Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

Dokument-ID : 2009-10-03
Ikrafttreden : 10.03.2009
Dokumentdato : 10.03.2009

Memorandum mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Burundis regjering om operativt samarbeid for å bekjempe ulovlig innvandring

I henhold til kgl.res. av 27. februar 2009 ble avtalen undertegnet 10. mars 2009 og trådte i kraft samme dag.

Republikken Burundis regjering og Kongeriket Norges regjering, heretter kalt «deltakerne»,
 
       som bekrefter at samarbeid og gjensidig støtte i innvandringssaker er viktig, særlig med henblikk på å bekjempe ulovlig innvandring,
 
       som erkjenner at alle borgeres rett til å forlate og vende tilbake til sitt land er en grunnleggende menneskerett, nedfelt i blant annet artikkel 13 nr. 2 i Verdenserklæringen om menneskerettighetene av 1948 og artikkel 12 i den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 1966,
 
       som samtykker i å følge de standarder og anbefalte fremgangsmåter som er fastsatt i vedlegg 9 til overenskomsten om internasjonal sivil luftfart (Chicago-overenskomsten) om deporterte,
 
       er blitt enige om følgende forståelse:

 1. Dette memorandum gjelder utreise fra Norge for statsborgere fra Republikken Burundi som ikke har – eller ikke lenger har – rett til opphold i Norge.
        I henhold til norsk politikk foretrekkes, oppmuntres det til og støttes aktivt frivillig retur av slike utenlandske statsborgere.
 2. Myndighetene i Republikken Burundi godtar tilbaketaking av statsborgere fra Burundi i samsvar med pkt. 1 når Republikken Burundis ambassade akkreditert til Norge har fastslått at vedkommende er burundisk statsborger.
 3. Ved fastslåing av statsborgerskap skal vedkommende norske myndigheter gi Republikken Burundis ambassade akkreditert til Norge alle tilgjengelige og relevante opplysninger om det antatt burundiske statsborgerskapet og identiteten til person som nevnt i pkt. 1.
 4. Vedkommende norske myndigheter har ansvaret for at den antatt burundiske statsborgeren blir fremstilt for Republikken Burundis ambassade akkreditert til Norge.
 5. På grunnlag av de fremlagte opplysningene og fremstillingen nevnt i pkt. 3 og 4 skal Republikken Burundis ambassade akkreditert til Norge fastslå om den fremstilte utlendingen er burundisk statsborger.
 6. Dersom det fastslås at vedkommende er burundisk statsborger, skal Republikken Burundis ambassade akkreditert til Norge utstede en skriftlig erklæring som bekrefter statsborgerskapet. Vedkommende norske myndigheter skal ha skriftlig underretning dersom det ikke lar seg gjøre å fastslå at personen er burundisk statsborger.
 7. Vedkommende norske myndigheter skal sørge for reisedokumenter med henblikk på å uttransportere vedkommende burundier til Burundi, på grunnlag av erklæringen som bekrefter hans eller hennes nasjonalitet, som nevnt i pkt. 6.
 8. Senest innen syv virkedager før vedkommende person skal uttransporteres, skal vedkommende norske myndigheter gi Burundis nasjonale politi opplysning om ankomstdato og flygning samt vedkommendes personopplysninger.
 9. Ved retur av personer som antas å være burundiske statsborgere, uten at det foreligger skriftlig erklæring fra burundisk ambassade som bekrefter at vedkommende har burundisk statsborgerskap, skal burundiske myndigheter fastslå statsborgerskapet ved ankomst.
 10. I tilfeller som nevnt i pkt. 9 der det ikke er fastslått at personen er burundisk statsborger, skal norske myndigheter sørge for at tilbakesending til Norge finner sted så snart som mulig etter at myndighetene har nektet vedkommende innreise; eventuelle utgifter til opphold og transportutgifter ved retur til Norge skal dekkes av norske myndigheter.
 11. Deltakerne skal nedsette en felles ekspertgruppe (heretter kalt «ekspertgruppen») som særlig skal ha i oppgave
        a) å overvåke anvendelsen av denne avtale,
        b) ved behov å foreslå endringer i denne avtale og vedlegg til avtalen.
  Ekspertgruppen skal tre sammen ved behov, på anmodning fra en av deltakerne.
 12. Teksten til dette memorandum skal på anmodning gjøres tilgjengelig for enkeltpersoner og organisasjoner.
 13. Dersom en deltaker trekker seg fra dette memorandum, skal den annen deltaker ha tilstrekkelig varsel på minst seks måneder.

       Undertegnet i Oslo den 10. mars 2009 i to eksemplarer på fransk, norsk og engelsk, med samme gyldighet for hver av tekstene. Ved uenighet om fortolkningen skal den engelske teksten gå foran.

Siste endringer
 • Ny: 2009-10-03 Memorandum mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Burundis regjering om operativt samarbeid for å bekjempe ulovlig innvandring (28.04.2014)

  Tilbaketakelsesavtalen Norge inngikk med Burundi i 2009 er nå tilgjengelig på portalen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo