendelsen av denne avtale, skal umiddelbart underrette den annen part så snart grunnene til opphevingen ikke lenger gjelder.

6. Hver av partene kan si opp denne avtale ved skriftlig underretning til den annen part. Denne avtale skal opphøre 90 dager etter at underretningen er mottatt.

Utferdiget i Moskva den ………… 2007 i to eksemplarer hver på norsk, russisk og engelsk, med samme gyldighet for hver av tekstene. Ved ulike fortolkninger skal den engelske teksten ha forrang.

For Kongeriket Norges
regjering

For Den russiske føderasjons
regjering


FELLESERKLÆRING
OM ARTIKKEL 6 NR. 2 I AVTALEN
OM GEBYR FOR BEHANDLING AV VISUMSØKNADER

Partene skal gjennomgå gjennomføringen av artikkel 6 nr. 2 i avtalen innenfor rammen av konsultasjonene nevnt i artikkel 13.


FELLESERKLÆRING
OM ARTIKKEL 11 I AVTALEN
OM DIPLOMATPASS

Hver av partene kan i samsvar med framgangsmåten fastsatt ved artikkel 15 nr. 5 i denne avtale påberope seg en midlertidig oppheving av deler av avtalen, særlig av artikkel 11, dersom gjennomføringen av artikkel 11 misbrukes av den annen part eller fører til en trussel mot den offentlige sikkerhet.

Dersom gjennomføringen av artikkel 11 midlertidig oppheves, skal de to parter innlede konsultasjoner i samsvar med artikkel 13 for å løse de problemene som førte til opphevingen.

Begge parter erklærer som en prioritert oppgave at de forplikter seg til å sikre et høyt dokumentsikkerhetsnivå for diplomatpass, særlig ved å integrere biometriske identifikatorer.


FELLESERKLÆRING
OM UTSTEDELSE AV KORTTIDSVISUM
VED BESØK TIL MILITÆRE OG SIVILE GRAVSTEDER

Partene er enige om at korttidsvisum til personer som skal besøke militære og sivile gravsteder, som hovedregel skal utstedes for et tidsrom på inntil 14 dager.


FELLESERKLÆRING
OM HARMONISERING AV INFORMASJON

OM PROSEDYRER FOR UTSTEDELSE AV VISUM FOR KORTTIDSOPPHOLD
OG DOKUMENTER SOM SKAL FRAMLEGGES
VED SØKNAD OM SLIKT VISUM

Ettersom partene i denne avtale erkjenner at åpenhet er viktig for visumsøkere, mener de at det bør treffes hensiktsmessige tiltak:

– generelt for å utarbeide grunnleggende informasjon til søkerne om prosedyrer og vilkår for å søke om visum, om visaene og om gyldigheten av de utstedte visaene,

– for at hver av partene på egen hånd skal utarbeide en liste over minstekrav for å sikre at søkerne får samstemt, ensartet og grunnleggende informasjon og blir bedt om i prinsippet å framlegge de samme underlagsdokumentene.

Informasjonen nevnt ovenfor skal spres på bred basis (på konsulatenes oppslagstavler, i brosjyrer, på nettsteder på Internett osv.).


ENSIDIG ERKLÆRING
FRA NORGES REGJERING

Kongeriket Norges regjering, som er part i avtalen inngått mellom Rådet for Den europeiske union og Island og Norge om deres tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket av 18. mai 1999, erklærer at visa utstedt av Norge i samsvar med denne bilaterale avtale, skal utstedes i samsvar med Norges forpliktelser i forbindelse med nevnte avtale av 18. mai 1999.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo