Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Red.anm.: Justis- og beredskapsdepartementet har kommet med en presisering av instruksen, etter at UDI ba om klargjøring om hvordan instruksen skulle tolkes ift. å begrense foreldrenes tillatelser jf. utl § 38 femte ledd bokstav a, slik at den ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, se UDIs brev av 30. april 2015 og JD sitt svarbrev av 18. mai 2015.

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-05/2015
Saksnummer : 15/1244
Dokumentdato : 08.04.2015
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Utenriksdepartementet

Retningslinjer for håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse er et tema – klargjøring av instruks GI-03/2012

Siste endringer
 • Presisering: GI-05/2015 Retningslinjer for håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse er et tema – klargjøring av instruks GI-03/2012 (04.12.2015)

  Justis- og beredskapsdepartementet kom tidligere i år med en presisering av instruksen, etter at UDI ba om klargjøring om hvordan instruksen skulle tolkes ift. å begrense foreldrenes tillatelser jf. utl § 38 femte ledd bokstav a, slik at den ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, se UDIs brev av 30. april 2015 og JD sitt svarbrev av 18. mai 2015.

 • Ny: GI-05/2015 Retningslinjer for håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse er et tema – klargjøring av instruks GI-03/2012 (09.04.2015)

  Justis- og beredskapsdepartementet klargjør i en instruks til UDI retningslinjene fra instruks GI-03/2012. Departementet presiserer at det i saker hvor det er grunn til å anta at kjønnslemlestelse kan bli gjennomført selv om medfølgende barn gis oppholdstillatelse i Norge, kan UDI i vedtak om førstegangs oppholdstillatelse sette som vilkår for fornyelse og permanent oppholdstillatelse at det gjennomføres en samtale med foreldrene.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo