Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-02/2011
Dokument-ID : GI-02/2011
Saksnummer : 201101161
Dokumentdato : 31.03.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Utanriksdepartementet
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
NOAS

Instruks om tolkinga av utlendingslova § 71 andre ledd tredje punktum – oppheving av innreiseforbod for faglærde i visse tilfelle

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo