Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

AI-69/2008
Dokument-ID : AI-69/2008
Saksnummer : 200800488-/MAR
Dokumentdato : 16.12.2008
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om forståelsen av statsborgerforskriften §§ 5-8 og 5-9

Det vises til brev fra Utlendingsdirektoratet (UDI) datert 27. juni 2008. Brevet inneholdt en redegjørelse for UDIs praksis etter statsborgerforskriften §§ 5-8 og 5-9.

Departementet har myndighet til å instruere UDI om tolkning av statsborgerforskriften, jf. statsborgerloven § 28.

Departementet instruerer UDI om å legge til grunn følgende forståelse av statsborgerforskriften §§ 5-8 og 5-9:

Ordet ”reaksjon” skal forstås ulikt i forhold til statsborgerforskriften § 5-8 og § 5-9. I forhold til statsborgerforskriften § 5-9 skal ”reaksjon” forstås som dom eller forelegg. I forhold til statsborgerforskriften § 5-8 skal ”reaksjon” forstås som de ulike straffetiltakene innad i en og samme dom.

 

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh e.f
fungerende ekspedisjonssjef

Mari Aam
rådgiver

Saksbehandler: Knut Øyvind Aursnes

Kopi:
Utlendingsnemnda, Justisdepartementet, Politidirektoratet, Utenriksdepartementet

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo