Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Høringer

Dokument-ID : 2018-10-03 JD
Saksnummer : 18/04063-1
Dokumentdato : 03.10.2018

Høring - Stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet

 
Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 3. oktober 2018: Høring - Stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratets høringssvar av 3. desember 2018: Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet (lenke til regjeringen.no)

Siste endringer
 • Ny: 2018-10-03 JD Høring - Stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet (29.01.2019)

  Utlendingsdirektoratet har besvart høringen. UDI mener det generelt er fordelaktig om UDI blir konsultert tilstrekkelig tidlig når programmer for studenter fra tredjeland blir utarbeidet. Slik kan UDI vurdere muligheter innenfor gjeldende regelverk og om det er behov for regelendringer. Videre kan UDI avklare behov knyttet til informasjon eller dokumentasjon i forbindelse med søknader om oppholdstillatelse for studieoppholdet. Tilsvarende kan UDI vurdere de praktiske konsekvensene for studenter fra tredjeland som tas opp til programmer som forutsetter nye varianter av mobilitet mellom ulike utdanningsinstitusjoner.

 • Ny: 2018-10-03 JD Høring - Stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet (06.11.2018)

  Justis- og beredskapsdepartementet har bedt om innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet. Ambisjonen med meldingen er å skape en kulturendring i universitets- og høyskolesektoren, slik at mobilitet blir en integrert del av alle norske studieprogrammer. I forbindelse med meldingsarbeidet har forsknings- og høyere utdanningsministeren sendt en bestilling til universiteter og høyskoler, studenter og arbeids- og næringsliv om innspill til arbeidet med stortingsmeldingen. Arbeidet med stortingsmeldingen skal være ferdig ved årsskiftet 2019/2020. Høringsfrist: 3. desember 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo