Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Red. anm.: Prop. 16 L (2015-2016) Endringer i utlendingsloven (innstramninger) viser til denne høringen fra 2010. Utl. § 76 ble endret med virkning fra 20. november 2015 jf. endringslov LOV-2015-11-20-94 slik at departementet fikk samme instruksjonsadgang overfor UNE som det allerede har overfor Utlendingsdirektoratet (UDI). Forslaget til denne endringen i utl. § 76 ble ikke sendt på ordinær høring til UDI, men det ble lagt vekt på UDIs tidligere uttalelser fra denne høringen i saken.

Høringer

Dokument-ID : 2010-06-16 JD
Saksnummer : 201006224-/AEB (JD), 10/2252-7 (UDI)
Dokumentdato : 06.10.2010
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring - delutredning fra utvalget for klagesaksbehandling på utlendingsfeltet - utvidet instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda

Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 16.06.2010 "Høring - delutredning fra utvalget for klagesaksbehandling på utlendingsfeltet - utvidet instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda" (PDF)

Vedlegg 1 "Delutredning om utvidet instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda" (PDF)

UDIs høringssvar av 28.09.2010 "Høring - delutredning fra utvalget for klagesaksbehandling på utlendingsfeltet - utvidet instruksjonsmyndighet over Utlendingsnemnda" (PDF)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo