Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-02-02
Dokumentdato : 02.02.2017

Høring om endringer i utlendingsforskriften – utvidet adgang til å stille sak om utvisning i bero mv.


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 2.2.2017: Høring om endringer i utlendingsforskriften – utvidet adgang til å stille sak om utvisning i bero mv. (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratet høringssvar av 28. april 2017: Høringssvar fra UDI - Endringer i utlendingsforskriften - Utvidet adgang til å stille sakom utvisning i bero med videre (PDF)

Siste endringer
 • Endret: 2017-02-02 Høring om endringer i utlendingsforskriften – utvidet adgang til å stille sak om utvisning i bero mv. (04.05.2017)

  Utlendingsdirektoratet (UDI) har besvart høringen. UDI støtter forslaget om å innføre hjemler for berostilling i de foreslåtte tilfellene, og har heller ingen innvendinger til de foreslåtte reglene om nytt forhåndsvarsel. UDI påpeker imidlertid at det hadde vært en fordel om departementet hadde skissert hvor lang straff en utlending må være ilagt for at berostillelse skal være hensiktsmessig. UDI mener også at det hadde vært hensiktsmessig å endre ordlyden i utlendingsforskriften § 14-3 annet ledd slik at det bare er i tilfeller der vedkommende faktisk sitter fengslet, at det er nødvendig å foreta en ny vurdering av om vilkårene for utvisning er til stede.

 • Ny: 2017-02-02 Høring om endringer i utlendingsforskriften – utvidet adgang til å stille sak om utvisning i bero mv. (03.02.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i utlendingsforskriften. Forslaget innebærer en utvidet adgang til å stille utvisningssaker i bero. Det foreslås et nytt ledd i utlendingsforskriften § 14-3 hvor det gis adgang til å stille utvisningssaker i bero, dersom det er en reell mulighet for at forholdsmessighetsvurderingen kan stille seg annerledes når utlendingen har sonet ferdig en fengselsstraff, eller en særreaksjon (f. eks tvungent pyskisk helsevern) opphører. Utlendingsforskriften § 14-5 foreslås endret slik at en utlending som hovedregel skal varsles på nytt før det treffes avgjørelse i sak som er stilt i bero etter § 14-3 femte eller sjette ledd.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo