Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-15/2017
Saksnummer : 17/4780 (JD)
Dokumentdato : 12.10.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet


Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet

Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 – asylsøkere som anfører risiko for forfølgelse på grunn av (tillagt) tilknytning til Gülen-nettverket

Siste endringer
  • Ny: GI-15/2017 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 – asylsøkere som anfører risiko for forfølgelse på grunn av (tillagt) tilknytning til Gülen-nettverket (12.10.2017)

    Justis- og beredskapsdepartementets instruks gir retningslinjer for behandling av asylsøknader fra tyrkiske borgere som anfører frykt for myndighetsforfølgelse etter kuppforsøket i juli 2016. I instruksens punkt 5 presiseres enkelte forhold UDI særlig skal hensynta og vurdere ved behandling av asylsøknader fra denne gruppen. Blant annet gir ikke tillagt tilknytning til Gülenbevegelsen i seg selv rett til beskyttelse, det må fortsatt gjøres en konkret og individuell vurdering av alle asylsøknader. UDI skal fortsatt i en del tilfeller vurdere utelukkelse etter utlendingsloven § 31 og om saken berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn (GI-03/2016). Instruksen er gitt på bakgrunn av UDIs praksisforeleggelse for departementet av 5. juli 2017, og trer i kraft straks.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo