Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

Dokument-ID : 2007-07-04
Ikrafttreden : 14.10.2007
Dokumentdato : 04.07.2007

Avtale mellom Norge og Vietnam om tilbaketaking av borgere

 

I henhold til kgl.res. av 29. juni 2007 ble avtalen undertegnet 4. juli 2007. Avtalen trådte i kraft 14. oktober 2007 etter noteveksling.

 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den sosialistiske republikk Vietnams regjering om tilbaketaking av borgere

Kongeriket Norges regjering og Den sosialistiske republikk Vietnams regjering (i det følgende kalt «avtalepartene»), 

som ønsker å videreutvikle samarbeidet mellom sine respektive stater for å sikre bedre gjennomføring av bestemmelsene om bevegelsesfrihet for personer, 

som er oppmerksomme på behovet for å bekjempe ulovlig migrasjon, og som på gjensidig grunnlag ønsker å legge til rette for tilbaketaking av personer som ulovlig reiser inn eller oppholder seg på en avtaleparts territorium, 

som opptrer i samsvar med de internasjonale traktater og konvensjoner deres stater er bundet av, 

har inngått følgende avtale: 

Artikkel 1
Definisjoner

I forbindelse med denne avtale har nedenstående uttrykk følgende betydninger: 

 1. «Visum» betyr en gyldig tillatelse, utstedt av de kompetente myndigheter i en avtaleparts stat, som gir en person rett til å reise inn og oppholde seg på dens territorium uavbrutt i et nærmere angitt tidsrom i samsvar med gjeldende lovgivning i vedkommende stat;
 2. «Oppholdstillatelse» betyr en gyldig tillatelse, utstedt av de kompetente myndigheter i en avtaleparts stat, som gir innehaveren rett til gjentatte ganger å reise inn og oppholde seg på denne stats territorium. Oppholdstillatelsen er ikke et visum, og kan ikke sidestilles med en midlertidig oppholdstillatelse som en person innvilges for å kunne oppholde seg på territoriet til en avtaleparts stat i forbindelse med behandling av asylsøknad eller i påvente av bortvisningssak;
 3. «Anmodning» er en formell henstilling fra den anmodende avtalepart til den anmodede avtalepart om å ta tilbake en person;  
 4. «Forkynnelse av endelig vedtak» betyr at den som skal tas tilbake, har mottatt endelig og bindende pålegg utstedt av den anmodende avtaleparts kompetente myndigheter om å forlate denne parts stat;  
 5. «Tilbaketakingsmappe» er en saksmappe som inneholder en anmodning om tilbaketaking, en liste over personer som skal tas tilbake og et formular med deres personalia. Disse dokumentene bør være oversatt til den anmodede avtaleparts offisielle språk og være bevitnet av den anmodende avtaleparts kompetente myndigheter. 

Artikkel 2
Tilbaketaking av avtalepartenes borgere  

 1. Når en avtalepart ber om det, skal den annen avtalepart ta tilbake en borger som ikke, eller ikke lenger, oppfyller lovkravene til innreise eller opphold på den anmodende avtaleparts territorium, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
  1. Vedkommende innehar den anmodede avtaleparts statsborgerskap, og innehar samtidig ikke den anmodende avtaleparts eller noe annet lands statsborgerskap;
  2. Vedkommende har hatt lovlig oppholdstillatelse på den anmodede avtaleparts territorium, og har ikke permanent opphold i et tredjeland;
  3. Vedkommende er forkynt et vedtak om bortvisning fra den anmodende avtaleparts stat, fattet av den anmodende avtaleparts kompetente myndighet i samsvar med dens lover.  
 2. Dersom en person som oppfyller alle krav i nr. 1 bokstav a) og c) i denne artikkel, er kommet til den anmodende avtaleparts territorium etter å ha hatt oppholdstillatelse i et tredjeland, skal den anmodende avtalepart tillate vedkommende å dra tilbake til tredjelandet eller et annet land der vedkommende har lovlig oppholdstillatelse, i tråd med deres ønsker.
 3. Den anmodende avtalepart skal omgående og uten formaliteter ta tilbake en returnert person dersom den anmodede avtaleparts kompetente myndigheter finner at vedkommende ikke oppfyller de krav som er fastsatt i nr. 1 i denne artikkel. 

Artikkel 3
Returnertes rettigheter  

 1. Transport og innreise for en returnert person skal ordnes i samsvar med bestemmelsene i denne avtale, avtalepartenes nasjonale lovgivning, folkeretten og prinsippene om orden, trygghet og respekt for menneskeverdet, og det skal tas hensyn til humanitære omstendigheter og den returnertes familietilhørighet.  
 2. Hver avtalepart skal gi en returnert person tilstrekkelig tid til å ordne sine personlige anliggender.  
 3. En returnert person tillates å medbringe eller sende til den anmodede avtaleparts territorium enhver eiendel, herunder betalingsmidler, som er lovlig ervervet under oppholdet på den anmo-dende avtaleparts territorium, unntatt varer og kjøretøy som det er forbudt å importere til den anmodede avtaleparts stat i henhold til dens lovgivning.  
 4. Avtalepartene har ingen plikt overhode til å dekke fraktomkostningene for de eiendeler som er nevnt i nr. 3 i denne artikkel. 

Artikkel 4 
Påvisning eller sannsynliggjøring av statsborgerskap 

 1. Dokumenter som beviser vietnamesisk statsborgerskap: 
   
  1. gyldig vietnamesisk pass;  
  2. gyldig vietnamesisk identitetskort;  
  3. gyldig naturalisasjonsvedtak;  
  4. gyldig vedtak om gjenoppretting av vietnamesisk statsborgerskap;  
  5. gyldig vietnamesisk statsborgerskapsattest utstedt av de kompetente myndigheter i Vietnam og av diplomatiske eller konsulære stasjoner i utlandet.

 2. Dokumenter som beviser norsk statsborgerskap: 
   
  1. gyldig norsk pass,  
  2. gyldig naturalisasjonsvedtak,  
  3. gyldig vedtak om gjenoppretting av norsk statsborgerskap,  
  4. gyldig norsk statsborgerskapsattest utstedt av kompetente myndigheter i Norge og av norske diplomatiske og konsulære stasjoner i utlandet.
     
 3. Som midler til å sannsynliggjøre at en person som skal returneres har vietnamesisk statsborgerskap eller oppholdstillatelse, kan Norge legge følgende vietnamesiske dokumenter fram for Vietnam: 

  1. kopier av dokumenter nevnt i nr. 1 i denne artikkel; 
  2. utløpte pass og identitetskort;  
  3. identitetskort for grenseboere;  
  4. militært identitetskort;  
  5. passérbrev med foto;  
  6. sjømannspass;  
  7. fødselsattest;  
  8. husstandsregistreringsbok;  
  9. siste stemmekort;  
  10. førerkort;  
  11. kopier av dokumenter nevnt i b)–j);  
  12. skriftlig vitneerklæring;  
  13. skriftlig erklæring fra den som skal returneres;  
  14. skriftlig rapport om språktest utført av den som skal returneres, men bare i kombinasjon med dokumenter nevnt i a)–k) og o);  
  15. andre dokumenter som kan tjene til å fastslå statsborgerskapet til den som skal returneres. 

 4. Som midler til å sannsynliggjøre at en person som skal returneres har norsk statsborgerskap eller oppholdstillatelse, kan Vietnam legge følgende dokumenter fram for Norge: 
   
  1. kopier av dokumenter nevnt i nr. 2 i denne artikkel;  
  2. utløpte pass;  
  3. militært identitetskort;  
  4. passérbrev med foto;  
  5. sjømannspass;  
  6. fødselsattest;  
  7. siste stemmekort;  
  8. førerkort;  
  9. kopier av de dokumenter som er nevnt i b)–h);  
  10. skriftlig vitneerklæring;  
  11. skriftlig erklæring fra den som skal returneres;  
  12. skriftlig rapport om repatriertes språktest, men bare i kombinasjon med dokumenter nevnt i a)–h) og m);  
  13. andre dokumenter som kan tjene til å fastslå statsborgerskapet til den som skal returneres.  
  14. Dersom de dokumenter som er nevnt i nr. 1 til 4 i denne artikkel, ikke er tilstrekkelige til å bevise eller sannsynliggjøre statsborgerskap, skal den anmodede avtaleparts kompetente myndighet takke ja til en invitasjon fra den anmodende avtalepart om å gjennomføre avhør for å fastslå vedkommendes statsborgerskap. Alle relevante utgifter i forbindelse med slike avhør skal dekkes av den anmodende avtalepart. 

Artikkel 5
Prosedyrer ved tilbaketaking 

 1. Etter at det er fastslått at personen som skal returneres oppfyller alle krav i henhold til denne avtales artikkel 2 nr. 1, skal den anmodende avtalepart forsyne den anmodede avtalepart med en tilbaketakingsmappe. Tilbaketakingsmappen skal sendes til den anmodende avtaleparts diplomatiske stasjon i den anmodede avtaleparts stat. Den diplomatiske stasjonen skal oversende mappen til den anmodede avtaleparts kompetente myndigheter for videre behandling.  
 2. Innen 30 dager etter datoen da alle nødvendige dokumenter er mottatt, skal den anmodede avtalepart gi skriftlig underretning til den anmodende avtaleparts diplomatiske stasjon om hvorvidt den anmodede avtalepart aksepterer å ta tilbake den enkelte som er nevnt i saksmappen som det henvises til i nr. 1 i denne artikkel. Når den anmodede avtalepart aksepterer å ta tilbake en person, skal dens kompetente myndighet tildele vedkommende et reisedokument med seks måneders gyldighet som skal sendes til den diplomatiske stasjonen sammen med den skriftlige underretningen. Når den anmodede avtalepart avslår å ta tilbake en person, skal den underrette den anmodende avtalepart om grunnen til avslaget.  
 3. Den anmodede avtalepart skal ta tilbake personen som tilbaketakingssaken gjelder straks det er meddelt at anmodningen om tilbaketaking er tatt til følge. Innen seks måneder etter datoen da meddelelse om dette er mottatt fra den anmodede avtalepart, skal den anmodende avtalepart organisere tilbakereisen.  
 4. Minst sju dager før den personen som skal returneres ankommer den anmodede avtaleparts territorium, skal den anmodende avtalepart underrette den anmodede avtalepart om grensekontrollsted for innreise, flyets rutenummer og beregnede ankomsttid, liste over returnerte og ledsagernes personalia (fullt navn, fødselsdato, statsborgerskap, passnummer og planlagt varighet av oppholdet på den anmodede avtaleparts territorium). Den anmodede avtalepart skal omgående bekrefte tilbaketakingstidspunktet.  
 5. Avtalepartene skal underrette hverandre dersom tidsfristene i nr. 2–4 ikke kan overholdes, og eventuelle rettslige og praktiske hindringer hos den annen avtalepart skal fullt ut respekteres. 

Artikkel 6 
Utveksling og beskyttelse av opplysninger 

 1. Ved gjennomføringen av denne avtale skal de opplysninger som i det enkelte tilfelle blir gitt til den annen avtalepart, bare dreie seg om:
    
  1. personalia for den som skal tas tilbake, og om nødvendig for vedkommendes familie-medlemmer, blant annet etternavn, fornavn, eventuelle tidligere navn, kallenavn eller pseudonym, alias, foreldres etternavn og fornavn, fødselsdato og fødested, kjønn, nåvæ-rende og eventuelt tidligere statsborgerskap, siste adresse og tidligere adresser på den anmodede avtaleparts territorium;  
  2. pass, reisedokument, passérbrev eller annet identitetsdokument (nummer, utstedelsesdato, utstedende myndighet, utstedelsessted, gyldighetstid osv.);  
  3. andre detaljer som er nødvendige for å identifisere den som skal tas tilbake;  
  4. materiale som kan tjene som bevis på eller som kan sannsynliggjøre statsborgerskap og permanent opphold;  
  5. oppholdstillatelse og/eller visum utstedt av en av avtalepartene;  
  6. reiseruter, steder, billetter eller andre reiseordninger med beskrivelse, hvis mulig;  
  7. eventuell annen informasjon som en av avtalepartene anmoder om og som er nødvendig for å behandle tilbaketakingsanmodningen i henhold til denne avtale. 
    
 2. Hver avtalepart forplikter seg til: 

  1. utelukkende å benytte opplysninger som den mottar i forbindelse med denne avtale til det formål som lå til grunn for å be om dem;  
  2. å behandle de opplysninger som sendes til den anmodede avtalepart fortrolig, og ikke å overføre slike opplysninger til noen tredjepart med mindre slik overføring er godkjent av den anmodende avtalepart;  
  3. å beskytte slike opplysninger mot utilsiktet tap, ulovlig tilgang, endring eller utlevering;  
  4. å tilintetgjøre slike opplysninger i samsvar med eventuelle vilkår fastsatt av den anmo-dende avtalepart, og, dersom slike vilkår ikke er fastsatt, så snart opplysningene ikke lenger trengs til det formål som lå til grunn for at de ble utlevert. 

Artikkel 7 
Utgifter  

 1. Den anmodende avtalepart skal dekke alle utgifter med transport av personer som skal tas tilbake og deres ledsagere fram til den anmodede avtaleparts internasjonale lufthavner, samt utgifter med tilbaketaking på feilaktig grunnlag slik det er gitt bestemmelser om i denne avtales artikkel 2 nr. 3.  
 2. For å lette tilbaketakingen skal den anmodende avtalepart yte økonomisk støtte til videretrans-port fram til endelig bestemmelsessted. 

Artikkel 8
Gjennomføringsbestemmelser  

 1. Institusjoner med fullmakt til å gjennomføre denne avtale: 
  For Kongeriket Norge: 
  Politiets utlendingsenhet på vegne av Justis- og politidepartementet 
  Postboks 9277 Grønland 
  N–0134 Oslo 
  Tel: +47 22 34 24 00 
  Telefaks: +47 22 34 24 80 
  E-post: politiets.utlendingsenhet@politiet.no  

  Utlendingsdirektoratet på vegne av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
  Postboks 8108 Dep 
  N–0032 Oslo 
  Tel: +47 23 35 15 00 
  Telefaks: +47 23 35 15 01 
  E-post: udi@udi.no  

  For Den sosialistiske republikk Vietnam: 
  Ministeriet for offentlig sikkerhet 
  Immigrasjonsavdelingen 
  40A Hang Bai street 
  Hanoi, Vietnam 
  Tel: +844 8 257941 
  Telefaks: +844 8 243288/+844 8 243287 
  E-post: Vnimm@hn.vnn.vn 
   
 2. Avtalepartenes representanter skal møtes når det er nødvendig for å komme til enighet om gjennomføringen av denne avtale. 

Artikkel 9
Tvisteløsning

Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av denne avtale, skal løses gjennom forhandlinger. 

Artikkel 10
Sluttbestemmelser  

 1. Denne avtale inngås på ubestemt tid.  
 2. Avtalepartene skal underrette hverandre skriftlig via diplomatiske kanaler når vilkårene for at denne avtale kan tre i kraft, er oppfylt. Avtalen trer i kraft tretti dager etter datoen da siste un-derretning er mottatt.  
 3. Hver avtalepart kan suspendere gjennomføringen av denne avtale av hensyn til rikets sikkerhet, den offentlige orden eller folkehelsen, ved skriftlig underretning til den annen avtalepart. Den annen avtalepart skal underrettes om suspensjonen via diplomatiske kanaler, og suspensjonen får virkning fra den dato som er nevnt i underretningen. Avtalen trer i kraft igjen når den annen avtalepart er underrettet av den anmodende avtalepart om at grunnlaget for suspensjonen ikke lenger er til stede.  
 4. Hver avtalepart kan, i samsvar med lovbestemmelser som omfattes av dens nasjonale lovgivning, når som helst foreslå endringer i eller tilføyelser til denne avtale. Endringene og tilføyelsene skal avtales via diplomatiske kanaler, og trer i kraft i samsvar med nr. 2 i denne artikkel.  
 5. Hver avtalepart kan si opp denne avtale ved skriftlig underretning til den annen avtalepart. Oppsigelsen trer i kraft den første dag i den andre måneden etter det tidspunkt da den skriftlige underretningen ble mottatt av den annen avtalepart.  
 6. Bestemmelsene i denne avtale gjelder ikke for personer som reiser inn på avtalepartenes territorier før datoen da denne avtale trer i kraft. Avtalepartene er enige om å samarbeide om å avhøre, fastslå identiteten til og legge til rette for tilbaketaking av enkeltpersoner som oppholder seg på avtalepartenes territorier før denne avtale trer i kraft.  

Utferdiget i Hanoi den 4. juli 2007 i to originaler, hver på norsk, vietnamesisk og engelsk, hvorav alle har samme gyldighet. I tilfelle tolkningsavvik har engelsk tekst forrang.

Siste endringer
 • Ny: 2007-07-04 Avtale mellom Norge og Vietnam om tilbaketaking av borgere (06.05.2014)

  Returavtalen mellom Norge og Vietnam som trådte i kraft i 2007, er nå tilgjengelig på portalen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo