Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-06/2018
Saksnummer : 17/4834 (JD), 17/03648-9 (UDI)
Dokumentdato : 28.06.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet


Kopi:
Politidirektoratet
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Delegering av avvisningskompetanse til norske utenriksstasjoner, jf. utlendingsforskriften § 10-2 niende ledd


Justis- og beredskapsdepartementets instruks av 28. juni 2018: GI-06/2018 – Delegering av avvisningskompetanse til norske utenriksstasjo-ner, jf. utlendingsforskriften § 10-2 niende ledd (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
  • Ny: GI-06/2018 Delegering av avvisningskompetanse til norske utenriksstasjoner, jf. utlendingsforskriften § 10-2 niende ledd (29.06.2018)

    Søknader om oppholdstillatelse som ikke er fremsatt ved rett utenriksstasjon/VFS skal som hovedregel avslås på formelt grunnlag, jf. GI-07/2018. Utenriksstasjoner kan gis kompetanse til å avvise slike søknader i helt spesielle tilfeller hvor mottak av søknaden vil kunne oppfattes som et brudd på søknadslandets lovgivning og dette kan få alvorlige utenrikspolitiske konsekvenser for Norge, jf. utf. § 10-2 (10). Dette med mindre søkeren ved å reise til ansvarlig utenriksstasjon risikerer forfølgelse eller krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter (søkers bevisbyrde). Utenriksdepartementet vurderer når vilkårene er oppfylt, og orienterer UDI og de utenriksstasjonene som skal ha avvisningskompetanse. Forvaltningsloven regler om enkeltvedtak gjelder. Når en søknad avvises, skal innbetalt gebyr tilbakebetales søkeren.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo