Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-07-14 JD
Saksnummer : 17/4119 - HEG (JD), 17/03208 (UDI)
Dokumentdato : 14.07.2017

Høring: Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 14. juli 2017: Høring: Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter (Lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 15. september 2017: Utlendingsdirektoratets høringssvar - Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrift (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
 • Ny: 2017-07-14 JD Høring: Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter (19.09.2017)

  UDI har besvart Justis- og beredskapsdepartementets høring, og har blant annet følgende merknader til del 1 om endringer i introduksjonsprogrammet: Hvem som omfattes av opplæringsplikten, når den inntreffer og opphører bør presiseres, og kommuniseres til beboere, mottak og kommuner. Positive incentiver til overholdelse av plikt (gratis busskort) heller enn trekk i ytelser ved brudd. UDI forutser flere konsekvenser av forslaget, både administrative (refusjonssøknader) og økonomiske (transportutgifter). Til del 2 om endringer i introduksjonsloven: Behandling av personopplysninger i saker etter utlendings- og statsborgerloven er allerede hjemlet, slik at ny § 28 (1) d er overflødig. Også konkrete forslag til presiseringer eller endringer av §§ 4, 6, 10, 13, 16, 17 og 18.

 • Ny: 2017-07-14 JD Høring: Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter (17.07.2017)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter. Høringsnotatets del én omtaler forslag som følger opp tiltak i Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring og Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk (regjeringen.no). Disse forslagene skal bidra til at flere deltakere i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap går over i arbeid eller utdanning etter avsluttet kvalifisering. I del to omtales endringer i introduksjonsloven § 25 som regulerer behandling av personopplysninger, med bakgrunn i Norges implementering av ny personvernforordning i EU våren 2018. Høringsfrist: 15. september 2017.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo