Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

A-31/2007
Dokument-ID : A-31/2007
Saksnummer : 200601590-/REI
Dokumentdato : 03.09.2007
Mottakere :

Kommunene
Fylkesmennene
Driftsoperatørene
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Vox

Norskopplæring for asylsøkere i mottak. Registrering i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og enkelte presiseringer

Vi viser til rundskriv A-20/2007 fra Arbeids- og ink1uderingsdepartementet (AID) der det bl.a. står at AID vil gi nærmere informasjon om registrering av norskopplæring for asylsøkere i NIR Vi har mottatt spørsmål om kommunene kan kreve resultattilskudd for asylsøkere i mottak og om kommunene skal kreve tilskudd etter reglene i rundskriv H-21/2005 eller A-20/2007 for asylsøkere i alderen 16-18 år.

1. Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)

Det er nylig gjort endringer i introduksjonsloven og i forskrift om NIR. Endringene trer i kraft 1. september 2007. Endringen i introduksjonsloven § 23 tredje ledd innebærer at det blir hjemmel til å registrere norskopplæring for asylsøkere i NIR. Endringene i forskrift om NIR fastslår hva slags informasjon om norskopplæring for asylsøkere som skal gå frem av NIR, og hva slags opplysninger kommunene skal registrere om opplæringen.

Den 1. september 2007 kommer en ny versjon av NIR. Den nye versjonen av NIR vil inneholde opplysninger som er nødvendige for kommuner og fylkesmenn for å gjennomføre norskopplæring for asylsøkere og viser hva slags opplysninger kommunene skal registrere om den norskopplæringen asylsøkerne får.

1.1. Informasjon i NIR om norskopplæring for asylsøkere

Følgende opplysninger om asylsøkere i målgruppen for norskopplæringen skal gå frem av NIR etter 1. september 2007, jf. forskrift om NIR § 5 nytt tredje ledd:

 • Dato for når personen ble omfattet av målgruppen for norskopplæring
 • DUF-nummer
 • Statsborgerskap
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Etternavn
 • Fornavn
 • Navn på mottak
 • Mottaksadresse

1.2. Opplysninger om asylsøkere som skal registreres i NIR

Kommunen skal registrere følgende opplysninger om asylsøkere i målgruppen for norskopplæring i NIR etter 1. september 2007, jf. forskrift om NIR § 7 nytt annet ledd:

 • Antall timer gjennomført pr. uke.
 • Hvilket opplæringsspor asylsøkeren plasseres på etter lærerplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
 • Beståtte prøver.

2. Norskopplæring for asylsøkere i alderen 16-18 år

Da norskopplæringen for asylsøkere ble fjernet 1. januar 2003 beholdt asylsøkere i alderen 16-18 år muligheten for norskopplæring. Kommunene har hele tiden fått tilskudd etter overgangsordningen for denne gruppen, det vil si tilskudd per undervisningstime og per deltaker per time. TIlskudd til norskopplæring for asylsøkere 16-18 år skal også etter 1. september 2007 beregnes etter overgangsordningens bestemmelser, jf. rundskriv H-21/2005. Det innebærer at de kan få inntil 850 timer opplæring hvis de har tilsvarende norsk grunnskole fra før og inntil 3000 timer hvis de har lite eller ingen opplæring fra før. Det kan ikke kreves tilskudd etter reglene i rundskriv A-20/2007 for asylsøkere i alderen 16-18 år.

3. Resultattilskudd

Resultattilskuddet gjelder personer som omfattes av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven og som består Norskprøve 2 eller 3.

Dette innebærer at det ikke kan kreves resultattilskudd for asylsøkere eller for personer som ikke omfattes av rett og plikt til opplæring. For personer som har bestått norskprøve mens de var asylsøkere og som senere får oppholds- eller arbeidstillatelse, kan den kommunen som sto for opplæringen kreve resultattilskudd etterskuddsvis.

4. Søknad om tilskudd

Ved søknad til Fylkesmannen om tilskudd til norskopplæring for asylsøkere kreves det at dokumentasjon fra NIR vedlegges søknaden. Dokumentasjonen skal være en standardrapport i NIR som viser samtlige i kommunen som utløser tilskuddet. Rapporten inneholder informasjon om navn på asylsøker, DUF-nummer, navn på mottaket der personen bor og dato for når personen trådte inn i målgruppen. Rapporten genereres etterskuddsvis hvert kvartal, og viser de som har kommet til kommunen forrige kvartal. I og med at standardrapporten viser dato for når vedkommende trådte inn i målgruppa vil rapport etter 3. kvartal vise alle i målgruppa per 1. september 2007. I rundskriv A-20/2007 er det sagt at kommunene skal sende søknad for 2007 innen 1. oktober 2007. I og med at den første standardrapporten vil foreligge ved utgangen av 3. kvartal, dvs. 30. september 2007, utsettes søknadsfristen til 15. oktober 2007.Søknadene skal ha følgende form:

a) 80 pst av totalt antall personer i målgruppen per 31. august 2007. Asylsøkere i alderen 16-18 år skal ikke tas med.
b) Antall personer som trådte inn i målgruppen i perioden 1. september - 30. september. Asylsøkere i alderen 16-18 år skal ikke tas med.
c) Totalt antall tilskuddsberettigede personer per 30. september 2007, det vil si sum a) og b).
d) Tilskuddsbeløp (kr 14 700 x totalt antall tilskuddsberettigede).

Asylsøkere i alderen 16-18 år tas med i beregningsgrunnlaget for søknad om tilskudd etter overgangsordningen.


Med hilsen

Barbro Bakken (e.f)
ekspedisjonssjef

Ahmad Ghanizadeh
avdelingsdirektør

Kopi: KS

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo