Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-23/2010
Dokument-ID : GI-23/2010
Saksnummer : 201000827
Dokumentdato : 20.09.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Utlendingsnemnda

Foreleggelse av spørsmål om praksisendringer, praksisetableringer og generell lovtolkning for departementets godkjennelse – saker etter utlendingsloven

Siste endringer
  • Endret: 2010-023-GI Foreleggelse av spørsmål om praksisendringer, praksisetableringer og generell lovtolkning for departementets godkjennelse – saker etter utlendingsloven (25.09.2012)

    Rundskrivet er oppdatert. Det er foretatt en presisering i punkt 4, andre avsnitt. Presiseringen gjelder UDIs orienteringsplikt ved endringer i asylpraksis grunnet politiske forhold mv. i annet land. Hvis ett eller flere av kriteriene for når UDI skal forelegge en sak for departementet, jf. punkt 3, samtidig er oppfylt, skal UDI vurdere om forslaget til praksisendring i stedet skal forelegges departementet for godkjenning. Tidligere fremgikk det at UDI måtte forelegge forslaget til praksisendring for departementet for godkjenning, og ikke kun til orientering.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo