Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

2006-03-16-AID
Dokument-ID : 2006-03-16-AID
Saksnummer : 200600303-/GEK
Dokumentdato : 16.03.2006
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Rapportering fra UDI om uttalelser fra Sivilombudsmannen i utlendingssaker

I bestillingsbrev av 19.4.2005 redegjorde departementet for rapporteringsbehov fra UDI i for­bindelse med departementets myndighet til å instruere UDI om blant annet generell lovanven­delse og skjønnsutøvelse i saker etter utlendingsloven.

I nevnte bestilling ble uttalelser fra Sivilombudsmannen ikke nevnt. Departementet ser at det er ønskelig å få kopi av endelige uttalelser fra Sivilombudsmannen og ber derfor om at UDI, med virkning fra dags dato, fortløpende rapporterer også på slike. Vi ber også om at UDI oversender kopi av sitt (endelige) svar til Sivilombudsmannen. Departementet presiserer at rapporterings­plikten ikke omfatter saker som omhandler UNEs saksbehandling, da UNE har en selvstendig rapporteringsplikt.

Departementet ønsker også oversendt eventuelle uttalelser av nevnte karakter, som måtte være fremmet av Sivilombudsmannen mellom 1.9.2005 og dags dato. Det bes om at disse sendes de­partementet innen 24.4.2006.

 

Med hilsen

Birgitte Ege e.f.
avdelingsdirektør

Geir Elias Karlsen
rådgiver

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo