Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

Dokument-ID : 2008-02-13-003
Ikrafttreden : 01.09.2011
Dokumentdato : 13.02.2008

Avtale mellom Norge og Ukraina om lettelser i utstedelsen av visa

I henhold til kgl.res. av 1. februar 2008 ble avtalen undertegnet 13. februar 2008. Avtalen trådte i kraft 1. september 2011 etter brevveksling.

Avtale mellom

Kongeriket Norges regjering og Ukrainas regjering

om lettelser i utstedelsen av visa


KONGERIKET NORGEs regjering

og

UKRAINAs regjering,

heretter kalt avtalepartene,

1)

som har til hensikt å videreutvikle de vennskapelige forbindelsene seg imellom, og som ønsker å lette den mellomfolkelige kontakten som en viktig forutsetning for en stabil utvikling av de økonomiske, humanitære, kulturelle, vitenskapelige og andre bånd, ved å lette utstedelsen av visa til ukrainske statsborgere,

2)

som ønsker å regulere regimet for norske og ukrainske statsborgeres reise mellom sine to land,

3)

som tar hensyn til at norske statsborgere fra og med 1. januar 2006 er fritatt for visumplikt ved reiser av inntil 90 dagers varighet til Ukraina eller ved transitt via ukrainsk territorium,

4)

som erkjenner at dersom Ukraina skulle gjeninnføre visumplikt for norske statsborgere, vil de lettelser som er gitt ukrainske statsborgere etter denne avtale, på gjensidig grunnlag automatisk gjelde også for norske borgere,

5)

som erkjenner at visumlettelser ikke må føre til ulovlig innvandring, og som legger særskilt vekt på sikkerhet og tilbaketaking,

6)

som erkjenner at innføring av en ordning med visumfri reise for ukrainske statsborgere innenfor rammen av Schengen-samarbeidet må ses i et langsiktig perspektiv,

7)

som tar utgangspunkt i avtalen mellom Ukraina og Det europeiske fellesskap om lettelser i utstedelsen av visa samt felleserklæringen om Kongeriket Norge som følger som vedlegg til nevnte avtale,

ER BLITT ENIGE OM FØLGENDE:

Artikkel 1 - Formål og virkeområde

1.

Denne avtale har som formål å lette utstedelsen av visa til ukrainske statsborgere med sikte på opphold av inntil 90 dagers varighet per tidsrom på 180 dager på Kongeriket Norges eller en annen Schengen-medlemsstats territorium.

2.

Dersom Ukraina skulle gjeninnføre visumplikt for norske statsborgere eller visse grupper av norske statsborgere, vil de lettelser som er gitt ukrainske statsborgere etter denne avtale, på gjensidig grunnlag automatisk gjelde også for vedkommende norske borgere.

Artikkel 2 - Alminnelige bestemmelser

1.

Visumlettelsene fastsatt i denne avtale får anvendelse på ukrainske statsborgere bare dersom de ikke er fritatt for visumplikt i henhold til lover og forskrifter i Kongeriket Norge, denne avtale eller andre internasjonale avtaler.

2.

Norsk eller ukrainsk nasjonal lovgivning får anvendelse på forhold som ikke omfattes av bestemmelsene i denne avtale, som avslag på søknad om visum, godkjenning av reisedokumenter, dokumentasjon på tilstrekkelige midler til livsopphold, nektet innreise og utvisningstiltak.

Artikkel 3 - Definisjoner

I denne avtale menes med

a)

«norsk statsborger»: enhver som er statsborger i Kongeriket Norge,

b)

«ukrainsk statsborger»: enhver som er statsborger i Ukraina,

c)

«visum»: en tillatelse utstedt av eller en beslutning truffet av Kongeriket Norge, og som kreves ved

-

innreise med sikte på opphold av til sammen inntil 90 dagers varighet i Kongeriket Norge eller i flere Schengen-medlemsstater,

-

innreise med sikte på transitt via Kongeriket Norges eller flere Schengen-medlemsstaters territorium,

d)

«person med lovlig opphold»: en ukrainsk statsborger som i henhold til nasjonal lovgivning har tillatelse eller rett til å oppholde seg på norsk territorium i mer enn 90 dager,

e)

«Schengen-medlemsstat»: alle stater som anvender Schengen-regelverket i sin helhet.

Artikkel 4 - Underlagsdokumenter som kreves for å begrunne formålet med reisen

1.

For følgende grupper av ukrainske statsborgere er disse dokumentene tilstrekkelige for å begrunne formålet med reisen til Kongeriket Norge:

a)

for deltakere i offisielle delegasjoner som etter en offisiell innbydelse rettet til Ukraina skal delta på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på norsk territorium:

-

et brev utstedt av en ukrainsk myndighet som bekrefter at søkeren deltar i statens delegasjon som skal reise til Kongeriket Norge for å delta på de nevnte arrangementene, vedlagt en kopi av den offisielle innbydelsen,

b)

for næringslivsfolk og representanter for organisasjoner i næringslivet:

-

en skriftlig anmodning fra den juridiske person eller selskap som er vertskap, eventuelt en filial i eller underavdeling av den juridiske personen eller selskapet, en statlig eller lokal myndighet i Kongeriket Norge eller en arrangør av vare- eller industrimesser, konferanser eller symposier avholdt på norsk territorium,

c)

for yrkessjåfører som utfører internasjonal transport av gods og personer inn på norsk territorium i kjøretøyer registrert i Ukraina:

-

en skriftlig anmodning fra den nasjonale foreningen for transportører i Ukraina som driver internasjonal transport på vei, der formålet med turene samt turenes varighet og hyppighet er oppgitt,

d)

for tog-, kjølevogn- og lokomotivpersonale på tog i internasjonal trafikk som går til Kongeriket Norges territorium:

-

en skriftlig anmodning fra vedkommende jernbaneselskap i Ukraina der formålet med turene samt turenes varighet og hyppighet er oppgitt,

e)

for journalister:

-

en attest eller annet dokument utstedt av en yrkesorganisasjon som godtgjør at vedkommende er profesjonell journalist, og et dokument utstedt av vedkommendes arbeidsgiver som viser at formålet med reisen er å utføre journalistisk arbeid,

f)

for personer som deltar i vitenskapelig, kulturell eller kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer i regi av universiteter eller andre typer utvekslingsprogrammer:

-

en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen om å delta i slik virksomhet,

g)

for skoleelever, studenter, høyeregradsstudenter og medfølgende lærere når formålet med reisen er studier eller annen opplæring, herunder innenfor rammen av utvekslingsprogrammer samt andre aktiviteter knyttet til utdanning:

-

en skriftlig anmodning eller et opptaksbevis fra universitetet, høyskolen eller skolen som er vertskap, studentbevis eller skriftlig bekreftelse på de kurs de skal følge,

h)

for deltakere på internasjonale idrettsarrangementer og personer som har i oppgave å ledsage dem:

-

en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen: kompetente myndigheter, nasjonale idrettsforbund eller den nasjonale olympiske komité i Kongeriket Norge,

i)

for deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer arrangert av vennskapsbyer:

-

en skriftlig anmodning fra øverste administrative leder/ordføreren i disse byene,

j)

for nære slektninger – ektefelle, barn (også adopterte), foreldre (også verger), besteforeldre og barnebarn – som skal besøke ukrainske statsborgere med lovlig opphold på Kongeriket Norges territorium:

-

en skriftlig anmodning fra vertspersonen,

k)

for slektninger som skal delta i begravelsesseremonier:

-

et offisielt dokument som bekrefter at dødsfallet har funnet sted, samt bekreftelse på slektskap eller annen forbindelse mellom søker og avdøde,

l)

for personer som skal besøke militære eller sivile gravsteder:

-

et offisielt dokument som bekrefter at graven eksisterer og er bevart, og også slektskap eller annen forbindelse mellom søker og avdøde,

m)

for personer på besøk av medisinske årsaker:

-

et offisielt dokument fra den medisinske institusjonen som bekrefter at vedkommende trenger behandling ved institusjonen, samt dokumentasjon på at vedkommende har tilstrekkelige økonomiske midler til å betale for behandlingen.

2.

Den skriftlige anmodningen nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal inneholde følgende opplysninger:

a)

for vedkommende som er invitert: fornavn og etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, nummeret på legitimasjonspapiret, tidspunkt for og formål med reisen, antall innreiser og navn på mindreårige barn som er i følge med vedkommende,

b)

for vedkommende som inviterer: fornavn, etternavn og adresse,

c)

for den juridiske personen, selskapet eller organisasjonen som inviterer: fullstendig navn og adresse og,

-

dersom anmodningen er utstedt av en organisasjon: navnet på og stillingen til vedkommende som har undertegnet anmodningen,

-

dersom vedkommende som inviterer, er en juridisk person eller selskap, eventuelt en filial i eller underavdeling av den juridiske personen eller selskapet, som er opprettet på Kongeriket Norges territorium: organisasjonsnummer som påkrevd etter norsk nasjonal lovgivning.

3.

For de grupper av personer som er nevnt i nr. 1 i denne artikkel, utstedes alle visumkategorier i henhold til den forenklede fremgangsmåten som er fastsatt i norsk lovgivning, uten at det kreves ytterligere begrunnelse, innbydelse eller bekreftelse med hensyn til reisens formål.

Artikkel 5 - Utstedelse av flerreisevisum

1.

Kongeriket Norges diplomatiske og konsulære stasjoner skal utstede flerreisevisum med inntil fem års gyldighet til følgende grupper av ukrainske statsborgere:

a)

med mindre de er fritatt for visumplikt etter denne avtale, medlemmer av nasjonale og regionale regjeringer og lovgivende forsamlinger, forfatningsdomstoler og høyesterett når de reiser i embets medfør, med ikke lengre gyldighet enn deres funksjonstid dersom denne er kortere enn fem år,

b)

faste medlemmer av offisielle delegasjoner som etter en offisiell innbydelse rettet til Ukraina med jevne mellomrom skal delta på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på norsk territorium,

c)

ektefeller, barn (også adopterte) som er under 21 år, eller som blir forsørget, og foreldre (også verger) som skal besøke ukrainske statsborgere med lovlig opphold på Kongeriket Norges territorium, med ikke lengre gyldighet enn tillatelsen til lovlig opphold,

d)

næringslivsfolk og representanter for organisasjoner i næringslivet som reiser til Kongeriket Norge med jevne mellomrom,

e)

journalister.

2.

Kongeriket Norges diplomatiske og konsulære stasjoner skal utstede flerreisevisum med inntil ett års gyldighet til følgende grupper av ukrainske statsborgere, forutsatt at de i løpet av foregående år har fått minst ett visum og har benyttet seg av det i samsvar med reglene for innreise og opphold på norsk territorium, og at de har grunn til å søke om flerreisevisum:

a)

yrkessjåfører som utfører internasjonal transport av gods og personer inn på norsk territorium i kjøretøyer registrert i Ukraina,

b)

tog-, kjølevogn- og lokomotivpersonale på tog i internasjonal trafikk som går til Kongeriket Norges territorium,

c)

personer som deltar i vitenskapelig, kulturell eller kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer i regi av universiteter eller andre typer utvekslingsprogrammer, og som reiser til Kongeriket Norge med jevne mellomrom,

d)

deltakere på internasjonale idrettsarrangementer og personer som har i oppgave å ledsage dem,

e)

deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer organisert av vennskapsbyer.

3.

Kongeriket Norges diplomatiske og konsulære stasjoner skal utstede flerreisevisum med minst to og høyst fem års gyldighet til de grupper av personer som er nevnt i nr. 2 i denne artikkel, forutsatt at de i løpet av de to foregående år har benyttet seg av ettårig flerreisevisum i samsvar med reglene for innreise og opphold på norsk territorium, og at de fortsatt har gyldig grunn til å søke om flerreisevisum.

4.

Den samlede oppholdstiden for personer nevnt i nr. 1-3 i denne artikkel skal ikke overskride 90 dager per tidsrom på 180 dager på Kongeriket Norges eller en annen Schengen-medlemsstats territorium.

Artikkel 6 - Gebyr for behandling av visumsøknader

1.

Gebyret for å behandle visumsøknader fra ukrainske statsborgere skal være EUR 35.

Beløpet kan tas opp til ny vurdering i samsvar med fremgangsmåten fastsatt i artikkel 13 nr. 4.

2.

Dersom Ukraina skulle gjeninnføre visumplikt for norske statsborgere, kan Ukraina ikke oppkreve høyere visumgebyr enn EUR 35 eller det beløp som etter en ny vurdering er fastsatt i avtalen mellom Ukraina og Det europeiske fellesskap om lettelser i utstedelsen av visa.

3.

Kongeriket Norge skal oppkreve et behandlingsgebyr på EUR 70 i de tilfeller der visumsøker har innlevert visumsøknaden og underlagsdokumentene tre dager eller mindre før den planlagte avreisedatoen. Dette gjelder ikke søknader i henhold til artikkel 6 nr. 4 bokstav b), c), e), f), j), k) og n) og artikkel 7 nr. 3. For kategoriene nevnt i artikkel 6 nr. 4 bokstav a), d), g), h), i), l) og m) blir gebyret i hastetilfeller det samme som det som er fastsatt i artikkel 6 nr. 1.

4.

Gebyr for behandling av visumsøknad oppheves for personer som hører inn under én av følgende kategorier:

a)

nære slektninger – ektefeller, barn (også adopterte), foreldre (også verger), besteforeldre og barnebarn – av ukrainske statsborgere med lovlig opphold på Kongeriket Norges territorium,

b)

deltakere i offisielle delegasjoner som etter en offisiell innbydelse rettet til Ukraina skal delta på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på norsk territorium,

c)

medlemmer av nasjonale og regionale regjeringer og lovgivende forsamlinger, forfatningsdomstoler og høyesterett, med mindre de er fritatt for visumplikt etter denne avtale,

d)

skoleelever, studenter, høyeregradsstudenter og medfølgende lærere når formålet med reisen er studier eller annen opplæring,

e)

funksjonshemmede, om nødvendig med ledsager,

f)

personer som har fremlagt skriftlig dokumentasjon på at reisen er nødvendig av humanitære årsaker, herunder for å få viktig medisinsk behandling, samt vedkommendes ledsager, eller for å delta i begravelsen til en nær slektning eller for å besøke en nær slektning som er alvorlig syk,

g)

deltakere på internasjonale idrettsarrangementer, med ledsagere,

h)

personer som deltar i vitenskapelig, kulturell eller kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer i regi av universiteter eller andre typer utvekslingsprogrammer,

i)

deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer arrangert av vennskapsbyer,

j)

journalister,

k)

pensjonister,

l)

yrkessjåfører som utfører internasjonal transport av gods og personer inn på norsk territorium i kjøretøyer registrert i Ukraina,

m)

tog-, kjølevogn- og lokomotivpersonale på tog i internasjonal trafikk som går til Kongeriket Norges territorium,

n)

barn under 18 år og forsørgede barn under 21 år.

Artikkel 7 - Behandlingstid for visumsøknader

1.

Kongeriket Norges diplomatiske og konsulære stasjoner skal treffe beslutning om en anmodning om visum senest ti kalenderdager etter at de har mottatt søknaden og dokumentene som kreves for å utstede visum.

2.

Fristen for å treffe beslutning om en visumsøknad kan i enkelte tilfeller forlenges til maksimalt 30 kalenderdager, særlig når det er behov for en nærmere granskning av søknaden.

3.

Fristen for å treffe beslutning om en visumsøknad kan i hastetilfeller reduseres til to virkedager eller mindre.

Artikkel 8 - Avreise ved tap eller tyveri av dokumenter

Norske og ukrainske statsborgere som har mistet sine legitimasjonspapirer, eller som er blitt frastjålet slike dokumenter under opphold på Kongeriket Norges eller Ukrainas territorium, vil på grunnlag av gyldige legitimasjonspapirer som gir dem rett til å krysse grensen, og som er utstedt av norske eller ukrainske diplomatiske eller konsulære stasjoner, kunne forlate det aktuelle territoriet uten visum eller annen tillatelse.

Artikkel 9 - Forlengelse av visum i særlige tilfeller

Ukrainske statsborgere som på grunn av force majeure ikke har mulighet til å forlate norsk territorium innen fristen som er angitt i visumet, skal kostnadsfritt og i samsvar med den lovgivning som kommer til anvendelse i Kongeriket Norge, få forlenget visumet for det tidsrom som er nødvendig for at de skal kunne vende tilbake til staten der de bor.

Artikkel 10 - Diplomatpass

1.

Ukrainske statsborgere med gyldig diplomatpass kan reise inn på, ut av eller i transitt via Kongeriket Norges territorium uten visum.

2.

Den samlede oppholdstiden for statsborgere nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal ikke overskride 90 dager per tidsrom på 180 dager på Norges eller andre Schengen-medlemsstaters territorium.

Artikkel 11 - Visas territorielle gyldighet

Med forbehold for nasjonale regler og bestemmelser om Kongeriket Norges nasjonale sikkerhet skal ukrainske statsborgere ha rett til å reise innenfor Norges territorium på lik linje med statens egne borgere.

Artikkel 12 - Overvåking av anvendelsen av avtalen

Representanter for avtalepartene skal ved behov og på anmodning fra en av avtalepartene komme sammen for å drøfte gjennomføringen av denne avtale, og, dersom det anses nødvendig, foreslå endringer i denne avtale, særlig sett på bakgrunn av endringer i avtalen mellom Ukraina og Det europeiske fellesskap om lettelser i utstedelsen av visa.

Artikkel 13 - Sluttbestemmelser

1.

Denne avtale trer i kraft den første dag i den annen måned etter at avtalepartene har underrettet hverandre om at de har fullført de interne prosedyrene som kreves for at avtalen skal tre i kraft.

2.

Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal denne avtale først tre i kraft den dag tilbaketakingsavtalen mellom Kongeriket Norges regjering og Ukrainas regjering trer i kraft, dersom denne dato faller etter datoen fastsatt i nr. 1.

3.

Denne avtale gjelder på ubestemt tid med mindre den sies opp i samsvar med nr. 6 i denne artikkel.

4.

Denne avtale kan endres ved skriftlig overenskomst mellom avtalepartene. Endringer skal tre i kraft etter at partene har underrettet hverandre om at de har fullført de interne prosedyrene som kreves for dette formål.

5.

Hver av avtalepartene kan midlertidig oppheve hele eller deler av denne avtale av hensyn til den offentlige orden, den nasjonale sikkerhet eller folkehelsen. Beslutningen om midlertidig oppheving skal meddeles den annen part senest 48 timer før den trer i kraft. Den avtalepart som midlertidig har opphevet anvendelsen av denne avtale, skal underrette den annen part straks grunnen til opphevingen er bortfalt.

6.

Hver av avtalepartene kan si opp denne avtale ved skriftlig underretning til den annen part. Denne avtale opphører 90 dager etter at underretningen er mottatt.

Utferdiget i Oslo den 13. februar 2008 i to eksemplarer på norsk, ukrainsk og engelsk, med samme gyldighet for hver av tekstene. Ved uenighet om fortolkningen skal den engelske teksten gå foran.

ERKLÆRING FRA KONGERIKET NORGE OM UTSTEDELSE AV KORTTIDSVISUM VED BESØK TIL MILITÆRE ELLER SIVILE GRAVSTEDER

Kongeriket Norges diplomatiske og konsulære stasjoner skal som hovedregel utstede korttidsvisum for et tidsrom på inntil 14 dager til personer som skal besøke militære eller sivile gravsteder.

ERKLÆRING FRA KONGERIKET NORGE OM SCHENGEN-REGELVERKET

Kongeriket Norges regjering, som er part i avtalen inngått mellom Rådet for Den europeiske union og Island og Norge om de sistnevnte statenes tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket av 18. mai 1999, erklærer at visa utstedt av Norge i samsvar med denne bilaterale avtale skal utstedes i samsvar med Norges forpliktelser etter nevnte avtale av 18. mai 1999.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo