Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

2007-06-08
Dokument-ID : 2007-06-08
Ikrafttreden : 01.12.2008
Dokumentdato : 08.06.2007

Avtale mellom Norge og Russland om tilbaketaking

AVTALE

MELLOM

KONGERIKET NORGES REGJERING

OG
DEN RUSSISKE FØDERASJONS REGJERING

OM TILBAKETAKING


KONGERIKET NORGES REGJERING

og

DEN RUSSISKE FØDERASJONS REGJERING,

heretter kalt “partene”,

SOM ER FAST BESTEMT PÅ å styrke samarbeidet seg imellom for å kunne bekjempe ulovlig innvandring mer effektivt,

SOM gjennom denne avtale og på gjensidig grunnlag ØNSKER å etablere hurtige og effektive prosedyrer for identifikasjon og retur av personer som ikke eller ikke lenger oppfyller gjeldende vilkår for innreise, tilstedeværelse eller opphold på Norges eller Den russiske føderasjons territorium, og som i samarbeidets ånd ønsker å lette transitten for slike personer,

SOM VISER TIL felleserklæringen om Republikken Island og Kongeriket Norge til tilbaketakingsavtalen av 25. mai 2006 mellom Det europeiske fellesskap og Den russiske føderasjon,

SOM UNDERSTREKER at denne avtale ikke berører rettigheter, forpliktelser eller ansvar som Norge og Den russiske føderasjon har i henhold til folkeretten, herunder internasjonale menneskerettsregler, slik de er stadfestet særlig i verdenserklæringen av 10. desember 1948 om menneskerettighetene, den internasjonale konvensjon av 16. desember 1966 om sivile og politiske rettigheter, konvensjon av 28. juli 1951 og protokoll av 31. januar 1967 om flyktningers stilling, den europeiske konvensjon av 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og konvensjonens protokoll nr. 4 av 16. september 1963 samt konvensjon av 10. desember 1984 mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff,

ER BLITT ENIGE OM FØLGENDE:


ARTIKKEL 1

Definisjoner

I denne avtale menes med

a) "tilbaketaking": at en stat på anmodning fra den annen stat tar tilbake en person (egen statsborger, statsborger fra et tredjeland eller statsløs person) som ulovlig har reist inn i, oppholder seg eller er bosatt i den anmodende stat, i samsvar med bestemmelsene i denne avtale,

b) "norsk statsborger": enhver som er statsborger i Norge i henhold til norsk lovgivning,

c) "russisk statsborger": enhver som er statsborger i Den russiske føderasjon i henhold til russisk lovgivning,

d) "tredjelandsborger": enhver som er statsborger i et annet land enn Norge eller Den russiske føderasjon,

e) "statsløs person": enhver som ikke er statsborger i Norge eller Den russiske føderasjon, og som ikke kan dokumentere statsborgerskap i en annen stat,

f) "oppholdstillatelse": enhver form for offisiell tillatelse som er utstedt av Norge eller Den russiske føderasjon, og som gir en person rett til å oppholde seg på Norges eller Den russiske føderasjons territorium. Dette omfatter ikke midlertidige tillatelser til å oppholde seg på disse statenes territorium i forbindelse med behandling av asylsøknad eller søknad om oppholdstillatelse,

g) "visum": tillatelse som er utstedt av eller beslutning som er truffet av Norge eller Den russiske føderasjon, og som kreves ved innreise på eller transitt via deres respektive territorier. Dette omfatter ikke visum for transitt via lufthavn, som er en egen kategori,

h) "den anmodende stat": den stat (Norge eller Den russiske føderasjon) som fremmer en anmodning om tilbaketaking i henhold til del III eller en anmodning om transitt i henhold til del IV i denne avtale,

i) "den anmodede stat": den stat (Norge eller Den russiske føderasjon) som en anmodning om tilbaketaking i henhold til del III eller en anmodning om transitt i henhold til del IV i denne avtale rettes til,

j) "kompetent myndighet": enhver nasjonal myndighet i Norge eller i Den russiske føderasjon som er gitt i oppgave å gjennomføre denne avtale, som angitt i den bilaterale gjennomføringsprotokollen som er inngått mellom Norge og Den russiske føderasjon og Norge i samsvar med artikkel 20 bokstav a) i denne avtale,

k) "grenseområde": et område som strekker seg inntil 30 kilometer fra den felles landgrense mellom Norge og Den russiske føderasjon, i tillegg til havneområder, tollsoner medregnet, og internasjonale lufthavner i Norge og Den russiske føderasjon,

l) "grenseovergangssted": ethvert overgangssted som Norge eller Den russiske føderasjon har godkjent til passering av deres respektive land‑ og sjøgrenser, herunder i internasjonale lufthavner og sjøhavner,

m) "transitt": en tredjelandsborgers eller en statsløs persons reise gjennom den anmodede stats territorium underveis fra den anmodende stat til bestemmelseslandet.


DEL I

DEN RUSSISKE FØDERASJONS TILBAKETAKINGSPLIKTER

ARTIKKEL 2

Tilbaketaking av russiske statsborgere

1. Den russiske føderasjon skal på anmodning fra Norge og i samsvar med den prosedyre som er fastsatt i denne avtale, ta tilbake enhver person som ikke eller ikke lenger oppfyller gjeldende vilkår for innreise, tilstedeværelse eller opphold på norsk territorium, dersom det i samsvar med artikkel 9 i denne avtale er fastslått at vedkommende er russisk statsborger.

Det samme gjelder for personer som ulovlig oppholder seg eller er bosatt i Norge, og som på tidspunktet for innreise på norsk territorium var russiske statsborgere, men som senere har sagt fra seg sitt russiske statsborgerskap i samsvar med Den russiske føderasjons nasjonale lovgivning, uten å ha ervervet statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Norge eller en annen stat.

2. Når Den russiske føderasjon har svart bekreftende på tilbaketakingsanmodningen, skal Den russiske føderasjons kompetente diplomatiske eller konsulære stasjon uten opphold, og uten hensyn til om vedkommende som skal tas tilbake, ønsker det eller ikke, utstede de reisedokumenter som er nødvendige for at vedkommende skal kunne returnere; dokumentene skal være gyldige i 30 kalenderdager. Dersom vedkommende av en eller annen grunn ikke kan sendes tilbake innenfor reisedokumentenes gyldighetsperiode, skal Den russiske føderasjons kompetente diplomatiske eller konsulære stasjon uten opphold utstede nye reisedokumenter med samme gyldighet.


ARTIKKEL 3

Tilbaketaking av tredjelandsborgere og statsløse personer

1. Den russiske føderasjon skal på anmodning fra Norge og i samsvar med den prosedyre som er fastsatt i denne avtale, ta tilbake enhver tredjelandsborger eller statsløs person som ikke eller ikke lenger oppfyller gjeldende vilkår for innreise, tilstedeværelse eller opphold på norsk territorium, dersom det i samsvar med artikkel 10 i denne avtale kan godtgjøres at vedkommende

a) på det tidspunkt tilbaketakingsanmodningen ble fremmet, hadde gyldig visum utstedt av Den russiske føderasjon og hadde reist direkte fra denne stats territorium inn på norsk territorium, eller

b) på det tidspunkt tilbaketakingsanmodningen ble fremmet, hadde gyldig oppholdstillatelse utstedt av Den russiske føderasjon, eller

c) ulovlig har reist direkte fra Den russiske føderasjons territorium inn på norsk territorium. 

2. Tilbaketakingsplikten fastsatt i nr. 1 i denne artikkel gjelder ikke dersom

a) tredjelandsborgeren eller den statsløse personen kun har vært i lufthavntransitt i en internasjonal lufthavn i Den russiske føderasjon, eller

b) Norge har utstedt visum eller oppholdstillatelse til tredjelandsborgeren eller den statsløse personen, med mindre vedkommende har visum eller oppholdstillatelse med lengre gyldighet utstedt av Den russiske føderasjon, eller

c) tredjelandsborgeren eller den statsløse personen har kunnet reise visumfritt inn på norsk territorium.

3. Når Den russiske føderasjon har svart bekreftende på tilbaketakingsanmodningen, skal Norge utstyre vedkommende med reisedokumenter som anerkjennes av Den russiske føderasjon.


DEL II

NORGES TILBAKETAKINGSPLIKTER

ARTIKKEL 4

Tilbaketaking av norske statsborgere

1. Norge skal på anmodning fra Den russiske føderasjon og i samsvar med den prosedyre som er fastsatt i denne avtale, ta tilbake enhver person som ikke eller ikke lenger oppfyller gjeldende vilkår for innreise, tilstedeværelse eller opphold på russisk territorium, dersom det i samsvar med artikkel 9 i denne avtale er fastslått at vedkommende er norsk statsborger.

Det samme gjelder for personer som ulovlig oppholder seg eller er bosatt i Den russiske føderasjon, og som på tidspunktet for innreise på russisk territorium var norske statsborgere, men som senere har sagt fra seg sitt norske statsborgerskap i samsvar med norsk nasjonal lovgivning, uten å ha ervervet statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Den russiske føderasjon eller en annen stat.

2. Når Norge har svart bekreftende på tilbaketakingsanmodningen, skal Norges kompetente diplomatiske eller konsulære stasjon uten opphold, og uten hensyn til om vedkommende som skal tas tilbake, ønsker det eller ikke, utstede de reisedokumenter som er nødvendige for at vedkommende skal kunne returnere; dokumentene skal være gyldige i 30 kalenderdager. Dersom vedkommende av en eller annen grunn ikke kan sendes tilbake innenfor reisedokumentenes gyldighetsperiode, skal Norge uten opphold utstede nye reisedokumenter med samme gyldighet.


ARTIKKEL 5

Tilbaketaking av tredjelandsborgere og statsløse personer

1. Norge skal på anmodning fra Den russiske føderasjon og i samsvar med den prosedyre som er fastsatt i denne avtale, ta tilbake enhver tredjelandsborger eller statsløs person som ikke eller ikke lenger oppfyller gjeldende vilkår for innreise, tilstedeværelse eller opphold på russisk territorium, dersom det i samsvar med artikkel 10 i denne avtale kan godtgjøres at vedkommende

a) på det tidspunkt tilbaketakingsanmodningen ble fremmet, hadde gyldig visum utstedt av Norge og hadde reist direkte fra denne stats territorium inn på russisk territorium, eller

b) på det tidspunkt tilbaketakingsanmodningen ble fremmet, hadde gyldig oppholdstillatelse utstedt av Norge, eller

c) ulovlig har reist direkte fra Norges territorium inn på russisk territorium. 

2. Tilbaketakingsplikten fastsatt i nr. 1 i denne artikkel gjelder ikke dersom

a) tredjelandsborgeren eller den statsløse personen kun har vært i lufthavntransitt i en internasjonal lufthavn i Norge, eller

b) Den russiske føderasjon har utstedt visum eller oppholdstillatelse til tredjelandsborgeren eller den statsløse personen, med mindre vedkommende har visum eller oppholdstillatelse med lengre gyldighet utstedt av Norge, eller

c) tredjelandsborgeren eller den statsløse personen har kunnet reise visumfritt inn på russisk territorium.

3. Når Norge har svart bekreftende på tilbaketakingsanmodningen, skal Den russiske føderasjon utstyre vedkommende som skal tas tilbake, med reisedokumenter som anerkjennes av Norge.


DEL III

TILBAKETAKINGSPROSEDYRE

ARTIKKEL 6

Anmodning om tilbaketaking

1. Med forbehold for nr. 2 forutsetter enhver retur av en person i henhold til en av forpliktelsene i artikkel 2 til 5 i denne avtale at det fremmes anmodning om tilbaketaking for den anmodede stats kompetente myndighet.

2. Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 2 til 5 er det ikke nødvendig å anmode om tilbaketaking av en person som innehar gyldig nasjonalt pass og, dersom vedkommende er borger av et tredjeland eller statsløs, i tillegg har gyldig visum til eller oppholdstillatelse i den stat som plikter å ta vedkommende tilbake.

3. Dersom en person pågripes i den anmodende stats grenseområde etter ulovlig å ha passert grensen direkte fra den anmodede stats territorium, kan den anmodende stat senest to virkedager etter pågripelsen fremme anmodning om tilbaketaking (hurtigprosedyre).

ARTIKKEL 7

Tilbaketakingsanmodningens innhold

1. Enhver anmodning om tilbaketaking skal inneholde følgende informasjon:

a) nærmere opplysninger om den aktuelle personen (f.eks. fornavn, etternavn, fødselsdato og om mulig fødested, samt siste oppholdssted),

b) angivelse av hva slags dokumentasjon som foreligger med hensyn til statsborgerskap og ulovlig innreise og opphold, samt begrunnelse for å ta tilbake tredjelandsborgere og statsløse personer som angitt i artikkel 3 nr. 1 og artikkel 5 nr. 1 i denne avtale.

2. I den grad det er mulig, skal tilbaketakingsanmodningen inneholde også følgende informasjon:

a) en erklæring om at personen som sendes tilbake, trenger hjelp eller pleie, forutsatt at vedkommende uttrykkelig har gitt samtykke til det,

b) andre tryggings- eller sikkerhetstiltak som er nødvendige i den enkelte tilbaketakingssak.

3. Et felles skjema til bruk ved tilbaketakingsanmodninger følger som vedlegg 1 til denne avtale.

ARTIKKEL 8

Svar på en anmodning om tilbaketaking

En anmodning om tilbaketaking skal besvares skriftlig.

ARTIKKEL 9

Bevis på statsborgerskap

1. Statsborgerskap i henhold til artikkel 2 nr. 1 og artikkel 4 nr. 1 i denne avtale kan fastslås ved hjelp av minst ett av dokumentene som er oppført i vedlegg 2 til avtalen, selv om dokumentet ikke lenger er gyldig. Dersom et slikt dokument forevises, skal Norge og Den russiske føderasjon gjensidig anerkjenne statsborgerskapet uten ytterligere krav til verifisering.


2. Dersom ingen av dokumentene i vedlegg 2 til denne avtale kan forevises, kan statsborgerskap i henhold til avtalens artikkel 2 nr. 1 og artikkel 4 nr. 1 fastslås ved hjelp av minst ett av dokumentene som er oppført i vedlegg 3 til avtalen, selv om dokumentet ikke lenger er gyldig.

Dersom et dokument i vedlegg 3 A til denne avtale forevises, skal Norge og Den russiske føderasjon gjensidig anse statsborgerskapet for å være fastslått, med mindre de kan motbevise dette.

Dersom et dokument i vedlegg 3 B til denne avtale forevises, skal Norge og Den russiske føderasjon gjensidig anse det som grunn til å iverksette nødvendige undersøkelser.

3. Statsborgerskap kan ikke fastslås ved hjelp av falske dokumenter.

4. Dersom ingen av dokumentene i vedlegg 2 eller 3 til denne avtale kan forevises, skal Norges eller Den russiske føderasjons kompetente diplomatiske eller konsulære stasjon på anmodning og i forståelse med den kompetente myndighet i den anmodende stat sørge for at personen som skal tas tilbake, uten ugrunnet opphold blir avhørt for å få fastslått vedkommendes statsborgerskap. Det skal fastsettes prosedyre for slike avhør i gjennomføringsprotokollene omhandlet i artikkel 20 i denne avtale.

ARTIKKEL 10

Bevis vedrørende tredjelandsborgere og statsløse personer

1. Minst ett av dokumentene som er oppført i vedlegg 4 til denne avtale, skal anses som bevisgrunnlag for tilbaketaking av tredjelandsborgere og statsløse personer i henhold til avtalens artikkel 3 nr. 1 og artikkel 5 nr. 1. Ethvert slikt bevis skal uten ytterligere krav til verifisering gjensidig anerkjennes av Norge og Den russiske føderasjon.

2. Minst ett av dokumentene som er oppført i vedlegg 5 til denne avtale, skal anses som indirekte bevisgrunnlag for tilbaketaking av tredjelandsborgere og statsløse personer i henhold til avtalens artikkel 3 nr. 1 og artikkel 5 nr. 1.

Dersom et dokument i vedlegg 5 A til denne avtale forevises, skal Norge og Den russiske føderasjon anse vilkårene for å være oppfylt, med mindre de kan motbevise dette.

Dersom et dokument i vedlegg 5 B til denne avtale forevises, skal Norge og Den russiske føderasjon anse det som grunn til å iverksette nødvendige undersøkelser.

3. Falske dokumenter kan ikke anses som bevisgrunnlag for tilbaketaking av tredjelandsborgere og statsløse personer.

4. Ulovlig innreise, tilstedeværelse eller opphold fastslås når vedkommende persons reisedokumenter mangler nødvendig visum til eller nødvendig oppholdstillatelse i den anmodende stat. En behørig begrunnet erklæring fra den anmodende stat om at vedkommende ikke innehar reisedokumenter, visum eller oppholdstillatelse som påkrevd, skal likeledes anses som prima facie-bevis på ulovlig innreise, tilstedeværelse eller opphold.

ARTIKKEL 11

Frister

1. Anmodning om tilbaketaking skal fremmes for den anmodede stats kompetente myndighet senest 180 kalenderdager etter den dag den anmodende stats kompetente myndighet har fastslått at en tredjelandsborger eller en statsløs person ikke eller ikke lenger oppfyller gjeldende vilkår for innreise, tilstedeværelse eller opphold.

2. Anmodning om tilbaketaking skal besvares senest 25 kalenderdager etter den dag den bekreftes å være mottatt. Dersom anmodningen ikke kan besvares i tide grunnet rettslige eller praktiske hindringer, skal fristen på anmodning, som må være behørig begrunnet, forlenges inntil 60 kalenderdager.

3. Når anmodning om tilbaketaking fremmes etter hurtigprosedyren i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i denne avtale, skal anmodningen besvares innen to virkedager (definert i henhold til den anmodede stats lovgivning) regnet fra den dag den bekreftes å være mottatt.

4. Dersom svar ikke er gitt innen tidsfristene nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkel, skal anmodning om tilbaketaking anses som akseptert.

5. Vedkommende person skal sendes tilbake innen 90 kalenderdager. Dersom returen skjer etter hurtigprosedyren i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i denne avtale, skal den finne sted innen to virkedager. På anmodning, som må være behørig begrunnet, kan denne fristen forlenges med den tiden det tar å fjerne eventuelle rettslige eller praktiske hindringer. Tidsfristene omhandlet i dette nummer løper fra den dag bekreftende svar på tilbaketakingsanmodningen mottas.

ARTIKKEL 12

Avslag på anmodning om tilbaketaking

Avslag på anmodning om tilbaketaking skal begrunnes.

ARTIKKEL 13

Nærmere regler for uttransportering, og transportmidler

1. Før en person sendes tilbake, skal kompetente myndigheter i Norge og i Den russiske føderasjon skriftlig bli enige om dato for tilbaketaking, grenseovergangssted og eventuell eskorte.

2. Ved uttransportering kan enhver form for luft-, land- eller sjøtransport benyttes. Retur med fly skal ikke være begrenset til den anmodende stats nasjonale flyselskap eller personell, og også rutefly og charterfly kan benyttes.


DEL IV

TRANSITT

ARTIKKEL 14

Alminnelige prinsipper

1. Norge og Den russiske føderasjon skal begrense transitt av tredjelandsborgere og statsløse personer til de tilfeller der vedkommende person ikke kan sendes direkte tilbake til bestemmelsesstaten.

2. Dersom den videre reise gjennom andre transittstater og innreise i bestemmelsesstaten er sikret, skal Norge på anmodning fra Den russiske føderasjon og Den russiske føderasjon på anmodning fra Norge tillate tredjelandsborgere og statsløse personer å reise i transitt via sitt territorium.

3. Norge eller Den russiske føderasjon kan nekte transitt

a) dersom tredjelandsborgeren eller den statsløse personen risikerer å bli utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, risikerer dødsstraff eller risikerer å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, tilhørighet til en bestemt sosial gruppe eller politisk overbevisning i bestemmelsesstaten eller en annen transittstat, eller

b) dersom tredjelandsborgeren eller den statsløse personen vil bli gjenstand for straffeforfølgning eller sanksjoner i den anmodede stat eller i en annen transittstat, eller

c) av hensyn til folkehelsen, den nasjonale sikkerhet, den offentlige orden eller andre nasjonale interesser i den anmodede stat.

4. Norge eller Den russiske føderasjon kan trekke tilbake enhver tillatelse dersom det skulle oppstå eller avdekkes forhold som nevnt i nr. 3 i denne artikkel som kan forhindre transitt, eller dersom den videre reisen i transitt gjennom andre stater eller innreise i bestemmelsesstaten ikke lenger er sikret. I så fall skal den anmodende stat om nødvendig og uten opphold ta tilbake tredjelandsborgeren eller den statsløse personen.

ARTIKKEL 15

Transittprosedyre

1. Anmodning om transitt må fremmes skriftlig for de kompetente myndigheter, og skal inneholde følgende informasjon:

a) form for transitt (via luft, land eller sjø), eventuelle andre transittstater og endelig bestemmelsesstat,

b) nærmere opplysninger om vedkommende person (f.eks. fornavn, etternavn, fødselsdato og om mulig fødested, nasjonalitet, type og nummer på reisedokument),

c) antatt grenseovergangssted, tidspunkt for overføring og eventuell bruk av eskorte,

d) en erklæring om at den anmodende stat anser kravene i artikkel 14 nr. 2 i denne avtale for å være oppfylt, og at man ikke er kjent med forhold som ville gitt avslag i henhold til artikkel 14 nr. 3.

Et felles skjema til bruk ved anmodninger om transitt følger som vedlegg 6 til denne avtale.

2. Den anmodede stat skal skriftlig underrette den anmodende stats kompetente myndigheter om at tillatelse til innreise er gitt, samt bekrefte grenseovergangssted og antatt tidspunkt for innreise, eventuelt underrette vedkommende stat om at innreise er avslått, og oppgi grunnen til avslaget.

3. Dersom transitt skjer med fly, skal personen som tas tilbake, og eventuelle personer i vedkommendes eskorte være unntatt fra kravet om et eget transittvisum for opphold på lufthavn.

4. Den anmodede stats kompetente myndigheter skal etter konsultasjoner mellom partene være behjelpelig under transitten, særlig med tanke på overvåking av vedkommende person, og skal legge forholdene til rette for dette.

DEL V

KOSTNADER

ARTIKKEL 16

Transport‑ og transittkostnader

Den anmodende stat skal dekke alle utgifter til transport av personer som skal tas tilbake eller reise i transitt, fram til grenseovergangsstedet i den anmodede stat; dette er ikke til hinder for at kompetente myndigheter kan kreve kostnader forbundet med returen dekket av den som sendes tilbake, eller av en tredjepart.

DEL VI

VERN AV OPPLYSNINGER

ARTIKKEL 17

Vern av opplysninger

Utveksling av personopplysninger skal skje kun dersom det er nødvendig for at de kompetente myndigheter i Norge og Den russiske føderasjon skal kunne gjennomføre denne avtale. Ved utveksling, bruk og behandling av personopplysninger i det konkrete tilfellet skal kompetente myndigheter i Norge overholde relevant norsk lovgivning og kompetente myndigheter i Den russiske føderasjon relevant russisk lovgivning. I tillegg gjelder følgende prinsipper:

a) personopplysninger skal brukes på redelig og lovformelig vis,

b) personopplysninger skal innhentes kun for det spesifikke, uttrykkelige og legitime formål å gjennomføre denne avtale, og skal ikke senere brukes i strid med dette formål,

c) personopplysningene må være tilstrekkelige, relevante og ikke mer omfattende enn nødvendig ut fra det formål de innhentes og/eller senere brukes til; særlig skal personopplysninger som utveksles, kun omfatte:

– nærmere opplysninger om personen som skal tas tilbake (f.eks. etternavn, fornavn, eventuelt tidligere navn, andre navn vedkommende benytter, er kjent som eller går under, fødselsdato og fødested, kjønn, nåværende og eventuelt tidligere nasjonalitet),

– identitetskort eller pass (type, nummer, utløpsdato, utstedelsesdato og ‑sted, utstedende myndighet),

– opphold underveis og reiseruter,

– andre opplysninger som kreves for å identifisere vedkommende som skal tas tilbake, eller for å undersøke om kravene til tilbaketaking i henhold til denne avtale er oppfylt,

d) personopplysningene må være nøyaktige og må om nødvendig oppdateres,

e) personopplysningene må oppbevares på en slik måte at de ikke bidrar til å identifisere vedkommende lenger enn det som er nødvendig ut fra det formål opplysningene ble innhentet eller senere brukt til,

f) både de kompetente myndigheter som oversender og de kompetente myndigheter som mottar opplysningene, skal treffe alle rimelige tiltak for å påse at personopplysninger som ikke brukes i tråd med bestemmelsene i bokstav c) og d) i denne artikkel, blir korrigert, slettet eller sperret, alt etter omstendighetene, særlig dersom opplysningene ikke er tilstrekkelige, relevante eller nøyaktige, eller dersom de er mer omfattende enn formålet de benyttes til, krever. Dette omfatter også varsling av den annen part om enhver korrigering, sletting eller sperring av slike opplysninger,

g) på anmodning skal de kompetente myndigheter som mottar opplysningene, underrette de kompetente myndigheter som har oversendt dem, om hvordan opplysningene er brukt, og hvilke resultater dette har gitt,

h) personopplysninger skal bare oversendes de kompetente myndigheter som er gitt i oppgave å gjennomføre denne avtale. Videresending av opplysningene til andre instanser må forhåndsgodkjennes av de kompetente myndigheter som har oversendt opplysningene,

i) de kompetente myndigheter som oversender og de kompetente myndigheter som mottar opplysningene, plikter å registrere skriftlig alle personopplysninger som oversendes eller mottas.

DEL VII

GJENNOMFØRING OG ANVENDELSE

ARTIKKEL 18

Forholdet til andre internasjonale forpliktelser

1. Denne avtale berører ikke rettigheter, forpliktelser eller ansvar som Norge og Den russiske føderasjon har i henhold til folkeretten, særlig

a) konvensjonen av 28. juli 1951 og protokollen av 31. januar 1967 om flyktningers stilling,

b) den europeiske konvensjon av 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter,

c) konvensjonen av 10. desember 1984 mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff,

d) internasjonale traktater om utlevering og transitt,

e) multilaterale internasjonale traktater om regler for tilbaketaking av utenlandske statsborgere, som overenskomsten av 7. desember 1944 om internasjonal sivil luftfart.

2. Ingen bestemmelse i denne avtale skal være til hinder for å returnere personer gjennom andre formelle eller uformelle ordninger.

ARTIKKEL 19

Felles ekspertgruppe

1. Partene skal nedsette en felles ekspertgruppe (heretter kalt "ekspertgruppen") som skal ha i oppgave særlig

a) å overvåke anvendelsen av denne avtale,

b) å fastsette ordninger som er nødvendige for en ensartet gjennomføring av denne avtale,

c) å treffe beslutning om eventuelle endringer i vedleggene til denne avtale,

d) å foreslå endringer i denne avtale.

2. Ekspertgruppen skal tre sammen når det er nødvendig, og på anmodning fra en av partene.

ARTIKKEL 20

Gjennomføringsprotokoller

Partene skal inngå gjennomføringsprotokoller som skal inneholde bestemmelser om

a) kompetente myndigheter, grenseovergangssteder, utveksling av opplysninger om kontaktpunkter samt språk som skal benyttes ved kommunikasjon,

b) nærmere regler for tilbaketaking etter hurtigprosedyren,

c) vilkår ved uttransportering med eskorte, herunder transitt av tredjelandsborgere og statsløse personer med eskorte,

d) bevis og dokumentasjon ut over det som er nevnt i vedlegg 2 til 5 til denne avtale,

e) fremgangsmåte ved avhør som fastsatt i artikkel 9 i denne avtale.

DEL VIII

SLUTTBESTEMMELSER

ARTIKKEL 21

Vedlegg

Vedlegg 1 til 6 utgjør en integrert del av denne avtale.

ARTIKKEL 22

Ikrafttredelse, varighet og oppsigelse

1. Denne avtale skal ratifiseres eller godkjennes av Norge og Den russiske føderasjon i henhold til deres interne prosedyrer.

2. Med forbehold for nr. 3 i denne artikkel skal denne avtale tre i kraft den første dag i den annen måned etter at partene har underrettet hverandre om at de har fullført prosedyrene nevnt i nr. 1. Dersom denne datoen faller før ikrafttredelsesdatoen for avtalen mellom Norge og Den russiske føderasjon om lettelser i disse statenes utstedelse av visa til norske og russiske statsborgere, skal denne avtale først tre i kraft samme dag som nevnte avtale.

3. Forpliktelsene fastsatt i artikkel 3 og 5 i denne avtale trer i kraft først tre år etter den dato som er nevnt i nr. 2 i denne artikkel. I denne 3-årsperioden får de anvendelse kun på statsløse personer og statsborgere fra tredjeland som Den russiske føderasjon har inngått bilaterale tilbaketakingsavtaler eller ‑ordninger med.

4. Denne avtale gjelder på ubestemt tid.

5. Hver av partene kan si opp denne avtale ved offisiell underretning til den annen part. Denne avtale opphører seks måneder etter at underretningen er mottatt.

Utferdiget i Moskva den ................. 2007 i to eksemplarer på norsk, russisk og engelsk, med samme gyldighet for hver av tekstene. Ved ulike fortolkninger skal den engelske teksten ha forrang.

For Kongeriket Norges regjeringFor Den russiske føderasjons regjering


 


 

VEDLEGG 1

   

[Den russiske føderasjons emblem]

....................................................................................

................................................................................… 

.........................................................................................

(Sted og dato)

(Anmodende stats kompetente myndighet)

 

       

Referanse: .............................................……………

    HURTIGPROSEDYRE

Til

................................................................……….…

 

................................................................……….…

................................................................…………

(Anmodede stats kompetente myndighet)

 

ANMODNING OM TILBAKETAKING

i henhold til artikkel 7 i tilbaketakingsavtalen av ........... mellom Norge og Den russiske føderasjon

A. PERSONOPPLYSNINGER

1. Fullt navn (etternavn understrekes):

...........................................................………………………………

2. Navn som ugift:

...........................................................………………………………

3. Fødselsdato og fødested:

...........................................................………………………………

Foto

 

4. Kjønn og personbeskrivelse (høyde, øyenfarge, særlige kjennetegn osv.):

………………………………………………………………………………………….................………………….

5. Også kalt (tidligere navn, andre navn vedkommende benytter, er kjent eller går under):

..........................................................................................................................………....................……………….

6. Nasjonalitet og språk:

..........................................................................................................................……..…...................………………

7. Sivilstand (der det er mulig) ð gift ð enslig ð skilt ð enke(‑mann)

For gifte personer: ektefelles navn ................................................................................................................................

Eventuelle barn, navn og alder ...........................................................................................

...........................................................................................

………………………...………………….........................

...........................................................................................

8. Siste adresse i den anmodende stat:

....................................................................................................................................………....................…………

9. Siste oppholdssted i den anmodede stat:

……………………………………………………………………………………………………………………….


B. SÆRLIGE FORHOLD VEDRØRENDE PERSONEN SOM SKAL RETURNERES

1. Helsetilstand
(eventuelt behov for særlig pleie, latinsk betegnelse på smittsom sykdom, o.l.):
............................................................................................................................................………………………

2. Anses vedkommende som særlig farlig?
(mistenkt for alvorlig forbrytelse, aggressiv atferd, o.l.)

............................................................................................................................................………………………

C. VEDLAGT DOKUMENTASJON

1. …...............................................................…………

(Pass nr.)

......................................................................…………

(utstedelsesdato og ‑sted)

..................................................................…………

(utstedende myndighet)

......................................................................………..

(gyldig t.o.m.)

2. ................................................................…………

(Identitetskort nr.)

......................................................................…………

(utstedelsesdato og ‑sted)

..................................................................…………

(utstedende myndighet)

......................................................................…………

(gyldig t.o.m.)

3. .................................................................…………

(Førerkort nr.)

......................................................................………...

(utstedelsesdato og ‑sted)

..................................................................…………

(utstedende myndighet)

......................................................................…………

(gyldig t.o.m.)

4. .................................................................…………

(Annet offisielt dokument nr.)

......................................................................…………

(utstedelsesdato og ‑sted)

.................................................................…………

(utstedende myndighet)

......................................................................…………

(gyldig t.o.m.)

D. MERKNADER

....................................................................................................................................................................……………

....................................................................................................................................................................……………

………………………………………………………………………………………………………………………....

.............................................

(Underskrift (anmodende stats kompetente myndighet)) (Segl/stempel)

 


 

VEDLEGG 2

LISTE OVER DOKUMENTER

SOM ANSES SOM BEVIS PÅ STATSBORGERSKAP

– pass av ethvert slag (f.eks. innenrikspass, fremmedpass, nasjonalt pass, diplomatpass, tjenestepass og spesialpass) utstedt av Norge eller Den russiske føderasjon,

– bekreftelse på retur til Den russiske føderasjon,

– borgerbrev eller andre offisielle dokumenter der vedkommendes statsborgerskap er nevnt eller angitt (f.eks. fødselsattest),

– vernepliktsbøker og militære identitetskort,

– sjømenns registreringsbok, skipperes tjenestekort, sjømannspass.

 

 


 

VEDLEGG 3

LISTE OVER DOKUMENTER

SOM ANSES SOM INDIREKTE BEVIS PÅ STATSBORGERSKAP

VEDLEGG 3 A

– offisielle fotokopier av dokumenter nevnt i vedlegg 2 til denne avtale,

– offisielle erklæringer avgitt ved bruk av hurtigprosedyren, særlig erklæringer fra tjenestemenn ved grensemyndigheten og andre som kan bevitne at vedkommende har passert grensen.

VEDLEGG 3 B

- fotokopier av dokumenter nevnt i vedlegg 2 til denne avtale,

– førerkort eller fotokopi av førerkort,

– annet offisielt dokument utstedt av myndighetene i den anmodede stat,

– bedriftsidentitetskort eller fotokopi av slikt identitetskort,

– skriftlige vitneforklaringer,

– skriftlige forklaringer fra vedkommende selv samt språket han eller hun snakker, f.eks. etterprøvet ved hjelp av en offisiell test.

 

 


 

VEDLEGG 4

 

LISTE OVER DOKUMENTER SOM ANSES SOM

BEVISGRUNNLAG FOR TILBAKETAKING

AV TREDJELANDSBORGERE OG STATSLØSE PERSONER

– gyldig visum og/eller oppholdstillatelse utstedt av den anmodede stat,

– innreise‑/utreisestempel eller liknende i vedkommendes reisedokument, eventuelt annen dokumentasjon (f.eks. fotografisk, elektronisk eller biometrisk) på innreise eller utreise.

 

 


 

VEDLEGG 5

LISTE OVER DOKUMENTER SOM ANSES SOM

INDIREKTE BEVISGRUNNLAG FOR TILBAKETAKING

AV TREDJELANDSBORGERE OG STATSLØSE PERSONER

VEDLEGG 5 A

– offisielle erklæringer avgitt ved bruk av hurtigprosedyren, særlig erklæringer fra tjenestemenn ved grensemyndigheten og andre som kan bevitne at vedkommende har passert grensen.

VEDLEGG 5 B

– fly‑, tog‑, buss‑ eller båtbilletter som er utstedt på navn og viser at vedkommende person har befunnet seg på og har reist fra den anmodede til den anmodende stats territorium,

– passasjerlister fra fly‑, tog‑, buss‑ eller båtreiser som viser at vedkommende person har befunnet seg på og har reist fra den anmodede til den anmodende stats territorium,

– billetter, kvitteringer og regninger av ethvert slag (hotellregninger, timekort fra lege/tannlege, adgangskort til offentlige eller private institusjoner, o.l.) som klart viser at vedkommende har oppholdt seg på den anmodede stats territorium,

– offisielle erklæringer, særlig fra tjenestemenn ved grensemyndigheten og andre som kan bevitne at vedkommende har passert grensen,

– offisiell erklæring fra vedkommende selv i forbindelse med en rettssak eller forvaltningssak,

– beskrivelse av hvor og under hvilke omstendigheter vedkommende ble pågrepet etter ankomst til den anmodende stats territorium,

– opplysninger som viser at vedkommende har benyttet en reisearrangør eller et reisebyrå,

– opplysninger fra en internasjonal organisasjon om en persons identitet og/eller opphold,

– opplysninger/bekreftelse på opplysninger fra familiemedlemmer, medreisende osv.,

– erklæring fra vedkommende selv.

 

 


 

VEDLEGG 6

   

[Den russiske føderasjons emblem]

....................................................................................

................................................................................… 

.........................................................................................

(Sted og dato)

(Anmodende stats kompetente myndighet)

 

       

Referanse:

.............................................……………

Til

................................................................……….…

 

................................................................……….…

................................................................…………

(Anmodede stats kompetente myndighet)

 

ANMODNING OM TRANSITT

i henhold til artikkel 15 i tilbaketakingsavtalen av ........... mellom

Norge og Den russiske føderasjon

A. PERSONOPPLYSNINGER

1. Fullt navn (etternavn understrekes):

...........................................................………………………………

2. Navn som ugift:

...........................................................………………………………

3. Fødselsdato og fødested:

...........................................................………………………………

Foto

 

4. Kjønn og personbeskrivelse (høyde, øyenfarge, særlige kjennetegn osv.):

………………………………………………………………………………………….................………………….

5. Også kalt (tidligere navn, andre navn vedkommende benytter, er kjent som eller går under):

..........................................................................................................................………....................……………….

6. Nasjonalitet og språk:

..........................................................................................................................……..…...................………………

7. Type og nummer på reisedokument:

..........................................................................................................................……..…...................………………

B. SÆRLIGE FORHOLD VEDRØRENDE PERSONEN SOM SKAL RETURNERES

1. Helsetilstand

(eventuelt behov for særlig pleie, latinsk betegnelse på smittsom sykdom, o.l.):

................................................................................................................................…………………

2. Anses vedkommende som særlig farlig?

(mistenkt for alvorlig forbrytelse, aggressiv atferd, o.l.)

...............................................................................................................................…………………

C. TRANSITT

1. Form for transitt

q via luft

q via sjø

q via land

2. Endelig bestemmelsesstat

……………………………………………………………………………………………………….

3. Eventuelt andre transittstater

…………………………………………………………………………………………………………

4. Foreslått grenseovergangssted, dato og tidspunkt for overføring, eventuell bruk av eskorte

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5. Er innreise sikret i en annen transittstat og i den endelige bestemmelsesstaten (artikkel 14 nr. 2 i tilbaketakingsavtalen mellom Den russiske føderasjon og Norge)?

q ja

q nei

6. Er det kjennskap til eventuelle forhold som ville gitt avslag på anmodning om transitt (artikkel 14 nr. 3 i tilbaketakingsavtalen mellom Den russiske føderasjon og Norge)?

q ja

q nei

D. MERKNADER

....................................................................................................................................................................……………

....................................................................................................................................................................……………

………………………………………………………………………………………………………………………....

.............................................

(Underskrift (anmodende stats kompetente myndighet)) (Segl/stempel)

 


 

 

FELLESERKLÆRING

OM ARTIKKEL 2 NR. 1 OG ARTIKKEL 4 NR. 1

Partene merker seg at norske og russiske statsborgere i henhold til statsborgerskapslovgivningen i Norge og i Den russiske føderasjon ikke kan fratas sitt statsborgerskap.

Partene er enige om snarest å rådføre seg med hverandre dersom denne rettstilstanden skulle bli endret.


 

FELLESERKLÆRING

OM ARTIKKEL 3 NR. 1 OG ARTIKKEL 5 NR. 1

Partene er enige om at en person i henhold til disse bestemmelser "har reist direkte inn" fra den anmodede stats territorium dersom vedkommende er ankommet den anmodende stats territorium via luft, land eller sjø uten i mellomtiden å ha reist inn i et tredjeland. Transittopphold på lufthavn i et tredjeland anses ikke som innreise i dette landet.

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo