Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

Dokument-ID : 2011-01-01
Ikrafttreden : 01.01.2011
Ratifikasjonsdato : 03.09.2010
Dokumentdato : 15.10.2010

Avtale mellom Republikken Kosovos regjering og Kongeriket Norges regjering om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold

AVTALE
MELLOM REPUBLIKKEN KOSOVOS REGJERING OG
KONGERIKET NORGES REGJERING
OM TILBAKETAKING AV PERSONER UTEN LOVLIG OPPHOLD

DE HØYE AVTALEPARTER,

REPUBLIKKEN KOSOVOS REGJERING

og

KONGERIKET NORGES REGJERING,

som er fast bestemt på å styrke samarbeidet seg imellom med sikte på en mer effektiv bekjempelse av ulovlig innvandring,

som ønsker gjennom denne avtale og på gjensidig grunnlag å etablere hurtige og effektive prosedyrer for identifikasjon og trygg og ordnet retur av personer som ikke, eller ikke lenger, oppfyller vilkårene for innreise og opphold på Kosovos eller Norges territorium, og som i samarbeidets ånd ønsker å lette transitten for slike personer,

som tar i betraktning at Kosovo og Norge, der det er aktuelt, bør bestrebe seg på å sende tredjelandsborgere og statsløse personer som ulovlig har reist inn på deres respektive territorier, tilbake til opprinnelsesstaten eller staten der de har fast opphold,

som erkjenner at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter må respekteres, og

som understreker at denne avtale ikke berører Kosovos og Norges rettigheter og forpliktelser i henhold til verdenserklæringen om menneskerettighetene av 10. desember 1948 og i henhold til folkeretten, særlig den europeiske konvensjon av 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, konvensjon av 28. juli 1951 og protokoll av 31. januar 1967 om flyktningers stilling, den internasjonale konvensjon av 16. desember 1966 om sivile og politiske rettigheter samt internasjonale instrumenter om utlevering,

som tar hensyn til at det er i Norges og Kosovos felles interesse å samarbeide om tilbaketaking og lettelser ved reise mellom deres to land,

ER BLITT ENIGE OM FØLGENDE:

Artikkel 1
Definisjoner

I denne avtale menes med

a) «avtaleparter»: Republikken Kosovos regjering og Kongeriket Norges regjering,

b) «kosovisk statsborger»: enhver som er statsborger i Republikken Kosovo,

c) «norsk statsborger»: enhver som er statsborger i Kongeriket Norge,

d) «tredjelandsborger»: enhver som er statsborger i en annen stat enn Kosovo eller Norge,

e) «statsløs person»: enhver som ikke innehar et statsborgerskap,

f) «oppholdstillatelse»: enhver form for skriftlig bekreftelse som er utstedt av Kosovo eller Norge, og som gir en person rett til å oppholde seg på vedkommende stats territorium. Dette omfatter ikke midlertidig tillatelse til å oppholde seg på territoriet i forbindelse med behandling av asylsøknad eller søknad om oppholdstillatelse,

g) «visum»: tillatelse som er utstedt eller beslutning som er truffet av Kosovo eller Norge, og som kreves ved innreise på eller transitt gjennom deres respektive territorier. Dette omfatter ikke visum for transitt via lufthavn,

h) «den anmodende stat»: den stat (Kosovo eller Norge) som fremmer en anmodning om tilbaketaking i henhold til artikkel 5 eller en anmodning om transitt i henhold til artikkel 11 i denne avtale,

i) «den anmodede stat»: den stat (Kosovo eller Norge) som en anmodning om tilbaketaking i henhold til artikkel 5 eller en anmodning om transitt i henhold til artikkel 11 i denne avtale rettes til,

j) «kompetent myndighet»: enhver nasjonal myndighet i Kosovo eller i Norge som er gitt i oppgave å gjennomføre denne avtale, i samsvar med artikkel 16 i avtalen.

DEL I
TILBAKETAKINGSPLIKTER

Artikkel 2
Tilbaketaking av egne statsborgere

1. Den anmodede stat skal på anmodning fra den anmodende stat og uten andre formaliteter enn dem som er fastsatt i denne avtale, ta tilbake enhver person som ikke, eller ikke lenger, oppfyller gjeldende vilkår for innreise eller opphold på den anmodende stats territorium, dersom det i samsvar med artikkel 6 i denne avtale kan dokumenteres at vedkommende er statsborger i den anmodede stat.

2. Når anmodning om tilbaketaking er akseptert, skal den anmodede stat etter behov og uten opphold utstyre personen som tas tilbake, med reisedokumenter med minst én måneds gyldighet; dette skjer uten hensyn til om vedkommende ønsker å bli returnert eller ikke. Dersom vedkommende av juridiske eller faktiske årsaker ikke kan sendes tilbake i løpet av reisedokumentenes opprinnelige gyldighetsperiode, skal den anmodede stat innen ti kalenderdager forlenge laissez-passer-dokumentets gyldighet eller om nødvendig utstede nye reisedokumenter med samme gyldighet. Dersom den anmodede stat ikke har utstedt de nødvendige reisedokumentene, forlenget deres gyldighet eller om nødvendig fornyet dem innen ti kalenderdager, kan den anmodende stat utstede laissez-passer for utenlandske statsborgere.

Artikkel 3
Tilbaketaking av tredjelandsborgere og statsløse personer

1. Den anmodede stat skal på anmodning fra den anmodende stat og uten andre formaliteter enn dem som er fastsatt i denne avtale, ta tilbake en tredjelandsborger eller statsløs person som ikke, eller ikke lenger, oppfyller gjeldende vilkår for innreise eller opphold på den anmodende stats territorium, dersom det i samsvar med artikkel 7 i denne avtale kan dokumenteres at vedkommende

a) ulovlig har reist direkte fra Kosovos territorium inn på norsk territorium med fly eller ulovlig har reist direkte fra Norge inn på Kosovos territorium med fly,

eller

b) på innreisetidspunktet hadde gyldig oppholdstillatelse i den anmodede stat,

eller

c) på innreisetidspunktet hadde gyldig visum til den anmodede stat og hadde reist direkte fra den anmodede stats territorium inn på den anmodende stats territorium med fly.

2. Tilbaketakingsplikten i nr. 1 i denne artikkel gjelder ikke

a) dersom tredjelandsborgeren eller den statsløse personen kun har vært i lufthavntransitt i en internasjonal lufthavn i den anmodede stat, eller

b) dersom den anmodende stat har utstedt visum eller oppholdstillatelse til tredjelandsborgeren eller den statsløse personen før eller etter innreise på dens territorium, med mindre
- vedkommende har visum eller oppholdstillatelse med lengre gyldighet utstedt av den anmodede stat, eller
- visum eller oppholdstillatelse utstedt av den anmodende stat er fremkommet ved hjelp av falske eller forfalskede dokumenter.

3. Når den anmodede stat har svart bekreftende på tilbaketakingsanmodningen, skal den anmodende stat utstyre vedkommende som tas tilbake, med reisedokumenter som anerkjennes av den annen stat. Dersom den anmodende stat er Kosovo, skal dette reisedokumentet være kosovisk reisedokument for utenlandske statsborgere (vedlegg 7).

Dersom den anmodende stat er Norge, skal dette reisedokumentet være norsk laissez-passer (vedlegg 8).

Artikkel 4
Tilbaketaking på feilaktig grunnlag

Den anmodende stat skal ta tilbake enhver person som den anmodede stat har tatt tilbake, dersom det senest tre måneder etter at vedkommende er returnert, fastslås at kravene fastsatt i artikkel 2 eller 3 i denne avtale ikke er oppfylt.

I dette tilfellet får prosedyrene fastsatt i denne avtale tilsvarende anvendelse, og den anmodede stat skal oversende alle tilgjengelige opplysninger om vedkommendes egentlige identitet og nasjonalitet.

DEL II
TILBAKETAKINGSPROSEDYRE

Artikkel 5
Anmodning om tilbaketaking

1. Med forbehold for nr. 2 i denne artikkel forutsetter enhver retur av en person i henhold til en av forpliktelsene i artikkel 2 og 3 at det fremmes anmodning om tilbaketaking for den anmodede stats kompetente myndighet.

2. Dersom vedkommende som skal tas tilbake, innehar gyldige reisedokumenter eller gyldig identitetskort og, dersom han eller hun er borger av et tredjeland eller er statsløs, i tillegg har gyldig visum til eller oppholdstillatelse i den anmodede stat, kan vedkommende sendes tilbake uten at den anmodende stat behøver å fremme anmodning om tilbaketaking for eller sende en skriftlig meddelelse til den anmodede stats kompetente myndighet.

3. En anmodning om tilbaketaking skal inneholde følgende informasjon:

a) alle tilgjengelige opplysninger om vedkommende som skal tas tilbake (f.eks. fornavn, etternavn, fødselsdato, fødested, kjønn samt siste oppholdssted),

b) bevis på statsborgerskap og vilkår for tilbaketaking av tredjelandsborgere og statsløse personer.

4. Om nødvendig bør tilbaketakingsanmodningen inneholde også følgende informasjon:

a) en erklæring om at personen som sendes tilbake, kan trenge hjelp eller pleie, forutsatt at vedkommende uttrykkelig har gitt samtykke til det,

b) annen form for beskyttelse eller sikkerhet som kan være nødvendig i den enkelte tilbaketakingssak.

5. Et felles skjema til bruk ved anmodning om tilbaketaking følger som vedlegg 5 til denne avtale.

Artikkel 6
Bevis på statsborgerskap

1. Statsborgerskap i den anmodede stat i henhold til artikkel 2 nr. 1 i denne avtale

a) kan dokumenteres med et av dokumentene oppført i vedlegg 1 til denne avtale, selv om dokumentet ikke lenger er gyldig. Dersom et slikt dokument forevises, skal den anmodede stat anerkjenne statsborgerskapet uten ytterligere krav til verifisering. Falske eller forfalskede dokumenter kan ikke anses som bevis på statsborgerskap,

b) kan sannsynliggjøres på grunnlag av et av dokumentene oppført i vedlegg 2 til denne avtale, selv om dokumentet ikke lenger er gyldig. Dersom et slikt dokument forevises, skal den anmodede stat anse statsborgerskapet for å være fastslått, med mindre den kan motbevise dette etter å ha gjennomført en undersøkelse der den anmodende stats kompetente myndigheter har deltatt. Statsborgerskap kan ikke fastslås ved hjelp av falske eller forfalskede dokumenter.

2. Dersom ingen av dokumentene i vedlegg 1 eller 2 kan forevises, skal den anmodede stats kompetente diplomatiske stasjon innen 14 kalenderdager intervjue personen som skal tas tilbake, for å få fastslått vedkommendes statsborgerskap. Denne tidsfristen løper fra den dag tilbaketakingsanmodningen mottas.

Artikkel 7
Dokumentasjon vedrørende tredjelandsborgere og statsløse personer

1. Vilkårene for tilbaketaking av tredjelandsborgere og statsløse personer i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i denne avtale anses oppfylt når dette

a) kan dokumenteres med et av dokumentene oppført i vedlegg 3a til denne avtale. Falske eller forfalskede dokumenter kan ikke anses som bevis. Den anmodede stat skal iverksette en undersøkelse og gi svar innen 28 kalenderdager. Dersom den svarer bekreftende på anmodningen eller lar være å svare innen den fastsatte fristen, skal den anmodede stat anses for å ha anerkjent at vedkommende ulovlig har reist inn på den anmodende stats territorium fra dens eget territorium,

b) kan fastslås på grunnlag av et av dokumentene oppført i vedlegg 3b til denne avtale. Falske eller forfalskede dokumenter kan ikke anses som bevis. Dersom et slikt dokument forevises, skal den anmodede stat iverksette en undersøkelse og gi svar innen 28 kalenderdager. Dersom den svarer bekreftende på anmodningen eller lar være å svare innen den fastsatte fristen, skal den anmodede stat anses for å ha anerkjent at vedkommende ulovlig har reist inn på den anmodende stats territorium fra dens eget territorium.

2. Ulovlig innreise på den anmodende stats territorium i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i denne avtale fastslås når vedkommende persons reisedokumenter mangler nødvendig visum til eller oppholdstillatelse i den anmodende stat. Likeledes skal en behørig begrunnet erklæring fra den anmodende stat om at vedkommende ikke innehar reisedokumenter, visum eller oppholdstillatelse som påkrevet, anses som prima facie-bevis på ulovlig innreise eller opphold.

3. Vilkårene for tilbaketaking av tredjelandsborgere og statsløse personer i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og c) i denne avtale anses oppfylt når dette

a) kan dokumenteres med et av dokumentene oppført i vedlegg 4a til denne avtale. Dersom et slikt dokument forevises, skal den anmodede stat anerkjenne vedkommende som bosatt på sitt territorium uten ytterligere krav til verifisering,

b) kan fastslås på grunnlag av et av dokumentene oppført i vedlegg 4b til denne avtale. Falske eller forfalskede dokumenter kan ikke anses som bevis. Dersom et slikt dokument forevises, skal den anmodede stat iverksette en undersøkelse og gi svar senest innen 28 kalenderdager. Dersom den svarer bekreftende på anmodningen, ikke kan motbevise at vilkårene er oppfylt, eller lar være å svare innen fristens utløp, skal den anmodede stat anses for å ha anerkjent at vedkommende ulovlig har reist inn på den anmodende stats territorium fra dens eget territorium.

Artikkel 8
Frister

1. Anmodning om tilbaketaking må fremmes for den anmodede stats kompetente myndighet innen ett år etter at den anmodende stats kompetente myndighet er blitt kjent med at en tredjelandsborger eller en statsløs person ikke, eller ikke lenger, oppfyller gjeldende vilkår for lovlig innreise eller opphold.

Det foreligger ingen tilbaketakingsplikt dersom en anmodning om å ta tilbake en slik person fremmes etter at den nevnte fristen er utløpt. Dersom anmodningen ikke kan fremmes i tide grunnet rettslige eller praktiske hindringer, skal fristen på anmodningforlenges til hindringene ikke lenger er til stede.

2. Den anmodede stat skal besvare en anmodning om tilbaketaking uten ugrunnet opphold og under enhver omstendighet innen 28 kalenderdager etter at den er mottatt. Dersom anmodningen ikke kan besvares i tide grunnet rettslige eller praktiske hindringer, skal fristen på anmodning, som må være behørig begrunnet, forlenges med 15 kalenderdager.

Dersom svar ikke er gitt innen tidsfristene nevnt i dette nummer, skal anmodning om tilbaketaking anses som akseptert.

3. Avslag på anmodning om tilbaketaking skal begrunnes overfor den anmodende stat.

4. Når en anmodning om tilbaketaking er akseptert, eventuelt når tidsfristene fastsatt i nr. 2 er utløpt, skal vedkommende person returneres uten opphold og senest innen tre måneder. Dersom den anmodende stat ber om det, kan fristen forlenges med den tiden det tar å fjerne rettslige eller praktiske hindringer for returen.

Artikkel 9
Nærmere regler for retur, og transportmidler

1. Før en person sendes tilbake, skal de kompetente myndigheter i den anmodende og den anmodede stat skriftlig bli enige om dato for tilbaketaking, innreisested, eventuell eskorte samt andre forhold som berører returen.

2. Enhver form for luft-, land- eller sjøtransport kan benyttes. Retur med fly skal ikke være begrenset til den anmodende eller den anmodede stats nasjonale luftfartsselskaper, men også rutefly og charterfly kan benyttes. Dersom det er behov for eskorte, skal denne ikke være begrenset til autorisert personell fra den anmodende stat såfremt Kosovo eller Norge har godkjent eskortepersonellet.

DEL III
TRANSITT

Artikkel 10
Prinsipper

1. Kosovo og Norge bør begrense transitt av tredjelandsborgere og statsløse personer til de tilfeller der vedkommende person ikke kan sendes direkte tilbake til bestemmelsesstaten.

2. Dersom den videre transport gjennom eventuelle andre transittstater og innreise i bestemmelsesstaten er sikret, skal den anmodede stat tillate tredjelandsborgere og statsløse personer å reise i transitt gjennom sitt territorium.

3. Transitt av tredjelandsborgere og statsløse personer skal foregå med eskorte dersom den anmodede stat ber om det. Det kan fastsettes nærmere prosedyre for transitt med eskorte i gjennomføringsprotokollene, i samsvar med artikkel 16.

4. Den anmodede stat kan nekte transitt

a) dersom tredjelandsborgeren eller den statsløse personen i bestemmelsesstaten eller i en annen transittstat reelt sett risikerer å bli utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, risikerer dødsstraff eller risikerer å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, tilhørighet til en bestemt sosial gruppe eller politisk overbevisning, eller

b) dersom tredjelandsborgeren eller den statsløse personen vil bli gjenstand for straffeforfølgning eller strafferettslige sanksjoner i den anmodede stat eller i en annen transittstat, eller

c) av hensyn til folkehelsen, den nasjonale sikkerhet, den offentlige orden eller andre nasjonale interesser i den anmodede stat.

5. Den anmodede stat kan trekke tilbake enhver tillatelse dersom det senere oppstår eller avdekkes forhold som nevnt ovenfor i nr. 4, eller dersom den videre reisen i transitt gjennom andre stater eller innreise i bestemmelsesstaten ikke lenger er sikret. I så fall skal den anmodende stat om nødvendig og uten opphold ta tredjelandsborgeren eller den statsløse personen tilbake.

Artikkel 11
Transittprosedyre

1. Anmodning om transitt må fremmes skriftlig for den anmodede stats kompetente myndighet, og skal inneholde følgende opplysninger:

a) form for transitt (via luft, land eller sjø), transittrute, eventuelt andre transittstater samt endelig bestemmelsesstat,

b) nærmere opplysninger om vedkommende person (fornavn, etternavn, navn som ugift, andre navn vedkommende benytter, er kjent som eller går under, fødselsdato, kjønn og om mulig fødested, nasjonalitet, språk, reisedokumentets nummer og type),

c) antatt innreisested, tidspunkt for overføring og eventuell bruk av eskorte,

d) en erklæring om at den anmodende stat anser at kravene i artikkel 10 nr. 2 er oppfylt, og at det ikke kjennes til forhold som gir grunn for avslag i henhold til artikkel 10 nr. 4.

Et felles skjema til bruk ved anmodning om transitt følger som vedlegg 6 til denne avtale.

2. Den anmodede stat skal innen ti kalenderdager etter at den har mottatt anmodningen, skriftlig underrette den anmodende stat om at tillatelse til transitt er gitt, samt bekrefte sted og antatt tidspunkt for innreise, eventuelt underrette vedkommende stat om at anmodningen om transitt er avslått, og oppgi grunnen til avslaget.

3. Dersom transitt skjer med fly, skal personen som tas tilbake, og eventuelle personer i vedkommendes eskorte være unntatt fra kravet om transittvisum for opphold på lufthavn.

4. Den anmodede stats kompetente myndigheter skal etter konsultasjon mellom partene være behjelpelig under transitten, særlig med tanke på overvåking av vedkommende person, og skal legge forholdene til rette for dette.

DEL IV
KOSTNADER

Artikkel 12
Transport- og transittkostnader

Den anmodende stat skal dekke alle utgifter til transport av personer som skal tas tilbake eller reise i transitt i henhold til denne avtale, fram til den endelige bestemmelsesstatens grense, i tillegg til den anmodede stats utgifter til transport og underhold av personer som skal returneres i samsvar med artikkel 4 i denne avtale.

DEL V
VERN AV PERSONOPPLYSNINGER OG FORHOLDET TIL ANDRE
FORPLIKTELSER

Artikkel 13
Vern av personopplysninger

Utveksling av personopplysninger skal skje kun dersom det er nødvendig for at de kompetente myndigheter i Kosovo og i Norge skal kunne gjennomføre denne avtale. Ved utveksling, bruk og behandling av personopplysninger i det konkrete tilfellet skal kompetente myndigheter i Kosovo overholde relevant kosovisk lovgivning og kompetente myndigheter i Norge relevant norsk lovgivning. I tillegg gjelder følgende prinsipper:

a) personopplysninger skal brukes på redelig og lovformelig vis,

b) personopplysninger skal innhentes kun for det spesifikke, uttrykkelige og legitime formål å gjennomføre denne avtale, og skal ikke senere brukes av den myndighet som oversender eller mottar dem, i strid med dette formål,

c) personopplysningene må være tilstrekkelige, relevante og ikke mer omfattende enn nødvendig ut fra formålet de innhentes for og/eller senere brukes til; særlig skal personopplysninger som utveksles, kun omfatte

- nærmere opplysninger om personen som skal sendes tilbake (fornavn, etternavn, andre navn vedkommende benytter, er kjent som eller går under, kjønn, sivilstand, fødselsdato og fødested, nåværende og eventuelt tidligere nasjonalitet),

- pass, identitetskort eller førerkort samt andre legitimasjonspapirer eller reisedokumenter (nummer, utløpsdato, utstedelsesdato og -sted, utstedende myndighet),

- opphold underveis og reiseruter,

- andre opplysninger som kreves for å identifisere vedkommende som skal sendes tilbake, eller for å undersøke om kravene til tilbaketaking i henhold til denne avtale er oppfylt,

d) personopplysningene må være korrekte, og må om nødvendig ajourføres,

e) personopplysningene må oppbevares på en slik måte at de ikke bidrar til å identifisere vedkommende lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet opplysningene ble innhentet for eller senere brukt til,

f) både den myndighet som oversender og den myndighet som mottar opplysningene, skal treffe alle rimelige tiltak for å påse at personopplysninger som ikke brukes i tråd med bestemmelsene i denne artikkel, blir korrigert, slettet eller sperret, alt etter omstendighetene, særlig dersom opplysningene ikke er tilstrekkelige, relevante eller korrekte, eller dersom de er mer omfattende enn hva som er nødvendig ut fra formålet. Dette omfatter også melding til den annen avtalepart om enhver korrigering, sletting eller sperring,

g) på anmodning skal den myndighet som mottar opplysningene, underrette den myndighet som har oversendt dem, om hvordan opplysningene er brukt, og hvilke resultater dette har gitt,

h) personopplysninger skal bare oversendes kompetente myndigheter. Videresending av opplysningene til andre instanser må forhåndsgodkjennes av den myndighet som har oversendt opplysningene,

i) både den myndighet som oversender og den myndighet som mottar opplysningene, plikter å registrere alle oversendte og mottatte personopplysninger skriftlig.

Artikkel 14
Forholdet til andre forpliktelser

1. Denne avtale berører ikke Kosovos og Norges rettigheter, forpliktelser eller ansvar i henhold til folkeretten, særlig gjeldende internasjonale konvensjoner eller avtaler de er part i, herunder konvensjonene og avtalene nevnt i innledningen til denne avtale.

2. Ingen bestemmelse i denne avtale skal være til hinder for å returnere personer gjennom andre formelle eller uformelle ordninger.

DEL VI
GJENNOMFØRING OG ANVENDELSE

Artikkel 15
Felles ekspertgruppe

1. Avtalepartene skal nedsette en felles ekspertgruppe (heretter kalt «ekspertgruppen») som særlig skal ha i oppgave

a) å overvåke anvendelsen av denne avtale,

b) ved behov å foreslå endringer i denne avtale og avtalens vedlegg.

2. Ekspertgruppen skal tre sammen ved behov, på anmodning fra en av avtalepartene.

Artikkel 16
Gjennomforingsprotokoller

Avtalepartene kan utarbeide gjennomføringsprotokoller som skal inneholde bestemmelser om

a) utpeking av kompetente myndigheter,

b) grenseovergangssteder med henblikk på overføring av personer,

c) en ordning for kommunikasjon mellom kompetente myndigheter,

d) vilkår ved retur av personer med eskorte, herunder transitt av tredjelandsborgere og statsløse personer med eskorte,

e) andre ressurser og dokumenter som kreves for å gjennomføre denne avtale,

f) metoder og prosedyrer for å få dekket kostnadene forbundet med gjennomføringen av artikkel 12 i denne avtale.

DEL VII
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 17
Endring av avtalen

Det kan gjøres endringer i og tilføyelser til denne avtale ved gjensidig samtykke fra avtalepartene. Endringer og tilføyelser skal utformes i egne protokoller, som skal utgjøre en integrert del av denne avtale og tre i kraft i samsvar med fremgangsmåten fastsatt i artikkel 18 i avtalen.

Artikkel 18
Registrering av avtalen

Kongeriket Norges regjering skal registrere denne avtale ved De forente nasjoners sekretariat, i henhold til artikkel 102 i De forente nasjoners pakt, umiddelbart etter av avtalen er trådt i kraft. Den annen avtalepart skal underrettes ved tilsending av registreringsnummeret i FN når dette nummeret er bekreftet av De forente nasjoners sekretariat.

Artikkel 19
Ikrafttredelse, gyldighet og oppsigelse

1. Denne avtale skal ratifiseres eller godkjennes av avtalepartene i henhold til deres nasjonale lovgivning.

2. Med forbehold for nr. 3 i denne artikkel skal denne avtale tre i kraft den første dag i den annen måned etter at avtalepartene har underrettet hverandre om at de har fullført prosedyrene nevnt i nr. 1.

3. Denne avtale gjelder på ubestemt tid. En avtalepart kan si opp denne avtale ved offisiell underretning til den annen part. Avtalen opphører seks måneder etter at slik underretning er mottatt.

Artikkel 20
Vedlegg

Vedlegg 1-8 utgjør en integrert del av denne avtale.

Utferdiget i .......... den …...…. i to originaleksemplarer på albansk, engelsk, norsk og serbisk, med samme gyldighet for hver av tekstene. Ved uenighet om fortolkningen skal den engelske teksten gå foran.

 

For Republikken Kosovos regjering                                                                             For Kongeriket Norges regjering

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo