Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-01/2011
Dokument-ID : GI-01/2011
Saksnummer : 201013172
Dokumentdato : 23.03.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Instruks om behandling av søknader om fornyelse av oppholdstillatelse i saker hvor UNE har stilt som vilkår for fornyelse at kjønnslemlestelse ikke er gjennomført

Justisdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har i praksisforeleggelse av 21.12.2010 opplyst at de avventer behandling av fornyelsessaker der Utlendingsnemnda (UNE) har stilt som vilkår for fornyelse at det må sannsynliggjøres at kjønnslemlestelse ikke har funnet sted. UDI opplyser at UNE i enkelte vedtak har stilt som vilkår for fornyelse at klageren årlig må sannsynliggjøre at barnet ikke har blitt utsatt for kjønnslemlestelse og at vilkåret varer inntil barnet fyller 18 år. UDI opplyser at dette er gjort i saker der det er fastsatt at foreldrenes tillatelse ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse på grunn av identitetstvil. I et av vedtakene er det i tillegg vist til at begrensningen i tillatelsen er fastsatt av hensyn til barnet.

Departementet mener at slik vilkårsfastsettelse bør ha en klarere hjemmel i lov eller forskrift enn tilfellet er i dag. Departementet instruerer derfor UDI om at de aktuelle sakene fornyes uten at det stilles vilkår om sannsynliggjøring av ikke gjennomført kjønnslemlestelse. Departementet utreder nærmere diverse spørsmål knytter til saker om beskyttelse hvor det kan være fare for kjønnslemlestelse, herunder spørsmålet om vilkårsfastsettelse. Det vises også til vårt brev av 8. mars 2011, med foreløpig tilbakemelding på praksisforeleggelsen.

UDI viser i praksisforeleggelsen til at der UDI har innvilget tillatelse til foreldre i medhold av utlendingsloven 2008 § 38 eller utlendingsloven 1988 § 8 annet ledd på grunn av at medfølgende jentebarn risikerer kjønnslemlestelse, har UDI orientert om at tillatelsen kan tilbakekalles eller nektes fornyet dersom barnet utsettes for kjønnslemlestelse. Videre har UDI orientert om at det er straffbart å utføre eller medvirke til kjønnslemlestelse, og at et slikt forhold kan medføre utvisning. Departementet ber om at UDI orienterer tilsvarende i forbindelse med fornyelse av aktuelle saker.

 

Med hilsen


Birgitte Ege (e.f.)
avdelingsdirektør

Gunhild Bolstad
rådgiver

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo