Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-02/2017
Saksnummer : 16/5578 (JD)
Dokumentdato : 02.06.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda


Kopi:
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – tilknytningskrav i saker om familieinnvandring

Siste endringer
  • Ny: G-02/2017 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – tilknytningskrav i saker om familieinnvandring (02.06.2017)

    Nytt rundskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet om tilknytningskravet i saker om familieinnvandring. På bakgrunn av forslag i Prop. 90 L (2015–2016) Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) vedtok Stortinget å innføre et tilknytningskrav for rett til familieinnvandring, jf. utl. § 51 tredje og fjerde ledd. Bestemmelsen gjelder referansepersoner som har oppholdstillatelse i Norge på grunnlag av beskyttelsesbehov, men som ennå ikke har fått permanent oppholdstillatelse. Lovendringene i § 51 tredje og fjerde ledd trer i kraft 1. juli 2017. Forskriftens § 9-9 (trer også i kraft 1. juli 2017) vil nærmere regulere vurderingen av tilknytning til et trygt og tilgjengelig tredjeland, samt unntak fra tilknytningskravet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo