Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

2007-04-26-AID
Dokument-ID : 2007-04-26-AID
Saksnummer : 200600303-/GHI
Dokumentdato : 26.04.2007
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Rapportering om praksis i strid med UNHCRs anbefalinger

Det vises til Soria Moria-erklæringens mål om at regjeringen vil føre en flyktningpoli­tikk som i større grad tar hensyn til anbefalingene fra UNHCR. Det vises også til årets tildelingsbrev kapittel 4, departementets bestillingsbrev av 19.04.05 og 23.06.05, samt departementets rundskriv av 20.11.06 om formkrav for praksisredegjørelse.

I tråd med Soria Moria-erklæringens mål, vil det i forbindelse med ny utlendingslov bli foreslått tiltak som skal bidra til en grundigere prøving av betydningen av UNHCRs anbefalinger om beskyttelse. Et av tiltakene er rapporteringer fra UDI og UNE om praksis som er i strid med UNHCRs anbefalinger.  

Departementet ber på denne bakgrunn UDI om løpende å rapportere til departementet om praksis i strid med UNHCRs anbefalinger. I forbindelse med ny utlendingsforskrift, vil det bli foreslått at praksis i strid med UNHCRs anbefalinger om beskyttelse som ho­vedregel skal prøves for stornemnd i UNE. Til tross for begrensningen til beskyttelses­anbefalinger når det gjelder dette, ønsker departementet generelt å være orientert om praksis som strider mot UNHCRs anbefalinger, også på andre områder. Bestillingen gjelder derfor praksis i strid med UNHCRs anbefalinger generelt

Med hilsen

Birgitte Ege
avdelingsdirektør
 Heidi Bonvik
seniorrådgiver

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo