Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2016-07-04-ASD
Saksnummer : 16/2391 (JD), 16/03937 (UDI)
Dokumentdato : 04.07.2016
Mottakere :

Høringsinstansene

Høring om forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen


Arbeids -og sosialdepartementets høringsbrev av 4.7.2016: Høring om forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen (lenke til regjeringen.no)

UDIs høringssvar av 20.09.2016: Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet - Forslag til endringer i trygderegelverket (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2016-07-04-ASD Høring om forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen (05.12.2016)

  UDI har besvart høringen om forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen, og antar de får liten betydning for UDIs oppgaveløsning. De foreslåtte innstramningene vil kunne føre til at færre flyktninger oppfyller underholdskravet i familieinnvandringssaker, slik at det bør vurderes om endringene bør ses i sammenheng med reglene om underholdskrav i utlendingsregelverket. Forslaget om å fjerne særordningene for flyktninger kan forskyve statens trygdeutgifter over på bostedskommunen. Dette kan føre til at kommunene blir mer selektive i hvilke overføringsflyktninger de velger å bosette, og at asylsøkere som får innvilgelse etter utlendingsloven § 28 får lengre oppholdstid i mottak. Innføring av botidskrav kan gi økt behov for eSamhandling.

 • Ny: 2016-07-04-ASD Høring om forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen (18.07.2016)

  Arbeids- og sosialdepartementet, i samråd med Barne- og likestillingsdepartementet, har sendt på høring forslag til flere endringer i folketrygdloven med tilhørende forskrifter, kontantstøtteloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg, for å stramme inn velferdsordningene for flyktninger. De fleste særrettighetene for flyktninger i folketrygdloven foreslås opphevet, og det foreslås i tillegg å øke botidskravet for en rekke ytelser til fem år.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo