Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2018-01-25 JD
Saksnummer : 18/457 (JD), 16/02027-12 (UDI)
Dokumentdato : 25.01.2018

Forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - effektivisering av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) i for-bindelse med asylsaksbehandling

Siste endringer
 • Endret: 2018-01-25 JD Forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - effektivisering av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) i for-bindelse med asylsaksbehandling (27.04.2018)

  Utlendingsdirektoratet (UDI) har besvart Justis- og beredskapsdepartementets høring. UDI er enig i forslaget som innebærer en felles bortvisningshjemmel i utlendingsloven § 17 for alle saker hvor en utlending har fått avslag på søknad om beskyttelse etter utlendingsloven § 28 og på oppholdstillatelse etter § 38. UDI er videre enig i forslag til presisering i utlendingsforskriften § 17-16 nytt annet ledd om iverksetting innen henholdsvis seks og tre måneder, da hensikten med en felles bortvisningshjemmel ikke er å utvide transportøransvaret. UDI er også enig i forslag til endring i utlendingsloven § 94 første ledd bokstav c idet forslaget til en felles bortvisingshjemmel heller ikke er ment å medføre at retten til arbeid for alle asylsøkere blir fjernet.

 • Ny: 2018-01-25 JD Forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften - effektivisering av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) i for-bindelse med asylsaksbehandling (29.01.2018)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Departementet foreslår en ny bortvisningshjemmel i utlendingsloven § 17, for utlendinger som har fått avslag på søknad om beskyttelse. Forslaget innebærer endringer i både utlendingsloven og utlendingsforskriften, og er ment å forenkle og effektivisere saksbehandlingen i asylsaker. Høringsfrist 30. april 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo