Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-07/2016
Saksnummer : 15/6357
Dokumentdato : 29.04.2016
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Storskogporteføljen – behandling av asylsøknader fremsatt i 2015 fra personer med visum til Russland som var gyldig for én innreise (engangsvisum)

Siste endringer
  • Ny: GI-07/2016 Storskogporteføljen – behandling av asylsøknader fremsatt i 2015 fra personer med visum til Russland som var gyldig for én innreise (engangsvisum) (29.04.2016)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet. Instruksen går ut på at utlendinger som søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2015 etter å ha reist inn i landet ved Storskog grensekontrollsted, som har visum til Russland som var gyldig for én innreise, men som er utløpt i tid, og som oppholder seg på kjent adresse i Norge gis anledning til å få sin asylsøknad realitetsbehandlet her. Dette innebærer at UDI skal realitetsbehandle alle søknader som nevnt over som ennå ikke er behandlet eller som er under klagebehandling i UDI. For klagesaker som er oversendt Utlendingsnemnda (UNE) innebærer dette at UNE returnerer saken til UDI for realitetsbehandling. For saker som er endelig avgjort, enten av UDI (dersom den ikke er påklaget) eller av UNE, må utlendingen selv anmode om omgjøring for at saken skal bli tatt til realitetsbehandling. Det ovennevnte gjelder likevel ikke dersom utlendingen har fått beskyttelse i et annet land. Instruksen trer i kraft straks.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo