Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2017-11-08
Saksnummer : 17/03111-5
Dokumentdato : 08.11.2017

Høring om endringer i utlendingsforskriften - Reglene for praktikanter og nye regler om klagerett for tredjelandsborgere som er nektet oppholdskort


Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 08. november 2017: Høring - endringer i utlendingsforskriften (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 12. februar 2017: Høring om endringer i utlendingsforskriften (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
 • Endret: 2017-11-08 Høring om endringer i utlendingsforskriften - Reglene for praktikanter og nye regler om klagerett for tredjelandsborgere som er nektet oppholdskort (21.02.2018)

  Utlendingsdirektoratet har besvart Arbeids- og sosialdepartementets høring med flere merknader. UDI mener at en avgrensing mot elever i videregående utdanning er hensiktsmessig, men bemerker at avgrensing mot personer som er faglærte vil føre til at masterstudenter som allerede har en bachelor må søke om tillatelse som faglært. UDI ønsker videre en avklaring på hvordan den reviderte praktikantbestemmelsen skal anvendes på arbeid innen gartneri- og jordbruksnæringene. Videre anser UDI at den foreslåtte ordlyden i utf. § 6-21 første ledd ikke er tilstrekkelig klar. UDI støtter i hovedsak forslagene til endringer i forskriften §§ 19-23 og 19-24, men påpeker at UDI legger til grunn at avgjørelser om oppholdskort er enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand.

 • Ny: 2017-11-08 Høring om endringer i utlendingsforskriften - Reglene for praktikanter og nye regler om klagerett for tredjelandsborgere som er nektet oppholdskort (10.11.2017)

  Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i utlendingsforskriften. Departementet foreslår endrede regler for praktikanter. Oppholdtillatelse som praktikant kan gis for seks måneder, med mulighet for en forlengelse på ytterligere seks måneder. Departementet foreslår videre å sette en nedre aldersgrense på 18 år for å søke om slik tillatelse. Til slutt foreslår departementet at det skal stilles krav om at utdanningen som utlendingen gjennomfører må være på et høyere nivå enn videregående skole, og at det skal tydeliggjøres at hovedformålet med praktinkantoppholdet skal være opplæring. De nye reglene skal inntas i utlendingsforskriften § 6-21. Departementet foreslår også at avgjørelse om å ikke utstede oppholdskort skal behandles som enkeltvedtak, slik at søkere får en generell klageadgang i disse sakene.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo