Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

2011-12-23-BLD
Dokument-ID : 2011-12-23-BLD
Saksnummer : 201102472-/MAA
Dokumentdato : 23.12.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Justis-og politidepartementet
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet

Ikrafttredelse av forskrift om endring i forskrift 30. juni 2006 nr 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har 21.12.2011 vedtatt en forskrift om endringer i statsborgerforskriften. Forskriften ligger vedlagt. Det gjøres endringer i statsborgerforskriften § 4-3 nr. 2 og § 15-2. Endringsforskriften trer i kraft 1. januar 2012.

I Prop. L 79 (2010-2011) Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven ble det foreslått å utvide retten og plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, som følger av introduksjonsloven § 17, fra 300 til 600 timer. Forslaget ble vedtatt av Stortinget 15. juni 2011, og trer i kraft 1.januar 2012. Endringene er omtalt i departementets rundskriv Q-35/2011. På grunn av timeutvidelsen endres også vilkåret om gjennomført norskopplæring i statsborgerloven § 8. Som en følge av disse lovendringene gjøres det nå endringer i statsborgerforskriften § 4-3 nr. 2, slik at henvisningen til antall timer tas ut av bestemmelsen.

I statsborgerforskriften § 15-2 gjøres det endringer slik at gebyret for behandling av søknad om norsk statsborgerskap økes til kr 3.500.

Med hilsen

Erik Skedsmo (e.f.)
avdelingsdirektør

Mari Aam
rådgiver

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo