Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : AI-1/2017
Saksnummer : 14/414 (ASD), 17/00365 (UDI)
Dokumentdato : 07.03.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda


Kopi:
Justis- og beredskapsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Skattedirektoratet
Politidirektoratet

Instruks om tolkning av utlendingsloven § 114 fjerde ledd - rett til fortsatt opphold for tredjelandsborger når familietilknytning til en EØS-borger opphører ved skilsmisse

Siste endringer
 • Ny: AI-1/2017 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 114 fjerde ledd - rett til fortsatt opphold for tredjelandsborger når familietilknytning til en EØS-borger opphører ved skilsmisse (13.03.2017)

  Ny instruks om tolkningen av utl. § 114 fjerde ledd bokstav a). En tredjelandsborger får selvstendig oppholdsrett etter utlendingsloven § 114 fjerde ledd bokstav a) dersom;

  I. det foreligger en formalisert skilsmisse som er avgjort av et kompetent organ,
  II. han eller hun fyller vilkårene i § 112 første ledd bokstav a, b eller c, eller er familiemedlem til en person som fyller vilkårene i § 112 første ledd bokstav a, b eller c. Det følger av lovens ordlyd at tredjelandsborgeren må fylle vilkårene for selvstendig oppholdsrett på tidspunktet for skilsmissen,
  III. ekteskapet på separasjonstidspunktet har vart i tre år, og minst ett av årene har ektefellene oppholdt seg i Norge. Separasjonstidspunktet betyr her det tidspunktet da det formelt ble søkt om separasjon/skilsmisse. Dersom EØS-borgeren forlater Norge før separasjonstidspunktet, taper tredjelandsborgeren den avledede retten til opphold og rett til fortsatt opphold etter loven § 114 fjerde ledd bokstav a).

  Instruksen trer i kraft straks.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo