Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

2007-04-24-AID
Dokument-ID : 2007-04-24-AID
Saksnummer : 200700050-/VMS
Dokumentdato : 24.04.2007
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi: Utenriksdepartementet

Vedrørende irakiske S-pass

Daværende Kommunal- og regionaldepartement besluttet i brev av 08.10.2004 å anerkjenne som gyldig reisedokument de irakiske passene som ble utstedt etter 01.07.2004, såkalte S - pass. Begrunnelsen var delvis at de andre Schengen-landene anerkjente passet som gyldig reisedokument, og for øvrig at man ville avhjelpe situasjonen der mange irakiske borger oppholdt seg i Norge og andre Schengen-land med reisedokumenter de ikke kunne reise på.

Irakiske myndigheter startet i fjor sommer/høst å utstede pass i ny serie, de såkalte G- passene. Det fremgår av brev til Utenriksdepartementet av 04.01.2007 at Utlendingsdirektoratet besluttet å anerkjenne disse passene iht. Utlendingsloven § 24 annet ledd, jf Utlendingsforskriften § 96. Nærmere vurdering av S-passene ville bli foretatt på et senere tidspunkt.

Det har den senere tid skjedd en utvikling i Schengen-landenes holdning til S- passene. Stadig flere av medlemslandene har meddelt at de ikke anerkjenner S- passene lenger, men kun G- passene. Og det er fremskaffet mer informasjon om S- passene som viser at både forholdene rundt utstedelse av dokumentene samt dokumentenes tekniske sikkerhetselementer ikke tilsier fortsatt anerkjennelse av passene som gyldig reisedokument.

I e-mail til Utenriksdepartementet av 01.03.2007, senere oversendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet, fremgår det at Den norske ambassaden i Amman tilråder at norske myndigheter slutter å anerkjenne andre typer irakiske reisedokumenter enn G- pass. Utenriksdepartementet støtter i e-mail av 17.04.2007 denne anbefalingen.

Iht. til Arbeids- og inkluderingsdepartementets brev av 06.07.2006 til direktoratet ble det besluttet at direktoratet skulle ha kompetanse til å avgjøre hvilke reisedokumenter som skal anerkjennes, men at det i saker der utenriks- eller sikkerhetspolitiske hensyn gjør seg gjeldende, skal Utenriksdepartementet høres og Arbeids- og inkluderingsdepartementet fatte beslutning.

Vurderingen av spørsmålet om anerkjennelse av S- pass ble i sin tid fattet av departementet. Det er således nærliggende at departementet også fatter beslutning om opphør av å anerkjenne S- pass som gyldig reisedokument.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet beslutter på bakgrunn av senere tids utvikling å slutte å anerkjenne S- passene. Dette vil gjelde fra 1. juni 2007.

For de innehavere av S-pass som allerede nå har fått utstedt visum til besøk i Norge eller annet Schengen-land har vi innført en overgangsordning slik at visumet kan benyttes og reisen gjennomføres; S-pass som innen 25. april 2007 er visert for besøk til Schengen-land, anerkjennes som gyldig reisedokument innen visumets gyldighetsperiode.

Det bes om at direktoratet formidler denne informasjonen videre til politiet og andre berørte utlendingsinstanser.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil orientere Rådssekretariatet til Visa Working Party.

 

Med hilsen

Magne Holter (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Vibeke Selmer
seniorrådgiver                                                                                         

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo