Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-10/2017
Dokument-ID : G-10/2017
Dokumentdato : 21.08.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – utvidet adgang til å stille saker om utvisning i bero mv.

Siste endringer
  • Ny: G-10/2017 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – utvidet adgang til å stille saker om utvisning i bero mv. (21.08.2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt nytt sjette ledd til utlendingsforskriften § 14-3, i kraft 1. september 2017. Endringen medfører at § 14-3 femte ledd (som hjemler berostillelse ved returvern, jf. utlendingsloven § 73) gjelder tilsvarende når vedtak om utvisning fremstår uforholdsmessig etter utlendingsloven § 70, dersom det er realistiske utsikter til at utvisning ikke vil være et uforholdsmessig tiltak på det tidspunktet utlendingen løslates eller særreaksjonen opphører. Det oppstilles altså ikke krav til sannsynlighetsovervekt for slik endring. Berostillelse vil først og fremst være aktuelt i saker hvor utlendingen er ilagt langvarig fengselsstraff eller særreaksjon, herunder forvaring. Det vil være naturlig å se hen til den forvaltningspraksis som allerede er etablert etter § 14-3 femte ledd.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo