Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-04-26
Saksnummer : 17/2681-1 (JD), 17/00338-8 (UDI)
Dokumentdato : 26.04.2017

Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – regler om partsstatus i utlendingssaker


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 26. april 2017: Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – regler om partsstatus i utlendingssaker (lenke til regjeringen.no).

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 28. august 2017: Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften vedrørende partsstatus i utlendingssaker (lenke til regjeringen.no).

Siste endringer
 • Ny: 2017-04-26 Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – regler om partsstatus i utlendingssaker (18.09.2017)

  UDI har besvart høringen fra Justis- og beredskapsdepartementet. UDI støtter departementets forslag til ny § 80 a i utlendingsloven (utl.) om at kun den som søker eller som saken direkte retter seg mot, anses som part i saker etter utlendingsloven. Det er viktig for utlendingsforvaltningens effektivitet at det som hovedregel ikke åpnes for at andre enn parten skal ha rettslig klageinteresse, og UDI mener derfor at utl. i tillegg bør regulere hvem som skal ha rettslig klageinteresse i en utlendingssak. UDI har videre forslag til struktur og ordlyd i ny utl. § 80 a og utlendingsforskriften § 17-1 a, og foreslår henvisning til forvaltningsloven § 5 første ledd heller enn § 2 første ledd bokstav e.

 • Ny: 2017-04-26 Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – regler om partsstatus i utlendingssaker (02.05.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Forslaget gjelder regler om partsstatus i utlendingssaker. Departementet foreslår å flytte utlendingsforskriften § 17-1 første ledd inn i ny § 80 a i utlendingsloven. Videre foreslår departementet at det skal presiseres at i saker som ikke har grunnlag i en søknad, så er det kun den personen som saken direkte retter seg mot som er å anse som part. Til slutt foreslår departementet at nåværende § 17-1 andre ledd i utlendingsforskriften skal bytte plass med § 17-1 a.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo