Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-03-07 JD
Saksnummer : 17/1240 - ASO (JD), 17/00497 (UDI)
Dokumentdato : 07.03.2017

Endringer i utlendingsloven - politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak

Siste endringer
 • Ny: 2017-03-07 JD Endringer i utlendingsloven - politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak (18.04.2017)

  Utlendingsdirektoratet (UDI) har besvart høringen, og er positive til at politiets adgang til å innhente opplysninger om beboere i mottak blir tydeliggjort og regulert i lov. Forslaget utvider formålet sett i forhold til någjeldende instruks GI-10/2016. UDI mener departementet enten bør vurdere om politiet kun skal kunne innhente opplysninger for kriminalitetsbekjempelse, eller begrunne behovet for politiets adgang til å innhente opplysninger også i service- og bistandsfunksjoner, jfr. politiregisterloven § 2 nr. 13. UDI anser vurderingen knyttet til politiets tilgang til informasjon om enslige, mindreårige asylsøkere som lik for voksne. Når det gjelder utformingen av § 84b mener UDI blant annet at bestemmelsen bør vurderes endret slik at også UDI gis adgang til å innhente opplysninger fra mottakene.

 • Ny: 2017-03-07 JD Endringer i utlendingsloven - politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak (08.03.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsloven (utl.) § 84 b. Det foreslås at politiet, etter skriftlig anmodning og uten hinder av taushetsplikt, skal få utlevert opplysninger om navn, fødselsdato og nasjonalitet til tidligere og nåværende beboere i mottak, og beboere i permisjon. Opplysningene skal kunne benyttes til politiets arbeid med utlendingskontroll og andre oppgaver etter utl., og politimessige formål knyttet til blant annet sikkerhet og beredskap, forebygging og etterforsking av kriminelle handlinger. Forslaget bør ses i sammenheng med aktuelle lovgivningsprosesser vedrørende personvern (se pkt. 2.2 og 2016-08-30 JD). Departementet vurderer å inkludere omsorgssenter for enslig mindreårige asylsøkere (pkt. 5).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo