Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2016-12-20 JD
Saksnummer : 16/442 (JD) 16/05476-8 (UDI)
Dokumentdato : 20.12.2016

Høring - Endringer i statsborgerloven mv. - tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser

Siste endringer
 • Ny: 2016-12-20 JD Høring - Endringer i statsborgerloven mv. - tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser (06.02.2017)

  UDIs høringssvar: Forslag om tap av norsk statsborgerskap forutsetter at personen har både norsk og et annet statsborgerskap, mens prinsippet etter norsk lov er ett statsborgerskap. Skiller seg fra UDIs tilbakekall etter stbl. § 26 (2), hvor personen ikke anses for å ha vært norsk. UDI støtter at tilbakekall på grunn av straffbare forhold etter strl. kapittel 16-18 avgjøres av domstolene for å gi vedtaket legitimitet og sikre effektivitet som hindrer omgåelse av regelverket. Ingen innsigelser til forslaget om tilbakekall av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, her ivaretas rettssikkerheten ved at den det gjelder kan få vedtaket overprøvd av domstol uten kostnad. Positivt at barn ikke kan tape statsborgerskap etter de foreslåtte reglene. Få administrative og økonomiske konsekvenser for UDI.

 • Ny: 2016-12-20 JD Tap av statsborgerskap av hensyn til nasjonale interesser (21.12.2016)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et lovforslag som gjør det mulig å ilegge tap av norsk statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Det er et vilkår at personen har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser. Tap av statsborgerskap på dette grunnlaget er ikke straff, men et sikkerhetstiltak. Departementet foreslår videre at tap ikke kan ilegges for handlinger begått før personen var 18 år gammel, eller dersom det vil være uforholdsmessig overfor personen selv eller vedkommendes familie. I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Forslaget er en del av regjeringens arbeid mot terror, radikalisering og voldelig ekstremisme.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo