Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2016-12-19 JD
Saksnummer : 16/7930 (JD), 16/06285-3 (UDI)
Dokumentdato : 19.12.2016

Høringsbrev om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 19. desember 2016: Høringsbrev om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler (lenke til regjeringen.no)

UDIs høringssvar av 13.02.2017: Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler (PDF)

Siste endringer
 • Ny: 2016-12-19 JD Høringsbrev om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler (14.02.2017)

  UDI har besvart høringen, og støtter at aktuelle straffeprosessuelle bestemmelser som gjelder i utlendingssaker innarbeides i utlendingsloven. Men forslaget innebærer også presiseringer som kan medføre endring av den faktiske situasjonen for utlendinger som er gjenstand for tvangsmidler. Særlig behov for regulert tilrettelegging og presise tvangshjelmer når det gjelder medfølgende barn og enslig mindreårige. Begrepet «fengsling» foreslås endret til «tvangsmessig tilbakehold», men UDI mener "frihetsberøvelse" som i oversettelsen av EUs returdirektiv bedre beskriver tvangsmiddelet. UDI ser behovet for bruk av tvangsmidler før vedtak er fattet, men ønsker presisert ved hvilket stadium tvangsmidler kan benyttes, ellers kan utgangspunktet bli at de fleste saker omfattes.

 • Ny: 2016-12-19 JD Høringsbrev om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler (19.12.2016)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Departementet foreslår en en rekke endringer i utlendingslovens kapittel 12 om bruk av tvangsmidler, herunder endringer i reglene om tvangsmessig tilbakeholdelse av barnefamilier. Flere av bestemmelsene i dette kapittelet viser til at en rekke regler i straffeprosessloven gjelder «så langt de passer». Dette medfører på enkelte punkter unødige tvilsspørsmål om forholdet mellom konkrete regler i straffeprosessloven og deres anvendelse i utlendingssaker, og departementet ønsker derfor en revisjon av utlendingsloven kapittel 12.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo