Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

Dokument-ID : 2009-11-30
Ikrafttreden : 01.06.2010
Dokumentdato : 30.11.2009

Avtale mellom Norge og Serbia om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold

 

I henhold til kgl.res. av 2. oktober 2009 ble avtalen undertegnet 30. november 2009. Avtalen trådte i kraft 1. juni 2010 etter noteveksling.

Avtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Serbia om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold 

De høye avtaleparter, republikken Serbia, heretter kalt «Serbia», og kongeriket Norge, heretter kalt «Norge»,

       som er fast bestemt på å styrke samarbeidet seg imellom med sikte på en mer effektiv bekjempelse av ulovlig innvandring,
 
       som ønsker gjennom denne avtale og på gjensidig grunnlag å etablere hurtige og effektive prosedyrer for identifikasjon og trygg og ordnet retur av personer som ikke, eller ikke lenger, oppfyller vilkårene for innreise, tilstedeværelse eller opphold på Serbias eller Norges territorium, og som i samarbeidets ånd ønsker å lette transitten for slike personer,
 
       som understreker at denne avtale ikke berører Serbias og Norges rettigheter, forpliktelser eller ansvar i henhold til folkeretten, særlig den europeiske konvensjon av 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og konvensjon av 28. juli 1951 om flyktningers stilling,
 
       ER BLITT ENIGE OM FØLGENDE:

Artikkel 1
Definisjoner

       I denne avtale menes med

 1. «avtaleparter»: Serbia og Norge,
 2. «serbisk statsborger»: enhver som er statsborger i Republikken Serbia i samsvar med serbisk lovgivning,
 3. «norsk statsborger»: enhver som er statsborger i Kongeriket Norge i samsvar med norsk lovgivning,
 4. «tredjelandsborger»: enhver som er statsborger i et annet land enn Serbia eller Norge,
 5. «statsløs person»: enhver som ikke innehar et statsborgerskap,
 6. «oppholdstillatelse»: enhver form for tillatelse som er utstedt av Serbia eller Norge, og som gir en person rett til å oppholde seg på vedkommende stats territorium. Dette omfatter ikke midlertidig tillatelse til å oppholde seg på territoriet i forbindelse med behandling av asylsøknad eller søknad om oppholdstillatelse,
 7. «visum»: tillatelse som er utstedt eller beslutning som er truffet av Serbia eller Norge, og som kreves ved innreise på eller transitt gjennom deres respektive territorier. Dette omfatter ikke visum for transitt via lufthavn,
 8. «den anmodende stat»: den stat (Serbia eller Norge) som fremmer en anmodning om tilbaketaking i henhold til artikkel 7 eller en anmodning om transitt i henhold til artikkel 14 i denne avtale,
 9. «den anmodede stat»: den stat (Serbia eller Norge) som en anmodning om tilbaketaking i henhold til artikkel 7 eller en anmodning om transitt i henhold til artikkel 14 i denne avtale rettes til,
 10. «kompetent myndighet »: enhver nasjonal myndighet i Serbia eller i Norge som er gitt i oppgave å gjennomføre denne avtale, i samsvar med artikkel 19 nr. 1 bokstav a) og b) i avtalen,
 11. «grenseområde»: alle havneområder og internasjonale lufthavner i Serbia eller i Norge,
 12. «transitt»: en tredjelandsborgers eller en statsløs persons reise gjennom den anmodede stats territorium underveis fra den anmodende stat til bestemmelsesstaten,
 13. «reist direkte inn på territoriet»: en reise der en av avtalepartenes territorium er hovedmålet for reisen, kortere opphold underveis medregnet, f.eks. for overnatting, fylling av drivstoff eller fly-, buss- eller togbytte.


DEL I
SERBIAS TILBAKETAKINGSPLIKTER

Artikkel 2
Tilbaketaking av egne statsborgere

 1.  Serbia skal på anmodning fra Norge og uten andre formaliteter enn dem som er fastsatt i denne avtale, ta tilbake enhver person som ikke, eller ikke lenger, oppfyller gjeldende vilkår for innreise, tilstedeværelse eller opphold på norsk territorium, dersom det fastslås at vedkommende er serbisk statsborger, eller fremlagte prima facie-bevis gir grunn til å anta dette.
 2. Serbia skal også ta tilbake

  - ugifte mindreårige barn av personer som nevnt i nr. 1, uansett fødested og nasjonalitet, med mindre de har en selvstendig rett til opphold i Norge,
  - ektefeller av personer som nevnt i nr. 1, men med annet statsborgerskap, forutsatt at de har eller gis rett til innreise og opphold på Serbias territorium, med mindre de har en selvstendig rett til opphold i Norge.

 3. Serbia skal også ta tilbake personer som etter innreise på norsk territorium har sagt fra seg sitt serbiske statsborgerskap, med mindre de som et minimum er lovet naturalisasjon av Norge.
 4. Når Serbia har svart bekreftende på tilbaketakingsanmodningen, skal Serbias kompetente diplomatiske eller konsulære stasjon uten opphold og senest innen tre virkedager utstede de reisedokumenter som er nødvendige for at vedkommende skal kunne returneres; dokumentene skal være gyldige i minst tre måneder. Dersom vedkommende av juridiske eller faktiske årsaker ikke kan sendes tilbake i løpet av reisedokumentenes opprinnelige gyldighetsperiode, skal Serbias kompetente diplomatiske eller konsulære stasjon innen 14 kalenderdager utstede nye reisedokumenter med samme gyldighet. Dersom Serbia ikke har utstedt nye reisedokumenter innen 14 kalenderdager, skal Serbia anses for å ha godtatt at det benyttes norsk passérbrev («Laissez-Passer») utstedt av Politiets Utlendingsenhet (vedlegg 8).
 5. Dersom personen som skal tas tilbake, er statsborger i en tredje stat i tillegg til serbisk statsborger, skal Norge ta hensyn til vedkommendes ønske om å returneres til hans eller hennes foretrukne stat.


Artikkel 3
Tilbaketaking av tredjelandsborgere og statsløse personer

 1. Serbia skal på anmodning fra Norge og uten andre formaliteter enn dem som er fastsatt i denne avtale, ta tilbake alle tredjelandsborgere eller statsløse personer som ikke, eller ikke lenger, oppfyller gjeldende rettslige vilkår for innreise, tilstedeværelse eller opphold på norsk territorium, dersom det fastslås, eller fremlagte prima facie-bevis gir grunn til å anta, at de

  1. har, eller på innreisetidspunktet hadde, gyldig visum eller oppholdstillatelse utstedt av Serbia, eller
  2. ulovlig har reist direkte inn på norsk territorium etter å ha oppholdt seg på eller reist i transitt gjennom Serbias territorium.
 2. Tilbaketakingsplikten i nr. 1 gjelder ikke

  1. dersom tredjelandsborgeren eller den statsløse personen kun har vært i lufthavntransitt i en internasjonal lufthavn i Serbia, eller
  2. dersom Norge har utstedt visum eller oppholdstillatelse til tredjelandsborgeren eller den statsløse personen før eller etter innreise på norsk territorium, med mindre

   - vedkommende har visum eller oppholdstillatelse med lengre gyldighet utstedt av Serbia, eller
   - visum eller oppholdstillatelse utstedt av Norge er fremkommet ved hjelp av falske eller forfalskede dokumenter eller falske forklaringer, og vedkommende person har oppholdt seg på eller reist i transitt gjennom Serbias territorium, eller
   - vedkommende ikke har overholdt visumvilkårene og har oppholdt seg på eller reist i transitt gjennom Serbias territorium.

 3. Serbia skal på anmodning fra Norge også ta tilbake personer som tidligere var statsborgere i Den sosialistiske føderale republikk Jugoslavia, og som ikke har ervervet statsborgerskap i en annen stat, og som er født og per 27. april 1992 hadde fast opphold på serbisk territorium.
 4. Når Serbia har svart bekreftende på tilbaketakingsanmodningen, skal Norge utstyre vedkommende som tas tilbake, med passérbrev utstedt av Politiets Utlendingsenhet.


DEL II
NORGES TILBAKETAKINGSPLIKTER

Artikkel 4
Tilbaketaking av egne statsborgere

 1. Norge skal på anmodning fra Serbia og uten andre formaliteter enn dem som er fastsatt i denne avtale, ta tilbake enhver person som ikke, eller ikke lenger, oppfyller gjeldende vilkår for innreise, tilstedeværelse eller opphold på serbisk territorium, dersom det fastslås at vedkommende er norsk statsborger, eller fremlagte prima facie-bevis gir grunn til å anta dette.
 2. Norge skal også ta tilbake

  - ugifte mindreårige barn av personer som nevnt i nr. 1, uansett fødested og nasjonalitet, med mindre de har en selvstendig rett til opphold i Serbia,
  - ektefeller av personer som nevnt i nr. 1, men med annet statsborgerskap, forutsatt at de har eller gis rett til innreise og opphold på Norges territorium, med mindre de har en selvstendig rett til opphold i Serbia.

 3. Norge skal også ta tilbake personer som etter innreise på serbisk territorium har sagt fra seg sitt norske statsborgerskap, med mindre de som et minimum er lovet naturalisasjon av Serbia.
 4. Når Norge har svart bekreftende på tilbaketakingsanmodningen, skal Norges kompetente diplomatiske eller konsulære stasjon uten opphold og senest innen tre virkedager utstede de reisedokumenter som er nødvendige for at vedkommende skal kunne returneres; dokumentene skal være gyldige i minst tre måneder. Dersom vedkommende av juridiske eller faktiske årsaker ikke kan sendes tilbake i løpet av reisedokumentenes opprinnelige gyldighetsperiode, skal Norges kompetente diplomatiske eller konsulære stasjon innen 14 kalenderdager utstede nye reisedokumenter med samme gyldighet. Dersom Norge ikke har utstedt nye reisedokumenter innen 14 kalenderdager, skal Norge anses for å ha godtatt at det benyttes reisedokumenter for utenlandske statsborgere utstedt av Serbia (vedlegg 8a).
 5. Dersom personen som skal tas tilbake, er statsborger i en tredje stat i tillegg til norsk statsborger, skal Serbia ta hensyn til vedkommendes ønske om å returneres til hans eller hennes foretrukne stat.


Artikkel 5
Tilbaketaking av tredjelandsborgere og statsløse personer

 1. Norge skal på anmodning fra Serbia og uten andre formaliteter enn dem som er fastsatt i denne avtale, ta tilbake alle tredjelandsborgere eller statsløse personer som ikke, eller ikke lenger, oppfyller gjeldende rettslige vilkår for innreise, tilstedeværelse eller opphold på serbisk territorium, dersom det fastslås, eller fremlagte prima facie-bevis gir grunn til å anta, at de

  1. har, eller på innreisetidspunktet hadde, gyldig visum eller oppholdstillatelse utstedt av Norge, eller
  2. ulovlig har reist direkte inn på serbisk territorium etter å ha oppholdt seg på eller reist i transitt gjennom Norges territorium.

 2. Tilbaketakingsplikten i nr. 1 gjelder ikke

  1. dersom tredjelandsborgeren eller den statsløse personen kun har vært i lufthavntransitt i en internasjonal lufthavn i Norge, eller
  2. dersom Serbia har utstedt visum eller oppholdstillatelse til tredjelandsborgeren eller den statsløse personen før eller etter innreise på serbisk territorium, med mindre

   - vedkommende har visum eller oppholdstillatelse med lengre gyldighet utstedt av Norge, eller
   - visum eller oppholdstillatelse utstedt av Serbia er fremkommet ved hjelp av falske eller forfalskede dokumenter eller falske forklaringer, og vedkommende person har oppholdt seg på eller reist i transitt gjennom Norges territorium, eller
   - vedkommende ikke har overholdt visumvilkårene og har oppholdt seg på eller reist i transitt gjennom Norges territorium.

 3. Når Norge har svart bekreftende på tilbaketakingsanmodningen, skal Serbia utstyre personen som tas tilbake, med reisedokumenter for utenlandske statsborgere, som er nødvendig for at vedkommende skal kunne returnere.


DEL III
TILBAKETAKINGSPROSEDYRE

Artikkel 6
Prinsipper

 1. Enhver retur av en person i henhold til en av forpliktelsene i artikkel 2-5 forutsetter at det fremmes anmodning om tilbaketaking for den anmodede stats kompetente myndighet, unntatt i de tilfeller som er nevnt i nr. 2 i denne artikkel.
 2. Det er ikke nødvendig å anmode om tilbaketaking av en person som innehar gyldige reisedokumenter og, dersom vedkommende er borger av et tredjeland eller statsløs, i tillegg har gyldig visum til eller oppholdstillatelse i den anmodede stat.
 3. Dersom en person pågripes i den anmodende stats grenseområde (lufthavner medregnet) etter at vedkommende ulovlig har passert grensen direkte fra den anmodede stats territorium, kan den anmodende stat senest to virkedager etter pågripelsen fremme anmodning om tilbaketaking (hurtigprosedyre).


Artikkel 7
Anmodning om tilbaketaking

 1. I den grad det er mulig, skal en anmodning om tilbaketaking inneholde følgende opplysninger:

  1. nærmere opplysninger om vedkommende som skal tas tilbake (f.eks. fornavn, etternavn, fødselsdato, fødested samt siste oppholdssted) og, der det er aktuelt, nærmere opplysninger om ugifte mindreårige barn og/eller ektefelle,
  2. hvilke dokumenter som legges til grunn for å fastslå statsborgerskapet, og angivelse av hvordan prima facie-bevis på statsborgerskap, transitt, vilkår for tilbaketaking av tredjelandsborgere og statsløse personer samt ulovlig innreise og opphold vil bli fremlagt,
  3. fotografi av vedkommende som skal tas tilbake.

 2. I den grad det er mulig, skal tilbaketakingsanmodningen inneholde også følgende opplysninger:

  1. en erklæring om at personen som sendes tilbake, kan trenge hjelp eller pleie, forutsatt at vedkommende uttrykkelig har gitt samtykke til det,
  2. annen form for beskyttelse, sikkerhet eller informasjon om vedkommendes helsetilstand som kan være nødvendig i den enkelte tilbaketakingssak.

 3. Et felles skjema til bruk ved anmodning om tilbaketaking følger som vedlegg 6 til denne avtale.


Artikkel 8
Bevis på statsborgerskap

 1. Dokumentene oppført i vedlegg 1 til denne avtale skal særlig anses som bevis på statsborgerskap i henhold til artikkel 2 nr. 1 og artikkel 4 nr. 1, selv om dokumentene ikke lenger er gyldige. Dersom et slikt dokument forevises, skal Serbia og Norge gjensidig anerkjenne statsborgerskapet uten ytterligere krav til verifisering. Falske dokumenter kan ikke anses som bevis på statsborgerskap.
 2. Dokumentene oppført i vedlegg 2 til denne avtale skal særlig anses som prima facie-bevis på statsborgerskap i henhold til artikkel 2 nr. 1 og artikkel 4 nr. 1, selv om dokumentene ikke lenger er gyldige. Dersom et slikt dokument forevises, skal Serbia og Norge anse statsborgerskapet for å være fastslått, med mindre de kan motbevise dette. Falske dokumenter kan ikke anses som prima facie-bevis på statsborgerskap.
 3. Dersom ingen av dokumentene i vedlegg 1 eller 2 kan forevises, skal den anmodede stats kompetente diplomatiske eller konsulære stasjon på anmodning sørge for at personen som skal tas tilbake, blir intervjuet uten ugrunnet opphold, og senest innen tre virkedager etter at anmodningen er fremmet, for å få fastslått vedkommendes statsborgerskap.


Artikkel 9
Dokumentasjon vedrørende tredjelandsborgere og statsløse personer

 1.  Dokumentene oppført i vedlegg 3 til denne avtale skal særlig anses som bevis på at vilkårene er til stede for tilbaketaking av tredjelandsborgere og statsløse personer som fastsatt i artikkel 3 nr. 1 og artikkel 5 nr. 1; falske dokumenter kan ikke anses som bevis. Ethvert slikt bevis skal uten ytterligere krav til verifisering gjensidig anerkjennes av Serbia og Norge.
 2. Dokumentene oppført i vedlegg 4 til denne avtale skal særlig anses som prima facie-bevis på at vilkårene er til stede for tilbaketaking av tredjelandsborgere og statsløse personer som fastsatt i artikkel 3 nr. 1 og artikkel 5 nr. 1; falske dokumenter kan ikke anses som bevis. Dersom et slikt prima facie-bevis forevises, skal Serbia og Norge anse vilkårene for å være fastslått, med mindre de kan motbevise dette.
 3. Ulovlig innreise, tilstedeværelse eller opphold fastslås når vedkommende persons reisedokumenter mangler nødvendig visum til eller annen tillatelse til opphold på den anmodende stats territorium. Likeledes skal en erklæring fra den anmodende stat om at vedkommende ikke innehar reisedokumenter, visum eller oppholdstillatelse som påkrevet, anses som prima facie-bevis på ulovlig innreise, tilstedeværelse eller opphold.
 4. Dokumentene oppført i vedlegg 5a til denne avtale skal særlig anses som bevis på at vilkårene er til stede for tilbaketaking av personer som tidligere var statsborgere i Den sosialistiske føderale republikk Jugoslavia, som fastsatt i artikkel 3 nr. 3; falske dokumenter kan ikke anses som bevis. Ethvert slikt bevis skal uten ytterligere krav til verifisering anerkjennes av Serbia.
 5. Dokumentene oppført i vedlegg 5b til denne avtale skal særlig anses som prima facie-bevis på at vilkårene er til stede for tilbaketaking av personer som tidligere var statsborgere i Den sosialistiske føderale republikk Jugoslavia, som fastsatt i artikkel 3 nr. 3; falske dokumenter kan ikke anses som bevis. Dersom et slikt prima facie-bevis forevises, skal Serbia anse vilkårene for å være fastslått, med mindre Serbia kan motbevise dette.
 6. Dersom ingen av dokumentene i vedlegg 5a eller 5b kan forevises, skal Serbias kompetente diplomatiske eller konsulære stasjon på anmodning sørge for at personen som skal tas tilbake, blir intervjuet uten ugrunnet opphold, og senest innen tre virkedager etter at anmodningen er fremmet, for å få fastslått vedkommendes statsborgerskap.


Artikkel 10
Frister

 1. Anmodning om tilbaketaking må fremmes for den anmodede stats kompetente myndighet senest ett år etter at den anmodende stats kompetente myndighet er blitt kjent med at en tredjelandsborger eller en statsløs person ikke, eller ikke lenger, oppfyller gjeldende vilkår for innreise, tilstedeværelse eller opphold. Dersom anmodningen ikke kan fremmes i tide grunnet rettslige eller praktiske hindringer, skal fristen forlenges på anmodning fra den anmodende stat, men bare til hindringene ikke lenger er til stede.
 2. En anmodning om tilbaketaking skal besvares skriftlig

  - innen to virkedager når anmodningen er fremmet etter hurtigprosedyren (artikkel 6 nr. 3),
  - innen ti kalenderdager i alle øvrige tilfeller.

  Fristene løper fra den dag tilbaketakingsanmodningen er mottatt. Dersom svar ikke er gitt innen nevnte frister, skal anmodning om tilbaketaking anses som akseptert.

 3. Dersom anmodningen ikke kan besvares innen ti kalenderdager grunnet rettslige eller praktiske hindringer, kan fristen på anmodning, som må være behørig begrunnet, forlenges med inntil seks kalenderdager. Dersom svar ikke er gitt innen den nye fristen, skal anmodning om tilbaketaking anses som akseptert.
 4. Avslag på anmodning om tilbaketaking skal begrunnes.
 5. Når en anmodning om tilbaketaking er akseptert, eventuelt når fristen fastsatt i nr. 2 er utløpt, skal vedkommende person returneres innen tre måneder. Dersom den anmodende stat ber om det, kan fristen forlenges med den tiden det tar å fjerne rettslige eller praktiske hindringer.


Artikkel 11
Nærmere regler for retur, og transportmidler

 1. Før en person sendes tilbake, skal de kompetente myndigheter i Serbia og i Norge skriftlig bli enige om dato for tilbaketaking, innreisested, eventuell eskorte samt andre forhold som berører returen.
 2. Ved retur kan det benyttes luft- eller landtransport. Retur med fly skal ikke være begrenset til Serbias eller Norges nasjonale luftfartsselskaper, men også rutefly og charterfly kan benyttes. Når det benyttes eskorte, skal denne ikke være begrenset til autorisert personell fra den anmodende stat såfremt Serbia eller Norge har godkjent eskortepersonellet.


Artikkel 12
Tilbaketaking på feilaktig grunnlag

         Den anmodende stat skal ta tilbake enhver person som den anmodede stat har tatt tilbake, dersom det senest tre måneder etter at vedkommende er returnert, fastslås at kravene fastsatt i artikkel 2-5 i denne avtale ikke er oppfylt.
 
         I dette tilfellet får prosedyrene som er fastsatt i denne avtale, tilsvarende anvendelse, og alle tilgjengelige opplysninger om vedkommendes egentlige identitet og nasjonalitet skal stilles til rådighet.

 
DEL IV
TRANSITT

Artikkel 13 Prinsipper

 1. Serbia og Norge bør begrense transitt av tredjelandsborgere og statsløse personer til de tilfeller der vedkommende person ikke kan sendes direkte tilbake til bestemmelsesstaten.
 2. Dersom den videre reise gjennom eventuelle andre transittstater og innreise i bestemmelsesstaten er sikret, skal Serbia på anmodning fra Norge og Norge på anmodning fra Serbia tillate tredjelandsborgere og statsløse personer å reise i transitt gjennom sine respektive territorier.
 3. Serbia eller Norge kan nekte transitt

  1. dersom tredjelandsborgeren eller den statsløse personen reelt sett risikerer å bli utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, risikerer dødsstraff eller risikerer å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, tilhørighet til en bestemt sosial gruppe eller politisk overbevisning i bestemmelsesstaten eller i en annen transittstat, eller
  2. dersom tredjelandsborgeren eller den statsløse personen vil bli gjenstand for strafferettslige sanksjoner i den anmodede stat eller i en annen transittstat, eller
  3. av hensyn til folkehelsen, den nasjonale sikkerhet, den offentlige orden eller andre nasjonale interesser i den anmodede stat.

 4. Serbia eller Norge kan trekke tilbake enhver tillatelse dersom det senere oppstår eller avdekkes forhold som nevnt i nr. 3, eller dersom den videre reisen i transitt gjennom andre stater eller innreise i bestemmelsesstaten ikke lenger er sikret. I så fall skal den anmodende stat om nødvendig og uten opphold ta tredjelandsborgeren eller den statsløse personen tilbake.


Artikkel 14
Transittprosedyre

 1. Anmodning om transitt må fremmes skriftlig for den anmodede stats kompetente myndighet, og skal inneholde følgende opplysninger:

  1. form for transitt (via luft eller land), eventuelt andre transittstater og endelig bestemmelsesstat,
  2. nærmere opplysninger om vedkommende person (f.eks. fornavn, etternavn, navn som ugift, andre navn vedkommende benytter, er kjent som eller går under, fødselsdato, kjønn og om mulig fødested, nasjonalitet, språk, reisedokumentets nummer og type),
  3. antatt innreisested, tidspunkt for overføring og eventuell bruk av eskorte,
  4. en erklæring om at den anmodende stat anser at kravene i artikkel 13 nr. 2 er oppfylt, og at det ikke kjennes til forhold som gir grunn for avslag i henhold til artikkel 13 nr. 3.

   Et felles skjema til bruk ved anmodning om transitt følger som vedlegg 7 til denne avtale.

 2. Den anmodede stat skal innen fem kalenderdager skriftlig underrette den anmodende stat om at innreisetillatelse er gitt, samt bekrefte sted og antatt tidspunkt for innreise, eventuelt underrette vedkommende stat om at anmodningen om innreise er avslått, og oppgi grunnen til avslaget.
 3. Dersom transitt skjer med fly, skal personen som tas tilbake, og eventuelle personer i vedkommendes eskorte være unntatt fra kravet om transittvisum for opphold på lufthavn.
 4. Den anmodede stats kompetente myndighet skal etter konsultasjon mellom partene være behjelpelig under transitten, særlig med tanke på overvåking av vedkommende person, og skal legge forholdene til rette for dette.


DEL V
KOSTNADER

Artikkel 15
Transport- og transittkostnader

       Den anmodende stat skal dekke alle utgifter til transport av personer som skal tas tilbake eller reise i transitt i henhold til denne avtale, fram til den endelige bestemmelsesstatens grense; dette er ikke til hinder for at kompetente myndigheter kan kreve kostnader forbundet med returen dekket av den som sendes tilbake, eller av tredjemann.
 
DEL VI
VERN AV PERSONOPPLYSNINGER OG FORHOLDET TIL ANDRE FORPLIKTELSER

Artikkel 16
Vern av personopplysninger

       Utveksling av personopplysninger skal skje kun dersom det er nødvendig for at de kompetente myndigheter i Serbia og i Norge skal kunne gjennomføre denne avtale. Ved bruk og behandling av personopplysninger i det konkrete tilfellet skal Serbias nasjonale lovgivning og Norges nasjonale lovgivning gjelde. I tillegg gjelder følgende prinsipper:

 1. personopplysninger skal brukes på redelig og lovformelig vis,
 2. personopplysninger skal innhentes kun for det spesifikke, uttrykkelige og legitime formål å gjennomføre denne avtale, og skal ikke senere brukes av den myndighet som oversender eller mottar dem, i strid med dette formål,
 3. personopplysningene må være tilstrekkelige, relevante og ikke mer omfattende enn nødvendig ut fra formålet de innhentes for og/eller senere brukes til; særlig skal personopplysninger som utveksles, kun omfatte

  - nærmere opplysninger om personen som skal sendes tilbake (f.eks. fornavn, etternavn, eventuelle tidligere navn, andre navn vedkommende benytter, er kjent som eller går under, kjønn, sivilstand, fødselsdato og fødested, nåværende og eventuelt tidligere nasjonalitet),
  - pass, identitetskort eller førerkort (nummer, utløpsdato, utstedelsesdato og -sted, utstedende myndighet),
  - opphold underveis og reiseruter,
  - andre opplysninger som kreves for å identifisere vedkommende som skal sendes tilbake, eller for å undersøke om kravene til tilbaketaking i henhold til denne avtale er oppfylt,

 4. personopplysningene må være korrekte, og må om nødvendig ajourføres,
 5. personopplysningene må oppbevares på en slik måte at de ikke bidrar til å identifisere vedkommende lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet opplysningene ble innhentet for eller senere brukt til,
 6. både den myndighet som oversender og den myndighet som mottar opplysningene, skal treffe alle rimelige tiltak for å påse at personopplysninger som ikke brukes i tråd med bestemmelsene i denne artikkel, blir korrigert, slettet eller sperret, alt etter omstendighetene, særlig dersom opplysningene ikke er tilstrekkelige, relevante eller korrekte, eller dersom de er mer omfattende enn hva som er nødvendig ut fra formålet. Dette omfatter også melding til den annen part om enhver korrigering, sletting eller sperring,
 7. på anmodning skal den myndighet som mottar opplysningene, underrette den myndighet som har oversendt dem, om hvordan opplysningene er brukt, og hvilke resultater dette har gitt,
 8. personopplysninger skal bare oversendes kompetente myndigheter. Videresending av opplysningene til andre instanser må forhåndsgodkjennes av den myndighet som har oversendt opplysningene,
 9. både den myndighet som oversender og den myndighet som mottar opplysningene, plikter å registrere alle oversendte og mottatte personopplysninger skriftlig.

Artikkel 17
Forholdet til andre forpliktelser

 1.  Denne avtale berører ikke Serbias og Norges rettigheter, forpliktelser eller ansvar i henhold til folkeretten, særlig

  - konvensjon av 28. juli 1951 om flyktningers stilling, endret ved protokoll av 31. januar 1967 om flyktningers stilling, 
  - de internasjonale konvensjoner som fastsetter hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en fremlagt asylsøknad,
  - den europeiske konvensjon av 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter,
  - konvensjon av 10. desember 1984 mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff,
  - internasjonale konvensjoner om utlevering,
  - multilaterale internasjonale konvensjoner og avtaler om tilbaketaking av utenlandske statsborgere.

 2. Ingen bestemmelse i denne avtale skal være til hinder for å returnere personer gjennom andre formelle eller uformelle ordninger.


DEL VII
GJENNOMFØRING OG ANVENDELSE

Artikkel 18
Felles ekspertgruppe

 1. Avtalepartene skal bistå hverandre i forbindelse med anvendelsen og fortolkningen av denne avtale. For dette formål skal de nedsette en felles ekspertgruppe (heretter kalt « ekspertgruppen ») som særlig skal ha i oppgave

  1. å overvåke anvendelsen av denne avtale,
  2. å foreslå endringer i denne avtale og avtalens vedlegg, særlig sett på bakgrunn av tilsvarende endringer i tilbaketakingsavtalen mellom Serbia og Det europeiske fellesskap med vedlegg.

 2. Ekspertgruppen skal tre sammen ved behov, på anmodning fra en av avtalepartene.

Artikkel 19
Gjennomføringsbestemmelser

 1.  Kompetente myndigheter for gjennomføringen av denne avtale er

  1. for Serbias vedkommende:

   Innenriksministeriet i Republikken Serbia ved Administrasjonsavdelingen, Seksjon for reisedokumenter, Enhet for gjennomføring av tilbaketakingsavtalen.

   Innenriksministeriet i Republikken Serbia
   Politidirektoratet
   Administrasjonsavdelingen
   Seksjon for reisedokumenter
   Enhet for gjennomføring av tilbaketakingsavtalen^
   Bulavar Mihajla Pupina nr. 2
   11070 Nye Beograd
   Republikken Serbia
   Tlf.: 00381 11 3008 170
   Faks: 00381 11 3008 203
   E-post: readmision@mup.sr.gov.yu
  2. for Norges vedkommende:

   Politiets Utlendingsenhet, på vegne av Justis- og politidepartementet
   Postboks 8102 Dep
   N-0032 Oslo, Norge
   Tlf.: +47 22 34 24 00
   Faks: +47 22 34 24 80
   E-post: politiets.utlendingsenhet@politiet.no

   Utlendingsdirektoratet
   , på vegne av Arbeids- og inkluderingsdepartementet
   Postboks 8108 Dep
   N-0032 Oslo, Norge
   Tlf.: +47 23 35 15 00
   Faks: +47 23 35 15 01
   E-post: udi@udi.no

 2. Følgende grenseovergangssteder skal benyttes i forbindelse med gjennomføringen av denne avtale

  1. for Serbias vedkommende:

   - Lufthavn Beograd
   - Grenseovergangssted «Batrovci» (grenseovergang for veitransport)
   - Grenseovergangssted « Horgos » (grenseovergang for vei- og jernbanetransport)
  2. for Norges vedkommende:

   - Oslo Lufthavn Gardermoen
   - Oslo (sentralstasjonen og havnen)
   - Halden (Svinesund grenseovergangssted)

 3. Serbia og Norge skal underrette hverandre om endringer som finner sted med hensyn til disse myndigheter.
 4. På anmodning fra Serbia eller Norge skal Norge og Serbia utarbeide en gjennomføringsprotokoll som skal inneholde bestemmelser om

  1. tilbaketaking etter hurtigprosedyren,
  2. vilkår ved retur av personer med eskorte, herunder transitt av tredjelandsborgere og statsløse personer med eskorte,
  3. dokumentasjon ut over det som er nevnt i vedlegg 1-5 til denne avtale.

DEL VIII
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 20
Ikrafttredelse, gyldighet og oppsigelse

 1. Denne avtale skal ratifiseres eller godkjennes av avtalepartene i samsvar med deres respektive prosedyrer.
 2. Denne avtale trer i kraft den første dagen i den andre måneden etter at avtalepartene har underrettet hverandre om at de har fullført prosedyrene nevnt i nr. 1.
 3. Denne avtale gjelder på ubestemt tid
 4. Av hensyn til sikkerheten, den offentlige orden eller folkehelsen kan en avtalepart, ved offisiell underretning til den annen part og etter forutgående konsultasjon i ekspertgruppen nevnt i artikkel 18, midlertidig oppheve gjennomføringen av hele eller deler av denne avtale med hensyn til tredjelandsborgere og statsløse personer. Den midlertidige opphevingen skal tre i kraft den andre dagen etter at slik underretning er gitt.
 5. En avtalepart kan si opp denne avtale ved offisiell underretning til den annen part. Avtalen opphører seks måneder etter at slik underretning er gitt.


Artikkel 21
Vedlegg

       Vedlegg 1 – 8 utgjør en integrert del av denne avtale.

       Utferdiget i Beograd den 30.11.2009 i to originaleksemplarer på serbisk, norsk og engelsk, med samme gyldighet for hver av tekstene. Ved uenighet om fortolkningen skal den engelske teksten gå foran.

 

Felleserklæring om reintegrering

       Avtalepartene innser nødvendigheten av en effektiv, reell og varig sosial og økonomisk reintegrering av repatrierte borgere fra Republikken Serbia. De bekrefter at de akter å styrke innsatsen, også økonomisk, for å bidra til en slik reintegrering, og tar hensyn til den økonomiske bistand som er tilgjengelig for dette formål.

Felleserklæring om artikkel 2 nr. 3 og artikkel 4 nr. 3

       Avtalepartene merker seg at serbiske og norske statsborgere i henhold til Republikken Serbias og Kongeriket Norges nasjonale lovgivning ikke kan fratas sitt statsborgerskap.
 
       Partene er enige om snarest å rådføre seg med hverandre dersom denne rettstilstanden skulle bli endret.

Felleserklæring om artikkel 3 og artikkel 5

       Avtalepartene vil etterstrebe å returnere enhver tredjelandsborger til hans eller hennes opprinnelsesland dersom vedkommende ikke, eller ikke lenger, oppfyller gjeldende rettslige vilkår for innreise, tilstedeværelse eller opphold på deres respektive territorier.
 

Siste endringer
 • Ny: 2009-11-30 Avtale mellom Norge og Serbia om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold (12.05.2014)

  Tilbaketakelsesavtalen mellom Norge og Serbia som trådte i kraft i 2010, er nå tilgjengelig på portalen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo