Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

AI-59/2008
Dokument-ID : AI-59/2008
Dokumentdato : 25.08.2008

Instruks om prioriteringen av søknader om norsk statsborgerskap

Departementet viser til Utlendingsdirektoratet (UDI) sitt brev av 28. april 2008 angående retningslinjer for praksis ved søknader om norsk statsborgerskap fra søkere som tidligere ved en feiltakelse har fått utstedt norsk pass. Departementet viser videre til direktoratets brev av 2. juni 2008 der direktoratet opplyste om at slike saker inntil videre vil vurderes etter § 19 i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven).

Departementet har myndighet til å instruere UDI og Utlendingsnemnda (UNE) om prioriteringen av saker, jf. statsborgerloven § 28 første ledd. Departementet instruerer med dette om at UDI og UNE prioriterer behandlingen av søknader om norsk statsborgerskap fra søkere som tidligere ved en feiltakelse har fått utstedt norsk pass til tross for at de ikke har vært norske statsborgere.

 

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh
avdelingsdirektør
Mari Aam
førstekonsulent

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo