Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Q-36/2012
Dokument-ID : Q-36/2012
Saksnummer : 2012003037 - 23
Dokumentdato : 02.07.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi: Justis- og beredskapsdepartementet

Instruks om prioritering av saker etter statsborgerloven

Forskrift 19. juni 2012 nr 598 om endringer i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap trer i kraft 1. juli 2012. Gjennom forskriften innføres en ny § 1-3 i statsborgerforskriften.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) har etter instruks Q-15/2012 fra departementet berostilt en del saker i påvente av forskriftsendringen. Departementet instruerer om at UDI og UNE prioriterer behandlingen av sakene som har ligget i bero. Vi instruerer videre om at UDI og UNE også prioriterer behandlingen av nye søknader om statsborgerskap fra personer som tidligere har fått avslag på grunn av at de ikke fyller kravet til dokumentert eller på annen måte klarlagt identitet, og som søker på nytt og skal vurderes etter bestemmelsen i statsborgerforskriften § 1-3.

Med hilsen

Erik Skedsmo (e.f.)
avdelingsdirektør

Mari Aam
rådgiver

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo