Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-09/2014
Saksnummer : 12/1291 (JD)
Dokumentdato : 30.09.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Utenriksdepartementet
NOAS

Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 annet ledd, jf. utlendingsforskriften § 7-4 – unntak fra Dublin-prosedyre av ressurs- og kostnadseffektive hensyn

Siste endringer
  • Ny: 2014-009-GI Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 annet ledd, jf. utlendingsforskriften § 7-4 – unntak fra Dublin-prosedyre av ressurs- og kostnadseffektive hensyn (01.10.2014)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet instruerer UDI om å gjøre unntak fra Dublin-prosedyre der det er meget stor sannsynlighet for at søknad om beskyttelse ikke vil bli innvilget, og politiet i den aktuelle saken opplyser at de enkelt kan returnere vedkommende til hjemlandet. I tidligere instruks (GI – 04/2012) var det et vilkår for å unnta en sak fra Dublin-behandling at søkeren var blitt pågrepet for kriminelle handlinger. Dette vilkåret er fjernet i den nye instruksen, da en sak bør kunne tas til realitetsbehandling i Norge alene av den grunn at dette fremstår som det mest ressurs- og kostnadseffektive, basert på en konkret vurdering.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo